PL EN


2015 | 29 | 3 | 147-160
Article title

Tendencje w rozwoju usług edukacyjnych w Polsce na przykładzie szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Authors
Content
Title variants
EN
Tendencies in development of education services in Poland – a case study of upper secondary education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Edukacja jest jednym z czynników wpływających na rozwój społeczno-gospodarczyspołeczeństw. W procesie podnoszenia jakości zasobów intelektualnych istotny jest nie tylko poziomwykształcenia społeczeństwa, ale także ukończony profil kształcenia, który determinuje możliwościbardziej efektywnego funkcjonowania w życiu zawodowym. W opracowaniu przedstawiono wynikianalizy stanu i zmian dokonanych w szkolnictwie ponadgimnazjalnym w Polsce po 1989 roku.Szczegółowe rozważania obejmują zmiany strukturalne systemu oświatowego oraz ich wpływ na wybórprzez młodzież typu szkoły. Istotną kwestią są także zmiany kierunków kształcenia ponadgimnazjalnegobędące rezultatem z jednej strony wzrastających aspiracji edukacyjnych młodzieży, a z drugiej– zachodzących zmian w światowej i polskiej gospodarce oraz na rynku pracy.
EN
Education is one of the important factors which determine the human and economic growth. The quality of intellectual resources depends on the quality of functioning on secondary and higher education. In the process of improving the quality of intercultural resources not only the level of education of the society is essential, but also the direction of graduation, which affects social and job opportunities. The aim of the article is to determine the changes in the functioning of upper secondary education in Poland and changes of the structure of secondary education in years 1989–2012, with particular emphasis on the recent years.
Contributors
author
References
 • Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport końcowy (2011a). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania danych wtórnych – desk research (2011b). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Borowiec, M. (2010). Rola edukacji w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość–Edukacja, 7, 13–20.
 • Borowiec, M. (2011). Zmiany kierunków kształcenia akademickiego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 9–22.
 • Denek, K. (2004). Uniwersytet w służbie społeczeństwa wiedzy. W: E. Kula, M. Pękowska (red.). Szkolnictwo wyższe w Polsce i w Europie w świetle założeń i realizacji procesu bolońskiego. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.
 • Education at a Glance 2014 (2014). OECD.
 • Geryk, M. (2007). Rynek uczelni niepublicznych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
 • Godlewska-Majkowska, H. (2007). System edukacyjny wobec potrzeb rozwojowych schyłkowych regionów przemysłowych. W: J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.). Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przemysłowych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 600–610.
 • Jelonek, M., Szklarczyk, M. (2012). Kogo kształcą polskie szkoły. Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Kluczowe dane o edukacji w Europie (2012). EURYDICE. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji.
 • Kotler, P. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne.
 • Kudełko, J. (2007). Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju. W: J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.). Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przemysłowych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 473–489.
 • Kupisiewicz, C., Kupisiewicz, M. (2009). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.
 • Okoń, W. (2007). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010 (2010). Warszawa: GUS.
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014 (2014). Warszawa: GUS.
 • Raport o stanie edukacji. Kontynuacja przemian (2011). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Raport o stanie edukacji. Liczą się efekty (2012). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Rocznik statystyczny RP (2013). Warszawa: GUS.
 • Skrzypek, E. (2006). Jakość w oświacie, uwarunkowania i czynniki sukcesu. Problemy Jakości, 2, 16–17.
 • Tkocz, M. (2007). Procesy transformacji województwa śląskiego w XXI wieku. W: J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.). Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przemysłowych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Tracz, M. (2001). Edukacja. W: Encyklopedia geograficzna świata. Suplement. Kraków: OPRES.
 • Tracz, M. (2013). Kapitał społeczny w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23, 134–145.
 • Tracz, M. Borowiec, M., Mróz, G. (2009). Szkolnictwo w województwie podkarpackim. Folia Geographica. Series Geographica Oeconomica, 33, 103–118.
 • Tracz, M., Mróz, G. (2003). Szkolnictwo w województwie małopolskim. Folia Geographica. Series Geographica Oeconomica, 31–32, 207–223.
 • Tracz, M., Świętek, A. (2015). Zmiany programowe nauczania geografii w rzeczywistości szkolnej na przykładzie gimnazjum. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 162. Studia Geographica, 6, 53–66.
 • Ustawa o systemie oświaty. Dz.U z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
 • Zaborek P. (2011). Zróżnicowanie profili kształcenia w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Zieliński, G., Lewandowski, K. (2012). Determinanty percepcji jakości usług edukacyjnych w perspektywie grup interesariuszy. Pozyskano z http://jm.f.wzr.pl/pim/2012_3_3_h.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d984a700-6a8a-449b-8cfc-5fc69ea4afcf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.