PL EN


2017 | 6 | 2 | 19-36
Article title

Przez port lotniczy do celu, czyli kto właściwie uczestniczy w procesie realizacji pasażerskiego przewozu lotniczego. Zadania i odpowiedzialność

Content
Title variants
EN
To the destination throughout the airport – who actually participates in the execution of passenger air carriage
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza zakresu zadań i odpowiedzialności poszczególnych podmiotów zaangażowanych w proces realizacji pasażerskiego przewozu lotniczego w kontekście tego, czego i od kogo może oczekiwać konsument od chwili przybycia do portu lotniczego do chwili opuszczenia lotniska w miejscu docelowym. Podstawowy stosunek prawny w zakresie przewozu pasażerów i ich bagażu powstaje pomiędzy pasażerem a przewoźnikiem, jednakże skuteczna realizacja umowy o przewóz wymaga zaangażowania jeszcze innych podmiotów, w tym w szczególności zarządzającego portem lotniczym i agenta handlingowego, choć nie są oni stroną umowy o przewóz. Każdy z tych podmiotów może jednak przyczynić się do niewykonania lub niewłaściwego jej wykonania w ramach realizowanych zadań. W artykule omówiono proces podróży pasażera, opisując jednocześnie zakres zadań każdego z wymienionych podmiotów w kolejnych etapach podróży, ze wskazaniem zakresu ich ewentualnej odpowiedzialności cywilnej. Wskazano także możliwości egzekwowania swoich praw, w tym dochodzenia naprawienia szkody, jakimi dysponują pasażerowie na gruncie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego.
EN
The purpose of this article is to analyze the scope of duties and responsibilities of various entities involved in the execution of passenger air carriage contracts in the context of what may the consumer expect, and from whom, starting from when passengers arrive at the airport till the moment when they leave their final destination airport. The basic legal relation concerning the carriage of passengers and their baggage is formed between the passenger and their carrier. However, effective implementation of the contract requires involvement of other entities too, in particular airport operators and a ground handling agents, albeit they are not parties to the contract of carriage. However, each of these entities, while performing their duties, may contribute to the failure or to the improper performance of the contract of carriage. The article describes a passenger’s journey, indicating the duties and roles played by particular entities and indicating the scope of their potential civil liability. The article indicates also the possibilities of enforcing passenger rights, including compensation of damages, under international, European and national law.
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
19-36
Physical description
Dates
published
2017-04-30
printed
2017-04-30
Contributors
References
 • Banaszczyk, Z. (2015). Komentarz do art. 417. W: Pietrzykowski K. (red.) Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck
 • Czachórski, W. (red.). (2002). Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa: Lexis Nexis
 • Dubis, W. (2016). W: Gniewek, E. i Machnikowski, P. (red.). Komentarz KC. Warszawa: C.H. Beck. Komentarz do art. 415 k.c., Nb 18
 • Dyszlewska-Tarnawska, A. (2010). W: Ogiegło, L. (red.). Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Warszawa: C.H. Beck. komentarz do art. 44, Nb 14-15
 • Encyklopedia terroryzmu (tytuł oryginału: International Encyklopedia of Terrorism). (2004). Warszawa: MUZA S.A.
 • Galicki, Z. (1981). Terroryzm lotniczy w świetle prawa międzynarodowego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 • Jurkowska, A. (2010). Zasady wyznaczania rynków usług portów lotniczych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i regulacji. W: Czernicki, F. i Skoczny, T. (red.). Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 56–71.
 • Kaczyńska, S. (2016). Zarządzający portem lotniczym jako podmiot prawa prywatnego i publicznego. Zagadnienia wybrane. Warszawa: C.H. Beck
 • Kaczyńska, S. (2009). Terroryzm lotniczy w międzynarodowym i unijnym systemie prawnym. Przegląd Komunikacyjny, 11–12, 19–27.
 • Kaczyńska, S. (2015). Odpowiedzialność cywilna zarządzającego portem lotniczym z tytułu czynu niedozwolonego. W: Łuczak (Jaworek), K. (red.), Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kaczyńska, S. (2016). Zarządzanie bezpieczeństwem przez zarządzającego portem lotniczym. W: Łuczak, K. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kaczyńska-Adamczyk, S. (2011). Airport operator and aircraft operator in case of bird strike. Relations, obligations and liability. Transport Problems, 6(3).
 • Kaczyńska-Adamczyk, S. (2011a). Ekonomiczne konsekwencje obowiązków przewoźników lotniczych w zakresie praw pasażerów, wynikające z wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W: Kos, B. (red.), Współczesna gospodarka – wyzwania i oczekiwani (s. 67–80). Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Konert, A. (2008). Special protection of disabled persons and persons with reduced mobility when travelling by air – Regulation (EC), No. 1107/2006. Annals of Air and Space Law, Vol. XXIII.
 • Konert, A. (2010). Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego. Warszawa: Wolters Kluwer S.A.
 • Konert, A. i Ephraimson-Abt, H. (2008). Disabled persons in the EU, Canada and in the US. Air and Space Law, 3.
 • Lewaszkiewicz-Petrykowska, B. (1998). Deliktowa odpowiedzialność za własne czyny w prawie cywilnym krajów europejskich. KPP, 2.
 • Łętowska, E. (red.). (2006). System Prawa Prywatnego. T. 5. Warszawa: C.H. Beck.
 • Łuczak (Jaworek), K. (2015). Analiza usług obsługi naziemnej na gruncie regulacji Załącznika w sprawie usług transportu lotniczego GATS. W: Konert, A. (red.), Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Marka Żylicza. Warszawa: Uczelnia Łazarskiego
 • Łuczak (Jaworek), K. (red.). (2016). Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Łuczak, K. (2016). Zarządzanie bezpieczeństwem przez agenta obsługi naziemnej. W: Łuczak, K. (red.). (2016). Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Machnikowski, P. (2009). W: Olejniczak, A. (red.), System Prawa Prywatnego. T. 6. Warszawa: C.H. Beck.
 • Nesterowicz, M. (1999). Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa (Uwagi de lege ferenda i o stosowaniu prawa). PiP, 1
 • Ogiegło, L. (red.). (2010). Prawo farmaceutyczne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Olejniczak, A. (red.). (2009). System Prawa Prywatnego. T. 6, Warszawa: C.H. Beck..
 • Pietrzykowski, K. (red.). (2013). Kodeks Cywilny. Komentarz. T. 1. Warszawa: C.H. Beck.
 • Polkowska, M. i Szymajda, I. (2004). Konwencja montrealska. Komentarz. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego. Warszawa: Liber.
 • Wolter, A., Ignatowicz, J., Stefaniuk, K. (2001). Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: LexisNexis.
 • Zajas, S. (2007). Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym na lotniskach. Zeszyty Naukowe AON, 2(67).
 • Żebrowska-Dreger, A. (2010). Usługi obsługi naziemnej. W: Czernicki, F. i Skoczny, T. (red.). Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Żylicz, M. (2011). Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe (s. 46–61). Warszawa: Lexis Nexis.
 • Żylicz, M. (red.). (2016). Prawo lotnicze. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d975b765-54bf-4c5c-9f61-8a3b02a3859b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.