PL EN


2020 | 2(35) |
Article title

Международные тенденции в сфере защиты прав детей: опыт для Украины

Content
Title variants
PL
Międzynarodowe tendencje w dziedzinie ochrony dzieci: doświadczenia Ukraińskie
Languages of publication
Abstracts
В статье исследованы подходы к защите прав детей в международной практике, раскрыты особенности обеспечения потребностей детей, связанные с финанси- рованием, кадровым потенциалом, доступностью различных услуг в развитых странах Европы, охарактеризованы основные аспекты нормативно-правового регулирования в этой сфере, выявлен ряд совместных и отличительных составля- ющих в международных и украинской системах охраны детства, акцентировано внимание на зарубежном опыте, который целесообразно внедрять в Украине, прежде всего, в направлениях судопроизводства касательно детей; превентивных и карательных мер воздействия на родителей, а также роли общины в решении вопроса защиты прав и законных интересов детей.
PL
W artykule analizowane jest podejście do ochrony praw dzieci w praktyce międzynarodowej. Przedstawiono cechy zaspokajania potrzeb dzieci związane z finansowaniem, zasobami ludzkimi, dostępnością różnych usług w rozwiniętych krajach Europy. Opisano główne aspekty regulacji prawnych w tym obszarze. Ujawniono szereg wspólnych, charakterystycznych elementów międzynarodowych i ukraińskich systemów opieki nad dziećmi. Zaakcentowano głównie zagraniczne doświadczenia, które powinny być wprowadzone na Ukrainie, przede wszystkim w zakresie postępowań sądowych dotyczących dzieci, środków zapobiegawczych i karnych mających na celu wywieranie wpływu na rodziców. Podkreślono rolę społeczeństwa w zajmowaniu się ochroną praw i uzasadnionych interesów dzieci.
Contributors
References
  • Європейська соціальна хартія (переглянута), міжнародний документ Ради Євро- пи прийнятий 03 травня 1996, № ETS N 163, „Відом. Верховної Ради України” 2007, № 51, ст. 2096, pежим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_062. Конвенція ООН про права дитини: міжнародний документ ООН, прийнятий 20 лис- топада 1989 р., „Зібрання чинних міжнародних договорів України” 1990, № 1, cт. 205, pежим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021. Сімейний кодекс України, Закон України прийнятий 10 січня 2002 р., № 2947-III, „Відом. Верховної Ради України” 2002, № 21– 22, cт.135, pежим доступу: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947 – 14. Про державну допомогу сім'ям з дітьми, Закон України прийнятий 21 листопада 1992 № 2811-XII, „Відом. Верховної Ради України” 1993, № 5, cт. 21, pежим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2811 – 2812. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, Закон України прийня- тий 01 червня 2000 р., № 1768-III, „Відом. Верховної Ради України” 2000, № 35, cт. 290, pежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1768-14?info=1. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей, Закон України прийнятий 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР, „Відом. Верховної Ради України” 1995, № 6, cт. 35, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80. Международные тенденции в сфере защиты прав детей: опыт через призму… 88 Про охорону дитинства, Закон України: прийнятий 26 квітня 2001 р., № 2402-IІІ, „Ві- дом. Верховної Ради України” 2001, № 30, cт. 142, pежим доступу: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/2402 –14. Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, Закон України прийнятий 21 червня 2001 р., № 2558-III, „Відом. Верховної Ради України” 2001, № 42, cт. 213, pежим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2558 – 14. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Євро- пейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Закон України прийнятий 16 вересня 2014 р., № 1678-VII, „Відом. Верховної Ради України” 2014 р., № 40, cт. 2021, pежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1678-18/paran2#n2. Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та вихо- вання дітей на 2017 – 2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу: розпоря- дження Кабінету Міністрів України прийняте 09 серпня 2017 р., № 526-р., „Офі- ційний вісник України” 2017, № 67,cт. 2015, pежим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/526-2017-%D1%80. Аналітичний звіт за результатами комплексного дослідження системи захисту дітей в Україні «Ілюзія захисту», Міжнародна організація «Hope and Homes for Children», aвт. кол.: Г. Постолюк, Н. Татарчук, Д. Чуприна та ін., К., 2016, 95 с. Демографічні тенденції в Україні у 2000 – 2016 рр., аналітична записка, Інститут де- мографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Національної академії наук України, К., 2017, 16 с. Державна доповідь про становище дітей в Україні «Реалізація конвенції ООН про права дитини в Україні: досягнення, проблеми, перспективи» (за період 2009 – 2016 рр.), Мінсоцполітики, ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка», aвт. кол.: С. Ю. Аксьонова, О. М. Балакірєва, Т. В. Бон- дар та ін., К., 2016,160 с.. Заключні рекомендації Комітету ООН з прав дитини Уряду України: прийняті 03 лю- того 2011 року На 1611-му засіданні, eлектронний ресурс, pежим доступу: http:// www.unicef.org/ukraine/UN_CRC_Concluding Observations_Ukr.pdf. Керівні принципи ООН щодо альтернативного догляду за дітьми: міжнародний доку- мент Генеральної асамблеї ООН прийнятий на 64 сесії 24 лютого 2010 р., pежим до- ступу: https: //www.unicef.org/ukraine/ukr/100426-UNGuidelines Ukrainian_nonofficial. pdf. Кияниця З., Ми впевнені в правильності та ефективності моделі патрона- ту, http://www.sirotstvy.net, eлектронний ресурс, pежим доступу: http://www. sirotstvy.net/ua/news/zinaida-kiyanitsya-mi-vpevnenni-v-pravilnosti-ta-efektivnostimodeli- patronatu/. Матеріали ознайомчого візиту до Республіки Болгарії в складі делегації спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду- вання з метою вивчення кращих міжнародних практик в контексті реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, травень 2017 р. Матеріали ознайомчого візиту до Федеративної Республіки Німеччина з метою ви- вчення кращих міжнародних практик забезпечення прав дітей, травень 2018 р. Lubov Soloduchina (Солодухина Любовь Сергеевна) 89 Матеріали навчального візиту до Сполучених Штатів Америки в межах програми Відкритий світ з метою обміну досвідом у сфері забезпечення прав дітей, сі- чень – лютий 2019 р. Петрочко Ж. В., Забезпечення прав дітей, які опинилися в складних життєвих об- ставинах: досвід республіки Польща, „Соціальна педагогіка: теорія та практика” 2008, № 4, c. 110 –114. Скороход О. П., Досвід місцевого самоврядування Франції та Польщі: здобутки та застереження для України, eлектронний ресурс, pежим доступу: http://old.niss. gov.ua/book/StrPryor/9/21.pdf. Хожило І. І., Польський досвід децентралізації управління у соціальній сфері, „Вісник Академії митної служби України. Сер. Державне управління” 2009, № 1, c. 131–138, pежим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2009_1_20. LUMOS, pежим доступу: https://www.wearelumos.org/who-we-are/jkrowling/. UNICEF, https://www.unicef.org/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d94bfe31-2be4-4f90-8c61-5fc3d24a5a81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.