PL EN


2020 | 1 | 35-58
Article title

Centrum usług społecznych jako odpowiedź na wyzwania i problemy społeczne samorządów województwa zachodniopomorskiego

Content
Title variants
EN
Social service centers as an answer to challenges and social issues of West Pomeranian Voivodeship local governments
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Samorządy, zwłaszcza gminne, w sferze społecznej czeka w niedługim czasie zmierzenie się z wyzwaniami o niebagatelnym znaczeniu dla ich sprawnego funkcjonowania. Wyzwania te związane będą z zapewnieniem usług społecznych służących zaspakajaniu potrzeb mieszkańców wymagających wsparcia i opieki. Niniejszy artykuł stanowi próbę zdefiniowania najważniejszych problemów społecznych, których występowanie stanowić będzie wyzwanie dla samorządu oraz wskazania takich usług, których realizacja pozwoli na zahamowanie bądź ograniczenie występowania tych problemów. Wskazuje jednocześnie, dlaczego warto zastanowić się nad instytucjonalną zmianą modelu świadczenia usług społecznych na obszarze działania samorządu gminnego.
EN
Local governments, especially municipality self-governments, will soon have to face challenges in public sphere which are significant to their efficient functioning. These challenges will concern tasks related to the provision of social services that fulfill the needs of the citizens who require support and ministration. The following article will try to define the most crucial social issues that will pose a serious challenge for local governments, as well as indicate services, which will enable to reduce or fully prevent the occurrence of such issues. It will also explain why it is so important to reflect on the institutional change of the model of providing social services within the territory of operations of municipality selfgovernments.
Year
Issue
1
Pages
35-58
Physical description
Dates
published
2020-06-10
Contributors
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
References
 • Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa zachodniopomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego – opracowanie Zachodniopomorskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Szczecin 2018 rok (dokument elektroniczny), http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/analiza_sytuacji_spoleczno_ekonomicznej_wojewodztwa _zachodniopomorskie.pdf [dostęp 30.01.2020 r.].
 • Badełek A., Innowacyjność w zarządzaniu usługami społecznymi [w:] Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, red. M. Grewiński, B. Skrzypczak, Warszawa 2011.
 • Barylski L., „Portret zachodniopomorskiej rodziny”, Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej Nr 4 (10) /13, Szczecin 2013.
 • Cyrek M., Mikuła-Bączek E., Usługi społeczne jako wyznacznik kapitału ludzkiego w kontekście spójności regionalnej. [w:] Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 12/2008, Rzeszów 2008.
 • Grewiński M., Od administrowania do zarządzania usługami społecznymi [w:] Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, red. M. Grewiński, B. Skrzypczak, Warszawa 2011.
 • Grewiński M., Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej [w:] Ekonomia Społeczna, nr 3/2013 (8).
 • Kożuch A., Kożuch B., Sułkowski Ł, Bogacz-Wojtanowska E., Lewandowski M., Sienkiewicz-Małyjurek K., Szczudlińska-Kanoś A., Jung-Konstanty S., Obszary zarządzania publicznego, Kraków 2016.
 • Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej, Katowice 2010.
 • Krzyszkowski J., Inkluzywne wspólnoty, czyli rola polityki społecznej w samorządzie”, Warszawa 2014.
 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za lata 2015, 2016, 2017, 2018 – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie (dokument elektroniczny), http://www.rops.wzp.pl/ocena-zasobow-pomocy-spolecznej [dostęp 30.01.2020 r.].
 • Podstawowe tendencje w rozwoju demograficznym województwa zachodniopomorskiego wraz z nową prognozą ludności na lata 2003-2030 – Urząd Statystyczny w Szczecinie 2004 (dokument elektroniczny), http://bip.um.szczecin.pl/files/B39751FDF2CD457C95986F90F52FC7AF/urzad_ statystyczny.pdf [dostęp 30.01.2020 r.].
 • Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej - raport NIK, Warszawa 2014 (dokument elektroniczny) https://www.nik.gov.pl/plik/id,7849,vp,9839.pdf [dostęp 30.01.2020 r.].
 • Rocznik demograficzny 2018 – GUS Warszawa 2019 (dokument elektroniczny), https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2018,3,12.html [dostęp 30.01.2020 r.].
 • Sierpowska I., Pomoc społeczna. Komentarz, Warszawa 2014, s.188.
 • Szarfenberg R., Polityka społeczna i usługi społeczne – zagadnienia pojęciowe http://rszarf.ips.uw.edu.pl /pdf/psus.pdf, [dostęp 30.01.2020 r.].
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – druk sejmowy nr 3040, s.59 (dokument elektroniczny), http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/ 757DA180329B7DB0C125834D006EE702/%24File/3040.pdf [dostęp 30.01.2020 r.].
 • Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018 r. (dokument elektroniczny), https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-polsce-w-2018-roku,14,6.html [dostęp 30.01.2020 r.].
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz.1172 z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 217 z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz.1507 z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz.1482 z późn.zm).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz.1205 z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz.1111 z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1818).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012 r., poz.850).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d978fdff-12a7-47d9-a053-d642d8bd5072
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.