PL EN


2013 | 2 | 3 | 122-132
Article title

Źródła ryzyka w zarządzaniu finansami miasta na przykładzie Łodzi

Content
Title variants
EN
Sources of risk in financial management of the city on the example of Łódź
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja głównych źródeł ryzyka w zarządzaniu finansami miasta Łodzi w warunkach konkretnych uwarunkowań czasu i miejsca. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w opracowaniu jest analiza opisowa oparta na analizie aktualnych planów finansowych, dokumentów i dostępnych publicznie informacji związanych z gospodarką budżetową, działalnością inwestycyjną i zarządzaniem finansami miasta. Opracowanie rozpoczęto rozważaniami poświęconymi rodzajom ryzyka w ujęciu ogólnym i w ujęciu węższym, w odniesieniu do samorządu terytorialnego. Zwrócono uwagę na czynniki zarówno endogeniczne, jak i te o charakterze egzogenicznym, związanym na przykład z działalnością legislacyjną państwa. Następnie opisano aktualną i prognozowaną sytuację finansową miasta z uwzględnieniem opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na 2013 roku i elementów wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013–2031. W opiniach RIO zaakcentowano ryzyko związane z takimi elementami, jak duża dynamika długu, odłożenie spłaty zobowiązań w czasie, założony poziom nadwyżki operacyjnej, dochodów bieżących i wydatków majątkowych. W konkluzjach sformułowano ogólne uwagi dotyczące ryzyka w zarządzaniu finansami Łodzi w najbliższych latach i w perspektywie wieloletniej.
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
122-132
Physical description
Contributors
 • Dr hab., Katedra Finansów Publicznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39
References
 • 1. Brigham E.F. (1996), Podstawy zarządzania finansami, t. II, PWE, Warszawa
 • 2. Coombs H.M., Jenkins D.E. (2004), Public sector financial management, Chapman & Hall, London.
 • 3. Dębski W. (2005), Rynek finansowy i jego mechanizmy, WN PWN, Warszawa.
 • 4. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2006), Finanse samorządowe. Narzędzia – Decyzje - Procesy, WN PWN, Warszawa
 • 5. Dziawgo D. (1998), Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • 6. Groppelli A.A., Nikbakht E. (1999), Wstęp do finansów, WIG-Press, Warszawa.
 • 7. Jaworski W.L., Zawadzka Z. (2001), Bankowość. Podręcznik akademicki, wyd. 2, Poltext, Warszawa.
 • 8. Korenik D., Korenik S. (2004), Podstawy finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • 9. Osiatyński J. (2006), Finanse Publiczne. Ekonomia i Polityka, WN PWN, Warszawa.
 • 10. Sprawozdania Regionalnych Izb Obrachunkowych w latach 2003–2012.
 • 11. Uchwała nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 r.
 • 12. Uchwała nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Łodzi na lata 2013–2031.
 • 13. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej miasta Łodzi na lata 2013–2031 nr I/248/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
 • 14. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu miasta Łodzi na 2013 rok nr I/249/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
 • 15. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego miasta Łodzi nr I/250/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
 • 16. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.
 • 17. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 249, poz. 2104.
 • 18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240.
 • 19. Wiśniewski M. (2010), Ocena zdolności kredytowej gminy, Difin, Warszawa.
 • 20. Wojciechowski E. (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Di-fin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9955c0d-840f-435c-9b54-af50bbddcf87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.