PL EN


2017 | 11 | 2 | 57-61
Article title

Stres w środowisku pracy strażaków

Content
Title variants
EN
Stress in the firefighters’ working environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Celem pracy było określenie źródeł stresu zawodowego w opinii strażaków, analiza sposobów radzenia sobie z nim oraz analiza rodzaju deklarowanych symptomów zdrowotnych występujących w związku ze stresem zawodowym. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 110 strażaków Podziału Bojowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Badania przeprowadzono na przełomie roku 2014/2015, zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki. 22% ankietowanych strażaków deklaruje, że nie odczuwa stresu podczas wykonywania czynności związanych z wykonywanym zawodem. Największym źródłem stresu dla ankietowanych była odpowiedzialność za życie osób ratowanych (38%) i presja czasu w podejmowaniu decyzji (25%). Deklarowano zdrowotne symptomy stresu: przyspieszony oddech, tętno, podwyższone ciśnienie (25,5%), rozdrażnienie (22,6%), zmęczenie (22,6%); 18,2% ankietowanych korzystało z pomocy psychologa, z zasadami systemu pomocy psychologicznej w Państwowej Straży Pożarnej zapoznało się 69,1% ankietowanych. Wnioski. Konieczne jest podniesienie świadomości strażaków w zakresie istotności pomocy psychologicznej w kwestii radzenia sobie ze stresem towarzyszącym pracy.
EN
Introduction. The aim of the study was to identify sources of occupational stress as seen by fire-fighters, analyse the ways of dealing with it, as well as consider types of the declared health symptoms which occur due to occupational stress. Material and methods. The surveyed group consisted of 110 firefighters from the Combat Division of the Municipal Command of the State Fire Service in Biała Podlaska. The study was conducted at the turn of 2014/2015, using the diagnostic survey method and the author’s own questionnaire survey. Results. 22% of the surveyed firefighters declare that they do not feel stressed during their occupational activities. The biggest source of stress for the respondents was the responsibility for the lives of rescued people (38%) and the pressure of time in the decision-making process (25%). The declared health symptoms of stress included: accelerated breath and heart rate, increased blood pressure (25.5%), irritability (22.6%), fatigue (22.6%). 18.2% of the respondents sought help from a psychologist and 69.1% were familiar with the principles of the psychological help system in the State Fire Service. Conclusions. It is necessary to raise fire-fighters’ awareness in terms of the relevance of psychological support in coping with occupational stress.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
57-61
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Katedra Zdrowia, Zakład Zdrowia Publicznego
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Katedra Zdrowia, Zakład Zdrowia Publicznego
References
 • Boenisch E., Haney H.C. (2002), Twój stres. GWP, Gdańsk.
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Karta Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych, www.ciop.pl. (data dostępu: 28.09.2016).
 • Czarnecka A., Dobrodziej C. (1998), Zespół zaburzeń po stresie urazowym w służbach ratowniczych. Przegląd Pożarniczy, 6, s. 20-21.
 • Decyzja Nr 10 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W sprawie powołania zespołu roboczego do opracowania założeń do organizacji systemu pomocy psychologicznej w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. 2009. http://www.zzsflorian.kwpsp.wroc.pl/version_older/i/decyzja_nr_10_o_powolaniu_zepolu.pdf (data dostępu: 29.09.2016).
 • Dudek B., Koniarek J. (2000), Zespół zaburzeń po stresie urazowym (PTSD) wśród funkcjonariuszy PSP – uwarunkowania i skutki. Opracowanie systemu zapobiegania i ograniczania negatywnych konsekwencji tego zespołu. IMP, Łódź.
 • Evans R., Pistrang N., Billings J. (2013), Police officers’ experiences of supportive and unsupportive social interactions following traumatic incidents. Eur. J. Psychotraumatol, 4, doi: 10.3402/ejpt.v4i0.19696. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3600426/ (data dostępu: 30.01.2017).
 • Grygorczuk A. (2008), Pojęcie stresu w medycynie i psychologii. Psychiatria, 5, s. 111–115.
 • Hetherington A. (2004), Wsparcie psychologiczne w służbach ratowniczych. GWP, Gdańsk.
 • Łodzińska J. (2010), Stres zawodowy narastającym zjawiskiem społecznym. SEMINARE 28, s. 125–138
 • Ogińska-Bulik N., Kaflik-Pieróg M. (2009), Stres Zawodowy w służbach ratowniczych. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź.
 • Pawlak A., Gotlib J., Gałązkowski R. (2016), Analiza występowania i skutków wypadków w środowisku pracy strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Polsce w latach 2008–2013. Medycyna Pracy, 67(1), s.1–9.
 • Pluczyńska J. (2011), Poznaj swojego psychologa. Przegląd Pożarniczy Miesięcznik Państwowej Straży Pożarnej 1, 44. https://issuu.com/ppoz.pl/docs/pp111 (data dostępu: 29.09.2016).
 • Sęk H. (2000), Wypalenie zawodowe. Przyczyny. Mechanizmy. Zapobieganie. PWN, Warszawa, s. 149-167.
 • Stępka E., Basińska M.A. (2014), Zmęczenie przewlekłe a strategie radzenia sobie ze stresem w pracy u funkcjonariuszy policji. Medycyna Pracy, 65(2), s. 229–238.
 • Stańczak A., Mościcka-Teske A., Merecz-Kot D.(2014) Zagrożenia psychospołeczne a funkcjonowanie zawodowe pracowników sektora bankowego. Medycyna Pracy, 65(4), s. 507–519.
 • Weiman M., Przybylski K. (2013), Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy strażaków zawodowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, 59, s. 69-84. http://www.zeszyty. fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_59_06.pdf (data dostępu: 28.09.2016).
 • Wrześniewski K. (2000), Style radzenia sobie ze stresem. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Zasady organizacji i funkcjonowania systemu pomocy psychologicznej w Państwowej Straży Pożarnej. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 2016 http://www.straz.gorzow.pl/wp-content/ uploads/2016/08/Zasady-organizacji-i-funkcjonowanie-Systemu-Pomocy-Psychologicznej-w-PSP.pdf (data dostępu: 29.09.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9541413-f8e5-4801-9e30-c90ab2e28fda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.