PL EN


2012 | 2 | 55-69
Article title

OCZEKIWANIA I ORIENTACJE ŻYCIOWE MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ W SYTUACJI NIEPEWNOŚCI I NIEPRZEWIDYWALNOŚCI

Authors
Content
Title variants
PL
Expectations and life orientations of Polish and German teenagers in the situation of uncertainty and unpredictability
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę porównania oczekiwań i orientacji życiowych młodzieży polskiej i niemieckiej. Analizie poddano dane publikowane w raportach Shell Jugendstudie w 2010 r. oraz CBOS w 2009 r. Omawiając wyniki badań przyjęto założenie, że zarówno formułowane przez młodzież cele, deklarowane wartości, jak i aktualnie podejmowane działania, stanowią specyficzne sposoby radzenia sobie z niepewną, nieprzewidywalną czy wręcz naznaczoną ryzykiem porażki przyszłością.
EN
The article is an attempt at comparing the expectations and life orientations of Polish and German teenagers. The data published in the reports by Shell Jugendstudie in 2010 and Public Opinion Research Centre in 2009 is analysed. When discussing the results of research, it was assumed that both the formulated goals and the values declared by teenagers as well as the activities undertaken currently constitute specific ways of coping with the uncertain and unpredictable future or future marked by the risk of failure.
Year
Issue
2
Pages
55-69
Physical description
Contributors
 • Uniwersystet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Arnett J. J. (2007): Emerging Adulthood: What Is It, and What Is It Good For? „Society for Research in Child Development”, nr 2
 • Albert M., Hurrelmann K., Quenzel G. (2010) (red.): Jugend 2010. Eine pragmatische Generation behauptet sich. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
 • Bauman Z. (2007): Płynne czasy. Życie w epoce niepewności. Wyd. Sic!, Warszawa
 • Beck U. (2002): Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Scholar, Warszawa
 • Cialdini R. (1994): Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP, Gdańsk
 • Boski P. (2010): Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 • Bezrobocie w UE – stabilizacja. http://www.podatki.biz/artykuły/16_13339.html (stan na 02.03.2011)
 • CBOS (2009): Młodzież 2008. Opinie i diagnozy nr 13. Wyd. CBOS, Warszawa
 • Cimoch U. (2010): Bezrobocie w UE – nie ma pracy dla młodych. (http://www.twojaeuropa.pl/1955/ bezrobocie-w-ue (stan na 27.02.2011)
 • Dalbert C. (1999): Die Ungewißheitstoletanzskala: Skaleneigenschaften und Validierungsbefunde. Halle- sche Berichte zur Pädagogischen Psychologie. Institut für Pädagogik Martin-Luter-Universität Halle-Wittenberg, Bericht Nr. 1
 • Gebel M., Giesecke J. (2009): Ökonomische Unsicherheit und Fertilität. Die Wirkung von Beschäftigungsunsicherheit und Arbeitslosigkeit auf die Familiengründung in Ost- und Westdeutschland. „Zeitschrift für Soziologie“, nr 5
 • Hofstede G., Hofstede G.J. (2007): Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kossowska M. (2005): Sztywność umysłu. Wyd. UJ, Kraków
 • Majerek B. (2007): Die Schätzung der gesellschaftlichen Kondition und die Bildungs- und Berufserwartungen der polnischen Jugend. W: J. Mansel, H. Kahlert (red.): Arbeit und Identität im Jugendalter. Juventa Verlag, Weinheim und München
 • Majerek B. (2010): Orientacje życiowe młodzieży z grupy ryzyka edukacyjnego. W: B. Chrostowska, E. Kantowicz, C. Kurkowski (red.): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń
 • Mechanik wygrywa z magistrem. http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,52741,3838082.html (stan na 24.03.2011)
 • Młodzi pracownicy – fakty i liczby. Zatrudnienie młodzieży (2007) Facts nr 69. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. http://osha.europa.eu (stan na 27.02.2011)
 • Sorrentino R. M., Hudson G., Huber G. L. (2005): Umysł społeczny a style reagowania na niepewność – różnice indywidualne w kontekście interpersonalnym. W: J. P. Forges, K. D. Williams, L. Wheeler (red.): Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań interpersonalnych. GWP, Gdańsk
 • Szafraniec K. (2011): Młodzi 2011. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa
 • Sztompka P. (2007): Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wyd. ZNAK, Warszawa
 • Vormbusch U. (2009): Karrierepolitik. Zum biografischen Umgang mit ökonomischer Unsicherheit. „Zeiitschrift für Soziologie“, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9950202-62fd-44b7-9d46-9fb3ac37e9d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.