PL EN


2012 | 4(40) | 1 | 109-127
Article title

Działalność uniwersytetów trzeciego wieku w aspekcie aktywizacji seniorów

Title variants
EN
Activity of the University of the Third Age in the Aspect of the Mobilization of Seniors
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is regarding the mobilization of the elderly people taking place through activity of the University of the Third Age. An occurrence of the old age was described with her significant features including biological, psychological, social and spiritual dimensions of the life of the man. The elderly gradually is backing out of performed roles in society, can feel loneliness, pushing the social life into the background and produced fears with expectation of the death. A fact that seniors have a great development potential was emphasized, need of active activity in different fields of the life and the tendency of developing many interests. A history of the formation of the University of the Third Age was presented as well as their mission, cells, functions and areas and forms of the influence on the elderly were characterised, as well as to the society. These institutions are motivating elderly people in the intellectual, emotional, public, cultural and artistic aspect, as well as enable to include into the course of events general-social. School curricula carried out and forms of the influence contain a lot of contents of the gerontological prevention. University for seniors are counteracting the social exclusion of this group as well as are activating to action and the improvement of the quality of their life.
Year
Volume
Issue
1
Pages
109-127
Physical description
Contributors
 • Katedra Pedagogiki Rodziny, Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
References
 • Aleksander T.: Andragogika. Podręcznik akademicki, Radom-Kraków: PIB 2009.
 • Czerniawska O.: Szkice z andragogiki i gerontologii, Łódź: WSHE 2007.
 • Czerniawska O.: Aktywność społeczna i naukowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku, „Oświata Dorosłych” 1987, nr 2.
 • Dyczewski L.: Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin: RW KUL 1994.
 • Encyklopedia seniora, red. I. Borsowa [i in.], Warszawa: Wyd. Wiedza Powszechna 1986.
 • Golec M.: O problemie zdrowej starości, „Polityka Społeczna” 2009, nr 8.
 • Halicki J.: Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Studium historyczno-porównawcze, Białystok: Wyd. Uniwersyteckie 2000.
 • Jan Paweł II: List do moich Braci i Sióstr - ludzi w podeszłym wieku, Watykan 1999.
 • Jäger W.: Życie nigdy się nie kończy. O życiu, starości i śmierci, Warszawa: Wyd. Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza 2007.
 • Konieczna-Woźniak R.: Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce. Profilaktyczne aspekty edukacji seniorów, Poznań: UAM 2001.
 • Krzemińska W.: Starość rośnie wraz z nami, Warszawa: IW PAX 1980.
 • Orzechowska G.: Przygotowanie do starości, w: Wychowanie do starości: materiały posympozjalne, red. Z. Chomczyk, Warszawa: Polskie Towarzystwo Nauczycieli 2001.
 • Rusiecki M.: Etyczno-religijne aspekty starszego wieku, w: Wychowanie do starości: materiały posympozjalne, red. Z. Chomczyk, Warszawa: Polskie Towarzystwo Nauczycieli 2001.
 • Słownik socjologiczny, red. K. Olechnicki, P. Załęcki, Toruń: Wyd. Graffiti BC 1998.
 • Surówka J.: Pracownicy naukowi o Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w: Zbiór wybranych wspomnień i refleksji oraz inne materiały dwudziestoletniej działalności UTW Szczecin, Szczecin 1998.
 • Susłowska M.: Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma uczenia się ludzi starszych, „Oświata Dorosłych” 1985, nr 6.
 • Staręga-Piasek J„ Lisowski A., Suchecka J.: Starość psychospołeczna i potrzeby opieki medycznej ludzi starych, Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki 1985.
 • Szarota Z.: Gerontología społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe 2004.
 • Szarota Z.: Przestrzeń edukacyjna Uniwersytetu Trzeciego Wieku, e-mentor 3/2008, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/559.
 • Szatur-Jaworowska B., Błędowski P., Dzięgielewska M.: Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Wyd. ASPRA-JR 2006.
 • Szukalski P.: Zagrożenie czy wyzwanie - proces starzenia się ludności, „Polityka Społeczna” 2006, nr 9.
 • Szyszko-Wydra B.: Ustawiczne kształcenie w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w: Wychowanie do starości: materiały posympozjalne, red. Z. Chomczyk, Warszawa: Polskie Towarzystwo Nauczycieli 2001.
 • Szwarc H.: Uniwersytety Trzeciego Wieku, w: Postępy gerontologii, red. B. Synak, T. Wróblewski, Warszawa: PZWL 1988.
 • Wprowadzenie do andragogiki, red. T. Wujek, Warszawa: PIB 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d96f171e-f902-4b3a-980b-7a4d396d4cff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.