PL EN


2018 | 45 | 2(527) | 8-15.
Article title

ISTOTA KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH. PRZYKŁAD DZIAŁANIA KWOTOWEGO SYSTEMU WSPIERANIA ZATRUDNIENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – PIGOU CONTRA COASE

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
THE ESSENCE OF TRANSACTIVE COSTS ON THE EXAMPLE OF FUNCTIONING OF THE QUOTA SYSTEM OF EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISABILITIES – PIGOU CONTRA COASE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 1960 r. ekonomista Ronald Coase opublikował artykuł pt. Problem kosztów społecznych który do dziś jest jednym z najczęściej cytowanych tekstów ekonomicznych i nadal wzbudza żywe dyskusje. W tekście tym napisał, że problem kosztów zewnętrznych ma dwojaką naturę: negatywne efekty zewnętrzne generowane przez jeden podmiot przynoszą drugiemu stratę, lecz zakazanie szkodzenia jest automatycznie stratą dla pierwszego. Argumentował to tym, że w przypadku dobrze zdefiniowanych praw własności i niskich kosztów transakcyjnych problem efektów zewnętrznych może być rozwiązany przez transakcje między stronami, których te efekty dotyczą. Stało to w opozycji do wcześniejszych prób rozwiązania tego problemu przez regulację rządową lub opodatkowanie zaproponowane przez Arthura Pigou. W istocie – patrząc przez pryzmat systemu wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami – rozwiązanie sprowadza się do rozstrzygnięcia: czy opłaca się ograniczyć zatrudnienie osób sprawnych lub zasoby finansowe pracodawców, aby zapewnić pracę mniej wydajnym osobom z niepełnosprawnościami, czy pozostawić te osoby bez wsparcia na rynku pracy. W każdym przypadku chodzi o wyrządzenie jak najmniejszej szkody społecznej. W artykule przedstawiono obie koncepcje na przykładzie systemu wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce.
EN
In 1960, Economist Ronald Coase published an article entitled "The Problem of Social Costs", which is still one of the most frequently cited economic texts and still raises lively discussions. He wrote there that the problem of external costs is twofold: negative external effects generated by one entity cause loss for another, but the suppression of injustice is automatically a loss for the first one. He argued that in the case of well-defined property rights and low transaction costs, the problem of external effects can be solved through transactions between parties affected by these effects. This was in opposition to previous attempts to solve this problem through government regulation or taxation proposed by Arthur Pigou. In fact – looking through the prism of the system of supporting employment of people with disabilities – the solution is decision whether it is profitable to limit the employment of efficient people or financial resources of employers in order to provide work for less-efficient people with disabilities, or to leave these people without support on the labour market. In each case, it is about doing the least possible social damage. This article presents both concepts on the example of a system of supporting the employment of people with disabilities in Poland.
Year
Volume
45
Issue
Pages
8-15.
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Arrow K.J. (1969), Agency and market, w: K.J. Arrow, M.D. Intrilligator (eds.), Handbook of Mathematical Economics, Elsevier, Amsterdam, s. 1183–1195.
 • GUS (2017), Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności BAEL, Warszawa, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,81, bael [dostęp 17.12.2017].
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2003), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Bovenberg A.L., Goulder H. (1996), Optimal Environmental Taxation in the Presence of Other Taxes: General Equilibrium Analyses, „American Economic Review”, Vol. 86, No. 4, s. 985–1006.
 • Coase R. (1959), The Federal Communications Commission, „Journal of Law and Economics”, Vol. 2, s. 1–40.
 • Coase R. (1960), The Problem of Social Cost, „Journal of Law and Economics”, nr 3(1), s. 1–44.
 • Coase R. (1988), The Firm, the Market and the Law, University of Chicago Press, Chicago.
 • Davies W. (2014), The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and the Logic of Competition, SAGE, London.
 • De Alessi L. (1998), Reflections on Coase, cost and efficiency, w: B. Monissen, J.M. Buchanan (eds.), The Economist’ Vision, Campus Verlag, Frankfurt, s. 91–114.
 • Hayek F.A. (1969), Freiburger Studien. Gesammelte Aufsätze, JCB Mohr, Tübingen.
 • Klimczak G. (2002), Działania grup interesów okresie transformacji – teoria i zastosowanie, „Ekonomista”, nr 4, s. 495–523.
 • Mankiw G.N., Taylor M.P. (2009), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Merrill T.W., Smith H.E. (2017), Property: Principles and Policies, University Casebook Series (3rd ed.), Foundation Press, St. Paul.
 • Pezzey J.C.V. (1989), Economic Analysis of Sustainable Growth and Sustainable Development, Environment Department Working Paper No.15, World Bank, Washington.
 • Pigou A.C. (1920), The Economics of the Welfare, Macmillan and co., London.
 • Sen A. (1991), Welfare, preference and freedom, „Journal of Econometrics”, Vol. 50, Issue 1–2, s.15–29.
 • Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 • Tietenberg T. (1992), Environmental and Natural Resource Economics, HarperCollins, New York.
 • Wilkin J. (2010), Słabość państwa w jego relacji do gospodarki i słabość ekonomicznej teorii państwa, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1(11), s. 25–35.
 • Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa.
 • Williamson O.E. (2000), The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, „Journal of Economic Literature”, No. 38, s. 595–613.
 • Ząbkowicz A. (2003), Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, „Ekonomista”, nr 6, s. 795–823.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d961e236-9da1-493f-af30-0c60c61bab13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.