PL EN


2018 | 10(4) "Cyberpsychologia. Nowe strategie badania mediów i ich użytkowników" | 114-124
Article title

Walencja emocjonalna online. Kompetencje cyfrowe a pomiar reakcji emocjonalnych w świetle badań jakościowych i biometrycznych

Content
Title variants
EN
Emotional valence online. Digital competencies and measuring emotional reactions in terms of qualitative and biometric research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych wyników przeprowadzonego badania kompetencji cyfrowych młodych ludzi: licealistów i studentów, które pozwolą stwierdzić, jakie emocje towarzyszą realizacji działań wymagających skorzystania z umiejętności cyfrowych. W obliczu dynamicznych przemian technologicznych związanych z digitalizacją oraz upowszechnieniem ICT reakcje emocjonalne w ramach relacji HCI (ang. human computer interaction) wciąż wymagają pogłębionych analiz. Projekt zrealizowany w Laboratorium Badań Medioznawczych UW miał dostarczyć odpowiedzi na pytania o zależność pomiędzy biegunem odczuwanych emocji a niskim lub wysokim profesjonalizmem realizacji zadań w świecie wirtualnym. Artykuł podejmuje także próbę namysłu metodologicznego nad sposobami pomiaru naukowego reakcji człowieka w kontakcie z cyberświatem.
EN
The purpose of the article is to present selected results of the conducted research on digital competence of young people: high school and university students. The preliminary results are to explain, what emotions accompany the implementation of activities requiring the use of digital skills. In the face of rapid technological changes, related to digitalization and widespread of ICT, still the emotional reactions within the human computer interactions (HCI) require in-depth analyses and empirical inquiries. The project realised in Media Research Laboratory University of Warsaw was supposed to provide answers to questions about the relationship between the pole of experienced emotions and the low or high professionalism of tasks in the virtual world. The article also attempts to take up the methodological reflection on the methods of measuring the scientific reaction of a humans being in communication within the cyber-world.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Brzeziński Jerzy. 2012. Metodologia badań psychologicznych. Warszawa.
 • Brzozowski Piotr. 2010. Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych SUPIN. Polska adaptacja skali PANAS Davida Watsona i Lee Anny Clark. Warszawa.
 • Creswell John W. 2013. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków.
 • Gerstman Stanisław. 1972. Rozmowa i wywiad w psychologii. Warszawa.
 • Groth-Marnat Gary. 2003. Handbook of Psychological Assessment. New Jersey.
 • Jelmieniak Dariusz. 2012. Wprowadzenie. W tegoż. Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Warszawa. I–IX.
 • Kawlewski Krzysztof, Świtoński Eugeniusz. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19(1). 37–41.
 • Kostera Monika. 2003. Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa.
 • Krejtz Izabela, Krejtz Krzysztof, Bielecki Maksymilian. 2008. „Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach społecznych”. Psychologia Społeczna nr 3(6). 73–86.
 • Lazarus Richard. 1991. “Progress on a cognitive-motivational-relational theory of emotion”. American Psychologist nr 46(8). 819–834.
 • Mauss Iris, Robinson Michael. 2009. “Measures of emotion: A review”. Cognition and Emotions nr 23(2). 209–237.
 • Stemplewska-Żakowicz Katarzyna. 2005. Metoda wywiadu w psychologii. W Wywiad psychologiczny. Wywiad jako postępowanie badawcze. Warszawa.
 • Suchańska Anna. 2007. Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa.
 • van Dijk Jan, van Deursen Alexander. 2014. Digital skills. Unlocking the Information society. New York.
 • Vraga Emily K., Bode Leticia, Troller-Renfree Sonya. 2016. “Beyond self-reports: Using eye-tracking to measure topic and style differences in attention to social media content”. Communication Methods and Measures nr 10(2–3). 149–164.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d94785f6-c6d8-4457-bca3-270e33f140cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.