PL EN


2016 | 8(956) | 35-49
Article title

Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim

Title variants
EN
The Use of Repayable Funds for Municipality Investments in Małopolska Province
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem opracowania jest identyfikacja uwarunkowań wyboru zwrotnych źródeł finansowania inwestycji przez gminy w Polsce oraz ocena zakresu wykorzystania środków zwrotnych na realizację projektów inwestycyjnych w gminach województwa małopolskiego. W artykule postawiono hipotezę badawczą, zgodnie z którą gminy miejskie częściej niż inne realizują inwestycje z wykorzystaniem środków zwrotnych. Aby zrealizować cele i zweryfikować hipotezę, dokonano analizy literatury przedmiotu oraz zrealizowano badania empiryczne opierające się na danych Głównego Urzędu Statystycznego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Do zweryfikowania hipotezy badawczej zastosowano metodę analizy skupień. Przedmiotem badań były wszystkie gminy województwa małopolskiego (182 gminy).
EN
The main objective of this study was to identify the determinants of the choice of repayable funds to finance investments made by municipalities in Poland and to assess the use of repayable funds by the municipalities of Małopolska Province. According to the research hypothesis, urban communities more often than other types of municipalities finance their investments by repayable funds. To achieve the article’s objectives and test the hypothesis, an analysis of the subject literature and empirical research was carried out based on data from Poland’s Central Statistical Office and the Regional Chamber of Audit in Cracow. Cluster analysis was performed in order to verify the hypothesis. The objects of this study were all 182 of the municipalities in Małopolska Province.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego [2008], red. B. Filipiak, S. Flejtarski, CeDeWu, Warszawa.
 • Czempas J. [2013], Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Czerwonka L. [2015], Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Filipiak B. [2014], Adekwatność źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne”, nr 1–2.
 • Grabiński T., Sokołowski A. [1984], Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 181.
 • Graczyk M. [2008], Zarządzanie inwestycjami komunalnymi. Dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Zielona Góra.
 • Guziejewska B. [2008], Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Hermaszewski J. [2006], Istota inwestycji lokalnych i ich rola w rozwoju gminy [w:] Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, red. M. Adamowicz, PWZS, Biała Podlaska, www.hermaszewski.glogow.pl (data dostępu: 10.01.2016).
 • Jastrzębska M. [2009], Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kurek H., Zielińska H. [2007], Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 752.
 • Malina A. [2004], Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Młodak A. [2006], Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym [2005], red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Suchecki B. [2010], Ekonometria przestrzenna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157 poz. 1240 ze zm.
 • Węgrzyn J. [2013], Przesłanki podejmowania inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego – analiza porównawcza na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 913.
 • Wiewióra M. [2009], Prawne ograniczenia w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich, Materiały i Studia, z. 239, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Wiśniewski M. [2011], Ocena zdolności kredytowej gminy, Difin, Warszawa.
 • Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2015 r. Sygn. akt K 21/14.
 • Zielińska E., Ostrowska E. [2013], Uwarunkowania behawioralne decyzji inwestycyjnych, „Zarządzanie i Finanse”, R. 11, nr 2, cz. 4.
 • Zielonka P. [2008], Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa.
 • Zioło M. [2012], Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych a efektywność wydatków publicznych, CeDeWu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9522144-96c4-45ae-94d7-a4d8975820fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.