PL EN


2018 | 65 | 6: Teologia pastoralna | 137-151
Article title

Wymiary duchowości rodziny w adhortacji Amoris laetitia

Title variants
EN
The Dimensions of the Spirituality of the Family in the Exhortation Amoris laetitia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia podkreśla znaczenie duchowości rodzinnej. Osadza ją na afirmacji samoudzielającego się Boga i współpracy z łaską. Rodzina, kontemplując relacje wewnątrztrynitarne, winna kształtować swoje więzi na wzór komunii Osób Boskich. W tym celu potrzebna jest otwartość członków rodziny na spotkanie z Bogiem w modlitwie i Eucharystii, a także w codzienności, rodzina nabiera w ten sposób wymiaru teologalnego. Zawiera się w niej Krzyż oraz Zmartwychwstanie, kontemplacja pełni, która jest w Bogu, oraz doświadczanie ludzkiej ograniczoności. W tym kontekście rodzina, jako Kościół domowy, partycypuje w cnocie nadziei i upatruje swego spełnienia w wieczności. Otwartość na przyjęcie Bożego działania w życiu rodzinnym jest jednocześnie umocnieniem więzi międzyludzkich. Wyraża się to w miłości definitywnej, wyłącznej i osobowej, a osiąga swoją pełnię w miłości płodnej. Znaczącym rysem duchowości rodziny jest ofiarne przyjmowanie nowego życia oraz przyjmowanie i obdarowywanie miłością. Dokonuje się to poprzez słowa i gesty miłości, wzajemną opiekę i wsparcie. Przejawem dojrzałości duchowej rodziny jest jej charakter misyjny i gościnność. Rodzina mocna oddziałuje na otoczenie i przemienia świat w dom, gdzie panuje prawdziwe braterstwo.
EN
Pope Francis in the exhortation Amoris laetitia stresses the importance of the spirituality of the family, basing it on the affirmation of a self-imparting God and cooperation with grace. The family, contemplating the intra-Trinitarian relations, should shape its bonds on the communion of the Divine Persons. To achieve this goal, it is necessary for the family members to be open to meeting God in prayer and in the Eucharist, as well as in everyday life, which in this way acquires a theological dimension. Encompassed in this is the cross and the resurrection, a contemplation of the fullness that is in God as well as the experience of human limitations. In this context, the family, as the domestic Church, participates in the virtue of hope and sees its fulfillment in eternity. Openness to accepting God’s action in family life is, at the same time, a strengthening of the interpersonal bonds. This is expressed in definitive, exclusive and personal love and reaches its fullness in fruitful love. A significant trait of the spirituality of the family is the selfless reception of new life and the receiving and giving of love. This is accomplished through words and gestures of love, mutual care and support. The manifestation of the spiritual maturity of the family is its missionary character and hospitality. A strong family influences its surroundings and transforms the world into a home where there is true fraternity.
Contributors
 • Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Balthasar Hans Urs von, Verbum Caro, Einsiedeln-Freiburg: Johannes Verl 1990.
 • Bartnik Czesław, Dogmatyka katolicka, t. II, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.
 • Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Wrocław: Wydawnictwo TUM 2006.
 • Braun-Gałkowska Maria, Psychologia domowa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.
 • Brzeziński Mirosław, Biblijno-teologiczne podstawy duszpasterstwa rodzin, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, Jacek Goleń, Lublin: Bonus Liber 2013, s. 80-83.
 • Czaja Andrzej, Papieża Franciszka wizja i odnowa Kościoła, http://www.diecezja.opole.pl/pdf/ Wyklady/Franciszka_wizja.pdf [dostęp: 2.03.2018].
 • Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie, Kraków: Wydawnictwo M 2013.
 • Franciszek, Encyklika Lumen fidei o wierze, Kraków: Wydawnictwo M 2013.
 • Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia o miłości w rodzinie, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2016.
 • Gajda Tomasz, Uwzględnienie paschalnego prawa ofiary w duszpasterstwie rodzin, w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017, s. 163-175.
 • Goleń Jacek, Miłość małżeńska w świetle badań narzeczonych, „Studia nad Rodziną” 18(2014), 2(35), s. 107-132.
 • Goleń Jacek, Rola świadectwa w rodzinie, „Verbum Vitae” 2015, nr 28, s. 423-458.
 • Goleń Jacek, The Renewal of Pastoral Care of the Family in the Light of the Apostolic Exhortation Amoris laetitia, „Roczniki Teologiczne” 64(2017), z. 6, s. 95-114.
 • Jakubowski Tadeusz, Miłość małżeńska, https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/0002V_05.html [dostęp: 6.03.2018].
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Wrocław: Wydawnictwo TUM 2000.
 • Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Wrocław, Wydawnictwo TUM 1995.
 • Kamiński Jarosław, Troska o wspólnotowy wymiar rodziny, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, Jacek Goleń, Lublin: Bonus Liber 2013, s. 309-317.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Pallottinum 1994.
 • Kotlewski Tadeusz, Duchowość papieża Franciszka. Otwarty umysł i serce, „Studia Bobolanum” 1(2014), s. 35-48.
 • Loyola Ignacy (św.), Ćwiczenia duchowne, tłum. M. Bednarz, Kraków: Wydawnictwo WAM 1993.
 • Przygoda Wiesław, Duszpasterstwo rodzin jako działalność zbawcza Kościoła ukierunkowana na rodzinę, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, Jacek Goleń, Lublin: Bonus Liber 2013, s. 275-293.
 • Rahner Karl, Vorgrimler Herbert, Mały słownik teologiczny, tł. T. Mieszkowski, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1987.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Poznań: Pallottinum 1967, s. 105-167.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, Poznań: Pallottinum 1967, s. 350-562.
 • Sosnowski Andrzej, Towarzyszenie małżonkom w pierwszych latach życia małżeńskiego, w: Droga do Amoris laetitia. Annales Canonici. Monographiae, red. Piotr Kroczek, Józef Krzywda, Andrzej Sosnowski, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2017, s. 125-140.
 • Sujak Elżbieta, Życie jako zadanie, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1989.
 • Tatar Marek, Duchowość małżeństwa i rodziny dzisiaj, Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej 2013.
 • Wieczorek Włodzimierz, Sakramentalność małżeństwa, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, Jacek Goleń, Lublin: Bonus Liber 2013, s. 90-105.
 • Wieczorek Włodzimierz, Życie duchowe małżeństwa i rodziny, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, Jacek Goleń, Lublin: Bonus Liber 2013, s. 106-120.
 • Wojaczek Krystian, Kształtowanie katolickiej koncepcji małżeństwa w diecezjalnym studium rodziny. Studium pastoralne, Opole: Opolska Biblioteka Teologiczna 1997.
 • XIV Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów, Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Dokumenty i komentarz, Kraków: Wydawnictwo M 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d989717c-7112-4d4b-919b-a76fca810f6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.