PL EN


2018 | 7 (20) nr 1 | 201-219
Article title

Aksjologiczne podstawy prawnej ochrony życia dziecka poczętego

Authors
Content
Title variants
EN
The Axiological Basis for the Legal Protection of Life of a Conceived Child
FR
Les motifs axiologiques de la protection juridique de la vie d’un enfant conçu
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W kwestii przerywania ciąży na przestrzeni dziejów wypowiadali się filozofowie próbując odpowiedzieć na fundamentalne pytania, kiedy zaczyna się życie i od jakiego momentu należy je chronić. Kultura i prawo, a w głównej mierze religia i wierzenia religijne oraz wyznawane systemy filozoficzne wpływały na kształt ochrony życia nienarodzonego. Judaizm w tej kwestii kieruje się Starym Testamentem, a Kościół katolicki mówi o świętości życia wywodzącej się z Ewangelii. Kościół katolicki posiada również w tym zakresie wewnętrzne regulacje prawne – Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. – który zakresem podmiotowym, jak i przedmiotowym obejmuje wszystkich katolików. W kwestii ochrony życia nienarodzonego stanowisko zajął m.in. Kościół prawosławny, islam, hinduizm i buddyzm. Założenia aksjologiczne mają dominujący wpływ na kształtowanie się systemu ochrony życia poczętego, dlatego są one tak istotne.
EN
In the issue of abortion throughout the history, philosophers have spoken about trying to answer the fundamental questions when life begins and what is the moment, it is necessary to protect it. Culture and law, and to a large extent religion and religious beliefs, as also subscribed philosophical systems have influenced throughout the history to protect the unborn life. Judaism on this issue follows the Old Testament and the Catholic Church speaks about the holiness of life derived from the Gospel. The Catholic Church has also in that scope the internal regulations – the 1983 Code of Canon Law – which in the subject and present scope includes all Catholics. In the issue of protection of the unborn life, other religions have also taken a stand, among others: Orthodox Church, Islam, Hinduism or Buddhism. Axiological assumptions have a dominant influence on the development of the system of conceived life protection, and therefore they are so important.
Contributors
 • aplikant adwokacki, Izba Adwokacka w Opolu; adres do korespondencji: ul. M.C. Skłodowskiej 13, 46-300 Olesno, Polska, agatajokiel@wp.pl
References
 • Gałkowski, Jerzy, i Janusz Gula. 1988. W imieniu dziecka poczętego. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Grześkowiak, Alicja. 2006. „Prawna ochrona życia dziecka poczętego.” W Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II, red. Alicja Grześkowiak, 41-79. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Haberko, Joanna. 2010. Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Kołosowski, Tadeusz. 2013. „Etyczno-antropologiczne aspekty aborcji w świetle wybranych dzieł antycznej literatury Grecji i Rzymu.” Seminare 33:251-62.
 • Kondratiewa-Bryzik, Jelena. 2009. Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Korziński, Ireneusz. 2016. „Podmiotowość prawna dziecka nienarodzonego.” Rocznik Teologii Katolickiej XV, nr 1:15-25. DOI: 10.15290/rtk.2016.15.1.03.
 • Longier, Anna, i Monika Markowska. 2018. „Aborcja na świecie.” http://www.antoni. agmk.net/pliki/aborcja-8.pdf [dostęp: 8.03.2018].
 • Olszewska, Joanna, Agnieszka Czerwińska-Osipiak, Anna Michalik, i Katarzyna Kunat. 2013. „Spojrzenie na ciążę i poród przez pryzmat różnych religii.” Problemy Pielęgniarstwa 21, nr 4:536-41.
 • Pawlikowska-Łagód, Katarzyna, i Jarosław Sak. 2016. „Aborcja – problemy etyczno-moralne współczesnego świata.” W Filozofia wobec dylematów współczesności, red. Kamil Maciąg, 7-20. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel.
 • Pietrzykowski, Tomasz. 2007. Spór o aborcję. Etyczne problemy prawa. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.
 • Pietrzykowski, Tomasz. 2011. Etyczne problemy prawa. Katowice: LexisNexis.
 • Starowieyski, Marek. 2010. „Aborcja i życie nienarodzonych w starożytności chrześcijańskiej.” W Aborcja. Spojrzenie filozoficzne, teologiczne, historyczne i prawne, red. Tadeusz Ślipko, Marek Starowieyski, i Andrzej Muszala, 160-202. Kraków: Wydawnictwo Petrus.
 • Szawarski, Zbigniew. 1987. „Wprowadzenie – dwa modele etyki medycznej”. W W kręgu życia i śmierci. Moralne problemy medycyny współczesnej, red. Zbigniew Szawarski, 5-26. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 • Świto, Lucjan. 1997. „Osobowość prawna nasciturusa w prawie kanonicznym i polskim.” Prawo Kanoniczne 40, nr 1-2:233-48.
 • Tokarczyk, Roman. 2012. Prawa narodzin, życia i śmierci. Podstawy biojurysprudencji. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Walachowicz, Jerzy. 1994. „Państwo antyczne.” W Historia ustroju państwa, red. Jerzy Krasowski, 13-34. Poznań: Wydawnictwo Ars boni et aequi.
 • Wiak, Krzysztof. 2001. Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym. Lublin: Redakcja Wydawnictwa KUL.
 • Williams, Glanrille. 1960. Świętość życia a prawo karne. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Wenz, Wiesław. 2016. „Ochrona życia dziecka poczętego w prawie kanonicznym.” Kościół i Prawo 5 (18), nr 2:127-65. DOI: 10.18290/kip.2016.5.2-8.
 • Wojciechowski, Michał. 2003. „Starożytne głosy przeciw aborcji.” https://opoka.org.pl/ biblioteka/Z/ZR/starozytne_paborcji.html [dostęp: 1.03.2017].
 • Zoll, Andrzej. 2013. „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.” W Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz LEX. Tom II. Komentarz do art. 117-277 K.K., wyd. 4, red. Andrzej Zoll, 247-431. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d93806f5-515c-40e4-b0d7-c4f342fb55b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.