PL EN


2020 | 20 | 153-169
Article title

Unused cars in Wroclaw – in terms of using city space

Authors
Content
Title variants
PL
Nieużytkowane samochody we Wrocławiu – aspekt wykorzystania przestrzeni miejskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Excessive traffic and the insufficient number of parking spaces pose a challenge for the authorities of large urban centres, which is why it is important to effectively use the infrastructure resources. An example of actions that reduce efficiency regards unused cars in public parking. The discussed problem should be considered in the context of the impact on spatial order, and the phenomenon of misappropriation of public space. This article analyses Mobility Policy of the City of Wroclaw and data on the intervention of the Municipal Police of Wroclaw regarding the disposal of unused vehicles according to article 50a and 130a of Road Traffic Law. An integral part of the article is a survey examining the opinions of the local community. Unused cars have a negative impact on the quality of space and life of residents, which is manifested by a decrease in the efficiency of transport infrastructure, degradation of green areas, appropriation of public space and disturbance of spatial order.
PL
Wyzwaniem dla władz miast jest nadmierny ruch uliczny i niewystarczająca liczba miejsc parkingowych, dlatego istotne jest efektywne wykorzystywanie dostępnych zasobów infrastruktury. Przykładem działań, które obniżają efektywność, są nieużytkowane samochody na parkingach publicznych. Omawiany problem należy również rozpatrywać w kontekście oddziaływania na ład przestrzenny, zjawisko zawłaszczenia przestrzeni publicznej. W artykule została przeanalizowana WPM i dane dotyczące interwencji Straży Miejskiej Wrocławia odnoszące się do usuwania nieużytkowanych pojazdów na mocy art. 50a i 130a Prawa o ruchu drogowym. Integralny element artykułu stanowi ankieta badająca opinie lokalnej społeczności. Nieużytkowane samochody mają negatywny wpływ na jakość przestrzeni i życia mieszkańców, co przejawia się zmniejszeniem wydajności infrastruktury transportowej, degradacją terenów zielonych, zawłaszczeniem przestrzeni publicznej, zaburzeniem ładu przestrzennego, obniżeniem funkcjonalności terenów.
Year
Issue
20
Pages
153-169
Physical description
References
 • Antosiewicz, T. (2008). Kształtowanie przestrzeni publicznej w związku z intensywnym rozwojem współczesnych miast – zarys problematyki, Kultura i Polityka: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, (4).
 • BIP. (n.d.). (a). Retrieved January 2, 2019 from http://bip.um.wroc.pl/artykuly/565/kompleksowe-badania- ruchu
 • BIP (n.d.). (b). Retrieved November 30, 2019 from http://bip.um.wroc.pl/artykul/631/22375/wroclawska-polityka-mobilnosci
 • BIP. (n.d.). (c). Retrieved November 20, 2019 from http://bip.strazmiejska.wroclaw.pl/dokumenty/19
 • Budżet Wrocławia. (n.d.). Retrieved November 30, 2019 from https://www.wroclaw.pl/budzet-wroclawia/2019/
 • Burdziński, J. (2012). Parking samochodowy – pozytywny składnik krajobrazu. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, (18).
 • Czyński, M., and Ostrowski, M. (2011). Reklama w przestrzeni publicznej miasta. Przestrzeń i Forma, (16).
 • Feltynowski, M. (2016). Wykorzystywanie danych przestrzennych dotyczących miejsc parkingowych dla celów planowania przestrzennego – przykład centrum Łodzi. Acta Universitatias Lodziensis. Folia Oeconomica, (323).
 • GUS – Bank Danych Lokalnych. (n.d.). Retrieved November 26, 2019 from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
 • Kamiński, M. (2019). Luka mieszkaniowa – aspekt definicyjny i problem pomiaru na przykładzie Wrocławia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1(544).
 • Kisielewski, P., and Skóra A. (2016). Analiza dostępności czasowo-przestrzennej połączeń komunikacji miejskiej na wybranych przykładach. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, (4).
 • Lorens, P., and Martyniuk-Pęczek, J. (Eds.). (2010). Problem kształtowania przestrzeni miejskich. Gdańsk: Wydawnictwo „Urbanista”.
 • Malasek, J. (2011). Pakiety wdrożeniowe koordynacji miejskiej polityki transportowej z polityką zagospodarowania przestrzennego. Transport Miejski i Regionalny, (12).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej ((Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 846).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są użytkowane (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 845).
 • Skoczylas, O. (2016). Przeobrażanie się przestrzeni miasta i osiedli związane ze zmianami stylu życia mieszkańców. Budownictwo i Architektura, (15).
 • Uchwała nr VIII/197/19 zmieniająca uchwałę nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
 • Uchwała nr XLVIII/1169/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 r. w sprawie Wrocławskiej polityki mobilności.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602).
 • ZDiUM. (n.d.). (a). Retrieved December 2, 2019 from http://www.zdium.wroc.pl/
 • ZDiUM (n.d.). (b). Retrieved January 1, 2019 from http://www.zdium.wroc.pl/platne-miejsca-postojowe-na-dabrowskiego/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d987925f-8fbb-4869-a8eb-a7ebeaae6d17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.