PL EN


2019 | 3 (28) | 47-60
Article title

Skutki migracji ekonomicznej Polaków dla funkcjonowania rodziny – wybrane aspekty

Authors
Content
Title variants
EN
The effects of economic migration of Poles for functioning of the family-selected aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Około miliarda ludzi na całym świecie przemieszcza się poza kraj lub obręb urodzenia w poszukiwaniu lepszych możliwości zarobkowania. Migracja ekonomiczna, przez wiele rodzin została przyjęta jako strategia mająca na celu poprawę jej funkcjonowania. W perspektywie długoterminowej wpływa na dobrostan członków gospodarstwa domowego m.in. poprzez inwestycje w edukację i zdrowie. Mobilność jednego bądź kilku osób z grona rodzinnego rzutuje na wyjeżdżających i tych, którzy pozostają w miejscu pierwotnego zamieszkania, zarówno w sposób pozytywny jak i negatywny, w zależności od indywidualnych okoliczności. Chociaż przekazy pieniężne są potencjalnie ważnym sposobem złagodzenia ograniczeń budżetu rodzinnego, to najsłabsi, wymagający opieki członkowie rodziny, niejednokrotnie ponoszą wysokie koszty decyzji migracyjnych. Swoistym skutkiem migracji ekonomicznej Polaków dla funkcjonowania ich rodzin jest sieroctwo migracyjne dzieci oraz osób starszych, będące głównym przedmiotem rozważań niniejszego artykułu. Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby w późnej starości, których odsetek w naszym kraju stale wzrasta. W kontekście omawianej problematyki, koniecznym jest podjęcie kroków mających na celu złagodzenie kosztów migracji ponoszonych przez rodziny, oferując wsparcie, kompensujące straty wynikające z mobilności.
EN
About one billion people around the world move abroad or outside their birthplace seeking better earning possibilities. Economic migration has been accepted by many families as a strategy aiming improvement of their functioning. In a long-term prospect it affects the family’s well-being among others through investing in education and health. The mobility of one or several family members colours the leaving and those who remain at home both in positive and negative way depending individual conditions. Although postal orders are potentially an important way to mitigate the limits of the family budget, the weakest family members who need attention, repeatedly bear high cost of migration decisions. The individualistic effect of the economic migration of the Poles for functioning of their families is migrational orpanhood of the children and older people which is the main theme of intellectualizing in the present article. Special attention should be drawn to people in grand old age whose proportion in our country is still rising. In the context of relevant issues, it is necessary to take steps aiming to mitigate the costs of migration born by families, offering support recouping the losses coming from the mobility.
Year
Issue
Pages
47-60
Physical description
Contributors
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
References
 • Cekiera R., Relacje międzygeneracyjne na odległość w perspektywie rodziców emigrantów z województwa śląskiego, w: „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, z. 3 (161)/2016, 327–344.
 • Danilewicz W., Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Transhumana, Białystok 2010.
 • Danilewicz W., Społeczne konsekwencje migracji zagranicznych, w: Migracja, uchodźctwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, red. D. Lalak, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, ss. 152 – 166.
 • Feliksiak M., Sens życia wczoraj i dziś, CBOS, Warszawa 2017.
 • Gaweł A., Madej-Babula M, Urlińska M. M., Eurosieroctwo seniorów a jakość ich życia – nowe wyzwania dla pedagogiki społecznej, w: „Studia Edukacyjne”, nr 32/2014, s. 135-145.
 • Główne kierunki emigracji i imigracji na pobyt stały w latach 1966-2018, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/glowne-kierunki-emigracji-i-imigracji-na-pobyt-staly-w-latach-1966-2018,4,2.html z dn. 17.08.2019.
 • Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, przekład: A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • Ile osób mieszka w Warszawie? Jak liczba ludności w stolicy zmieniała się w ostatnich stu latach, https://warszawa.naszemiasto.pl/ile-osob-mieszka-w-warszawie-jak-liczba-ludnosci-w-stolicy/ar/c1-4907354 z dn. 17.08.2019.
 • Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2014-2017, GUS, 19 listopada 2018, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-w-latach-2004-2017,2,11.html z dn. 17.08.2019.
 • International Migration Report, United Nations, New York 2017, https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf. z dn. 18.08.2019.
 • Kaczmarczyk P., Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • Kawczyńska-Butrym Z., Migracje, wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2009.
 • Kawecki I., Trusz S., Kwatera A., Majerek B., Dzieci migrantów zarobkowych. Obywatele Europy czy eurosieroty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015.
 • Kozak S., Patologia euro sieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Difin SA, Warszawa 2010.
 • Kramkowska E., Człowiek stary w sytuacji migracji dorosłych dzieci, w: „Roczniki Nauk Społecznych” Tom 8 (44), nr 2/2016, ss. 123-141, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2016.8(44).2-6
 • Krawczyk R., Młodzi emigranci polscy pracujący w Wielkiej Brytanii. Adaptacja zawodowa a poczucie szczęścia, Difi n SA, Warszawa 2017.
 • Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.
 • Łukasiuk M., Obcy w mieście. Migracja do współczesnej Warszawy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
 • Migracje wewnętrzne na pobyt stały ludności według województw i płci migrantów, GUS 2018, http://demografi a.stat.gov.pl/bazademografi a/Tables.aspx z dn. 17.08.2019.
 • Niedźwiedzki D., Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2010.
 • Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, Migracje, opracowanie własne Głównego Urzędu statystycznego, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/845,pojecie.html z dn. 15.08.2019.
 • Portret migranta. Migracje w m.st. Warszawie w latach 2005-2016, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Warszawa 2017, s. 4, https://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/ludnosc/portret-migranta-migracje-w-m-st-warszawie-w-latach-2005-2016,8,1.html z dn. 17.08.2019.
 • Sordyl-Lipnicka B., Pufal-Struzik I., Praca zawodowa rodzicó poza granicami kraju a poziom spójności rodziny, w: Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych, red. T. Rostowska, A. Lewandowska-Walter, Difin SA, Warszawa 2019.
 • Trusz S., Kwiecień M.,. Społeczne pietno eurosieroctwa. Difin SA,Warszawa 2012.
 • Trusz S., Psychospołeczne i edukacyjne mechanizmy stereo typizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci sezonowych migrantów, Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa 2018.
 • Walczak B., Ogólnopolskie badanie Dziecko, rodzina i szkoła, wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Europejskie, Realizowane na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka przez Pedagogium WSNS, Warszawa 2014, http://brpd.gov.pl/sites/default/fi les/raport_-_dziecko_rodzina_i_szkola_wobec_migracji_rodzicielskich_-_10_lat_po_akcesji_do_unii_europejskiej.pdf z dn. 19.08.2019.
 • Ward C., Styles I., Guilt as a Consequence of Migration, “International Journal of Applied Psychoanalytic Studies” Tom 9, grudzień 2012, ss. 330-343, https://doi.org/10.1002/aps.321 z dn. 18.08.2019.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9497c89-01bf-4739-8650-d49e2bab2cf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.