PL EN


2013 | 34 | 45-53
Article title

The Comparison and Evaluation of Income Inequality for the EU-27 and Polish Regions

Content
Title variants
PL
Porównanie i ocena nierówności dochodowych dla krajów UE-27 oraz regionów polskich
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents the theoretical elements of the economic debate on the relationship be-tween inequality and prosperity and economic growth. Quantitatively, the derogation from the egalitarian distribution of income shows the Gini coefficient. The work concerns the comparison and evaluation of income inequality based on the Gini index and other measures (indicators diver-sity quintal) for the EU-27 in 2006–2010. Moreover, income inequality is shown in the long term for the Poland and Europe countries and making the assessment of inequalities for certain social groups and Polish regions.
PL
W pracy przedstawiono teoretyczne elementy ekonomicznej debaty o relacjach między nierównościami a dobrobytem i wzrostem gospodarczym. Odstępstwo od egalitarnego (jednakowego) podziału dochodu pokazuje ilościowo współczynnik Giniego. W części empirycznej praca dotyczy porównania i oceny nierówności dochodów w oparciu o wskaźnik Giniego oraz wskaźnik zróżnicowania kwintalowego S80/S20 dla krajów UE-27 w latach 2006–2010. Skalę nierówności dochodowych pokazano w dłuższej perspektywie w skali międzynarodowej, a także przedstawiono ocenę nierówności w odniesieniu do niektórych grup społecznych, a zwłaszcza regionów polskich.
Year
Issue
34
Pages
45-53
Physical description
Contributors
 • Quantity Methods Unit University of Rzeszow
 • Faculty of Technical and Economical Sciences State Higher Vocational School in Tarnobrzeg
References
 • Aksman E., 2009, Wzrost dochodu a zmniejszenie nierówności – skrócona funkcja do-brobytu społecznego, “Ekonomista”, nr 1, Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2010 roku, 2011, Informacje i Opracowania Staty-styczne, GUS, Warszawa.
 • Dochody i warunki życia ludności (raport z badania EU-SILC 2010), 2012, GUS, War-szawa.
 • Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2010), 2010, In-formacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (dostęp 22.08.2012).
 • Kakwani N.C., 1980, Income Inequality and Poverty, Oxford University Press, New York, Oxford, London.
 • Kot S.M., Malawski A., Węgrzecki A., 2004, Dobrobyt społeczny, nierówności i spra-wiedliwość dystrybutywna, Wyd. AE, Kraków.
 • Panek T., 2011, Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka po-miaru. Oficyna Wyd. SGH, Warszawa.
 • Rutkowski W., 2008, Nierówność i wzrost gospodarczy, „Polityka Społeczna” nr 5–6, Warszawa.
 • Sen A.K., 1973, On Ignorance and Equal Distribution, “American Economic Review”, vol. 63.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d96124a6-afd3-4ba7-8486-b68ec1f595a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.