PL EN


2017 | 18 | 219-232
Article title

An educational model for work with seniors – experiences of teachers working at the University of the Third Age

Content
Title variants
PL
Edukacyjny model pracy z seniorami – z doświadczeń nauczycieli pracujących w uniwersytecie trzeciego wieku
Languages of publication
Abstracts
EN
The paper focuses on the experiences of teachers who work with older adults at University of the Third Age (U3A), at the University of Wroclaw. In Poland, The University of the Third Age are the most popular place of educational activities of seniors. According to data from the Statistical Office from 2015, in Poland there are 575 Universities of the Third Age. The paper presents the results of the conducted pilot research which have the status of preliminary diagnoses which require confirmation and supplementation based on further research activities. The paper consists of two parts theoretical and empirical one. The aim of the analysis of the collected research material presented in this paper is to establishing useful initial guidelines for practitioners, and in the next stage, developing an educational model of work with seniors as well as preparing a research project on a larger scale.
PL
Artykuł prezentuje doświadczenia nauczycieli pracujących z seniorami na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Uniwersytecie Wrocławskim (UTW, UWr.). UTW są najbardziej popularnymi miejscami uczenia się seniorów w Polsce. Według danych Urzędu Statystycznego z 2015 r., w Polsce funkcjonuje 575 UTW. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki pilotażowych badań, które mają status wstępnych rozpoznań, wymagających po-twierdzenia i uzupełnienia o kolejne działania badawcze. Artykuł został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Celem badawczym prowadzonych badań jest analiza indywidualnych doświadczeń edukacyjnych nauczycieli (geragogów) pracujących na UTW we Wrocławiu, wskazanie istotnych z ich perspektywy aspektów nauczania i uczenia się studentów-seniorów oraz skonstruowanie edukacyjnego modelu pracy z seniorami, który w kolejnym etapie badań zostanie zweryfikowany w liczniejszej grupie badanych.
Year
Volume
18
Pages
219-232
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • University of Wrocław, Institute of Pedagogy, Poland
author
 • University of Wrocław, Institute of Psychology, Poland
References
 • Adamska K., Czarnecka D., Grzeszczak J., Wierzbowska A., Żyra M. (ed.) (2016), Uniwersytety Trzeciego Wieku w roku akademickim 2014/2015, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl, 18.10.2016.
 • Bartosz B., Straś-Romanowska M., Żurko M. (2010), Badania narracyjne w psychologii, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa.
 • Bartosz B., Żurko M. (2014), Badanie narracyjne w podejściu interpretatywnym: wskazówka metodologiczna, “Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja”, Vol. 4, pp. 19-38.
 • Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Brzezińska A., Appelt K. (2016), Psychologia rozwoju człowieka, GWP, Gdańsk.
 • Golding B., McDonald J., Malec-Rawiński M. (2015), Uczenie się starszych mężczyzn we współczesnych badaniach andragogicznych: wybrane konteksty, implikacje i przypadki, “Dyskursy Młodych Andragogów”, Vol. 16, pp. 59-72.
 • Jabłońska M. (2000), Nauczyciel jako interpretator rzeczywistości. Wprowadzenie, in: Nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, M. Jabłońska (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 7-17.
 • Malec M. (2008), Czy osoby starsze potrzebują nauczyciela?: w poszukiwaniu geragoga, in: Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów, A. Fabiś (ed.), Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała, pp. 129-135.
 • Malec M. (2011), Poszukiwanie recepty na starość – wyzwaniem dla edukacji dorosłych: refleksje nad uczeniem się starości przez całe życie, in: Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości, M. Malec (ed.), Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław, pp. 11-28.
 • Malec-Rawiński M. (2013), Znaczenie krytycznej gerontologii edukacyjnej dla badań i praktyki, “Rocznik Andragogiczny”, Vol. 14, pp. 173-184.
 • Muszyński M. (2016), Zmiana pola znaczeń pojęcia edukacja osób starych, “Dyskursy Młodych Andragogów”, Vol. 17, pp. 79-96.
 • Olejnik M. (2006), Średnia i późna dorosłość, in: Psychologia rozwoju człowieka, J. Trempała (ed.), PWN, Warszawa, pp. 234-258.
 • Silverman D. (2008), Interpretacja danych jakościowych, trans. J. Ostrowska, PWN, Warszawa.
 • Singer J.A. (2004), Narrative Identity and Meaning Making Across the Adult Lifespan: An Introduction, “Journal of Personality”, Vol. 72, No 3, pp. 437-454.
 • Skibińska E. (2008), Proces kształcenia seniorów, in: Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów, A. Fabiś (ed.), Biblioteka Gerontologii Społecznej, Bielsko Biała, pp. 95-114.
 • Straś-Romanowska M. (2011), Późna dorosłość, in: Psychologia rozwoju człowieka, J. Trempała (ed.), PWN, Warszawa, pp. 326-350.
 • Szarota Z. (2009), Seniorzy w przestrzeni kulturalno-edukacyjnej społeczeństwa wiedzy, “Chowanna”, No 2, pp. 77-96.
 • Trempała J. (2014), Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa.
 • Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (2001), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych: studia i materiały, Scholar, Warszawa.
 • Zych A.A. (2012), Globalne starzenie się oraz potrzeby społeczne, kulturalne i edukacyjne ludzi starych – wyzwanie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku, “Teraźniejszość Człowiek Edukacja”, Vol. 2(58), pp. 157-164.
 • The package “experienced worker” (Pakiet „Doświadczony pracownik”) http://www.silverteam.dobrekadry.pl/materialy-produkt-finalny.php, 12.11.2016.
 • http://www.federacjautw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=556&Itemid, 18.11.2016.
 • http://www.federacjautw.pl/images/pliki/bazy/dolnolskie.pdf, 6.10.2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d950075c-32bf-4dc5-b6ad-78f1a5c050d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.