PL EN


2018 | 527 | 312-319
Article title

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej jako forma kontaktu z interesariuszami

Content
Title variants
Electronic platform of public administration services as a form of contact with stakeholders
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zastosowanie technologii informatycznych w obszarach administracji publicznej stanowi istotny czynnik w usprawnieniu relacji typu urząd – petent. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi e-administracja, która wpisuje się w public governance jako koncepcję zarządzania publicznego realizowanego w jednostkach administracji publicznej [Papaj 2017]. Celem artykułu było przedstawienie systemu komunikacji internetowej administracji publicznej (ePUAP) z grupami otoczenia zewnętrznego oraz ocena skuteczności komunikacji internetowej administracji publicznej z punktu widzenia petenta na przykładzie Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W badaniach wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu i materiałów źródłowych oraz sondaż diagnostyczny.
EN
The use of information technology in the areas of public administration has become a requirement of the present times and is an important factor in improving the type of office-petitioner relationship. Opposite these challenges comes e-administration, which is part of public governance as a concept of public management, implemented in public administration units [Papaj 2017]. The aim of the article was to present the public administration communication system (ePUAP) with external environment groups and to assess the effectiveness of Internet communication of public administration from the point of view of the petitioner on the example of the Labour Office for the Warsaw West District. The research used the method of source literature and source materials analysis as well as a diagnostic survey.
References
 • Butkiewicz M., Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne, Wyd. Difin, Warszawa, s. 60.
 • Ganczar M., 2009, Informatyzacja Administracji Publicznej; nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorstw, Wyd. CeDeWu, Warszawa, s. 47.
 • http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/9BBD52682ADC88EEC1257A30003C8B7F/$file/3_19.pdf (dostęp: 1.05.2018).
 • https://www.bankier.pl/wiadomosc/Raport-eID-2017-Elektroniczna-identyfikacja-w-Polsce-7523877.html (dostęp: 30.04.2018).
 • https://www.gov.pl/cyfryzacja/serwis-epuap (dostęp: 4.05.208).
 • Janowski J., 2009, Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji, Wyd. Difin, Warszawa, s. 55.
 • Kożuch B., 2004, Zarządzanie publiczne, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, s. 16.
 • Papaj T., 2017, Doskonalenie komunikacji elektronicznej pomiędzy jednostkami administracji publicznej, Wyd. UE w Katowicach, Katowice, s. 11.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, Dz.U. z 2011 r. Nr 93, poz. 546.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz. U. z 2014 r. poz. 1114.
 • Wiewórkowski W.R., Wirczyński G., 2008, Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 351.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d934dfd2-6ae5-4ef1-bb71-8eea322d0ce8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.