PL EN


2017 | 11 | 1 | 148-173
Article title

Znaczenie ataszatów wojskowych we współczesnej polityce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej

Content
Title variants
EN
The importance of military attachés’ offices in contemporary Polish foreign policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie roli ataszatów obrony (wojskowych) we współczesnej polityce zagranicznej Polski w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Na wstępie zostały przedstawione podstawy prawne (międzynarodowe i krajowe), zasady oraz struktura działalności wojskowych placówek dyplomatycznych. Attaché obrony stoi „na pierwej linii frontu”, reprezentując swój kraj za granicą i odpowiada za współpracę dwustronną między państwami. Nie jest łatwo nim zostać, liczą się kompetencje, wysokie kwalifikacje oraz znajomość języków obcych. Chcąc rozumieć specyfikę zadań i funkcji „dyplomatów w mundurach”, autorka przeprowadziła wywiady z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w tworzenie dyplomacji wojskowej RP. Jest to rozwijająca się dziedzina dyplomacji, a jej rola polega na dostarczaniu decydentom politycznym wszechstronnej wiedzy z miejsca pobytu attaché o wszystkich aspektach – od militarnego, poprzez polityczny, ekonomiczny, społeczny, aż po kulturalny i medialny – mogących wpływać na kształt bezpieczeństwa państwa.
EN
The aim of the article is to define the role of defence (military) attachés’ offices in contemporary Polish foreign policy in the field of defence and security of the state. In the introduction, the legal bases (international and national), principles and structure of military diplomatic missions were presented. The defence attaché stands “on the front line” representing their country abroad and is responsible for bilateral cooperation between states. It is difficult to become one, because competences, high qualifications and the knowledge of foreign languages are important. In order to understand the specifics of the tasks and functions of “diplomats in uniforms” the author conducted interviews with people directly engaged in the creation of military diplomacy of the Republic of Poland. This is a developing field of diplomacy, and its role is to provide political decision-makers with comprehensive knowledge of the attaché’s place of residence - from military, through political, economic, social, to cultural and media aspects - which can influence the shape of the state security.
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
148-173
Physical description
Contributors
References
 • Bortnowski A. W. (2010). Współczesny protokół dyplomatyczny savoir-vivre i ceremoniał w praktyce, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Gryz J. (2013). Współczesny kształt dyplomacji wojskowej, [w:] B. Surmacz (red.), Nowe oblicza dyplomacji (s. 239–252). Lublin: Wydawnictwo UMSC.
 • Jak wygląda ewakuacja ambasady? Palenie dokumentów.... Pobrano 30.09.2017 r., z: www.dailymotion.com/video/xhdlrt_jak-wyglada-ewakuacja-ambasady-palenie-dokumentow_news.
 • Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483).
 • Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. Nr 37 z 1965 r., poz. 232).
 • Konwencja o stosunkach konsularnych z 24 kwietnia 1963 r. (Dz. U. 1982 Nr 13, poz. 98).
 • Konwencja o misjach specjalnych z 16 grudnia 1969 r. (Dz. U. 1985 Nr 48, poz. 245).
 • Kupiecki R. (2016). Attaché obrony i jego środowisko pracy, [w:] R. Kupiecki (red.), Attaché obrony – status i funkcjonowanie. Wybór dokumentów. Dyplomacja obronna, t. 1 (s. 7–14). Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita.
 • Miłosz S. (2004). Dyplomacja wojskowa. Warszawa: Comandor.
 • Pietkiewicz E. (1990). Protokół dyplomatyczny. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Rola RBN. Pobrano 31.01.2017 r., z: https://www.bbn.gov.pl/pl/prezydenta-rp/rada-bezpieczenstwa-nar/rola-rbn/6000,Rada-Bezpieczenstwa-Narodowego.html.
 • Sutor J. (2010). Prawo dyplomatyczne i konsularne. Warszawa: LexisNexis.
 • Turek A. (2011). Kształtowanie bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej przez dyplomację wojskową. Warszawa: Wydawnictwo M.M.
 • Twoja Armia. Pobrano 30.09.2017 r., z: http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/siy-zbrojne-rp-2016-04-18-j/.
 • Ustawa o służbie cywilnej z 21 listopada 2008 r. (Dz. U. 2008 Nr 227, poz. 1505 ze zm.).
 • Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003 r. (Dz. U. 2016 poz. 1726 ze zm.).
 • Ustawa o służbie zagranicznej z 27 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 128, poz. 1403 ze zm.).
 • Wojskowy Departament Spraw Zagranicznych. Pobrano 31.01.2017 r., z: http://defatt.wp.mil.pl/.
 • Wywiad z attachè obrony akredytowanym w Kanadzie płk. Cezarym Kiszkowiakiem przeprowadzony przez autorkę 3 marca 2017 r.
 • Wywiad z byłym dyplomatą wojskowym płk. Jerzym Gryzem przeprowadzony przez autorkę 25 marca 2017 r.
 • Wywiad z byłym dyrektorem Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych płk. Lechem Drabem przeprowadzony przez autorkę 8 maja 2017 r.
 • Wywiad z zastępcą attaché obrony akredytowanym we Francji płk. Dariuszem Pitą przeprowadzony przez autorkę 13 maja 2017 r.
 • Zadania Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Pobrano 30.09.2017 r., z: http://bip.mon.gov.pl /d zia la l nosc-u rzedu /a r t yku l /z ada nia /depa r ta ment-polit yk i-bezpieczenst wa-miedzynarodowego-1032547/.
 • Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Obrony Narodowej z 27 maja 2004 r. (Dz. Urz. MON 2004 Nr 6, poz. 57 ze zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8848
ISSN
2450-3436
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d992e02e-0cc2-43af-be1a-6d22bf2b064c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.