PL EN


2016 | 4(16) | 85-106
Article title

The international dimension of the human right to education and its reflection in the constitutional provisions

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Międzynarodowy wymiar prawa człowieka do nauki i jego odzwierciedlenia krajowe
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The right to education is a fundamental human right and it influences the development of human personality and dignity. People become aware of their rights and freedoms and education helps societies to overcome poverty and improve the living conditions of the poor. The purpose of education goes beyond the materialistic approach that guarantees the access to the vocation or profession, or the acquisition of practical skills. It is aims at developing moral and spiritual and dignity based on certain values. Under international law, the notion of education understood broadly includes all types and forms of the acquisition of knowledge, the practice of different skills and development of social values. However, various conventions and international rulings adopt a narrow definition of this term, restricting its meaning to formal education only. As the analysis of international legislative acts shows, there is no one universal definition of education that would be binding or uniformly applicable throughout all states. The cultural and religious diversity, the variety of languages and national traditions and diverse policies conducted in individual states confirm the conviction that formulation of such an universal definition is practically impossible, if not useless. Thus, although a universal definition of the meaning of education would unify different approaches to it and help reconcile the competing states, such an approach does not seem a good solution, given the variety of practices and goals. And yet, soft laws adopted in international regulations have led to the formulation of four main characteristics featuring the right to education. They are: (a) accessibility, (b) sufficiency, (c) acceptability and (d) adaptivity. Each formal education, no matter its form, must show these features in order to guarantee a right to quality education to all. Taking into account the fact that the right to education is a huge tool of conscience, most states have attempted to include the right to education in their constitutions. It is also worth noting that provisions regulating the right to education adopted by developed states, even if frequently formulated very briefly, in several sentences, have been the effect of the development of international law.
PL
Prawo do nauki jest podstawowym prawem człowieka, które wpływa na rozwój osobowości i godności ludzkiej, sprawia, że ludzie są świadomi swoich praw i wolności, wspiera społeczeństwo w celu przezwyciężenia biedy i poprawy warunków życia ludzi ubogich. Cel edukacji wykracza poza materialistyczne podejście gwarantujące dostęp do zawodu i nabywanie umiejętności praktycznych. Polega on na rozwoju moralnej i duchowej strony człowieka i uświadamianiu natury i godności ludzkiej opierającej się na wartościach. Pod pojęciem edukacji w międzynarodowym prawie w szerokim znaczeniu rozumie się wszelkie rodzaje i formy zdobywania wiedzy, ćwiczenie umiejętności i rozwijanie wartości społecznych. Natomiast rozmaite konwencje i orzecznictwo międzynarodowe przyjmują wąskie rozumienie tego terminu, odnosząc go wyłącznie do edukacji formalnej. Z analiz międzynarodowych aktów prawnych wynika, że uniwersalna definicja edukacji obowiązująca we wszystkich państwach nie została dotychczas opracowana. Różnorodność kulturowa i religijna, odrębność języków i tradycji krajowych, rozmaicie prowadzona polityka przekonują, że wykonanie tego zadania jest prawie niemożliwe, a nawet nieużyteczne. Mimo że zdefiniowanie uniwersalnego znaczenia edukacji ujednoliciłoby różnorodne podejścia i pogodziło konkurujące kraje na świecie, takie podejście nie wydaje się dobrym rozwiązaniem w zdrowej rozmaitości celów i praktyk. Niemniej jednak międzynarodowe regulacje poprzez prawo miękkie i orzecznictwo określiło główne cechy prawa do nauki: dostępność, wystarczalność, akceptowalność i adaptacyjność. Edukacja formalna w dowolnym kształcie musi wykazywać te cechy, aby zagwarantować każdemu prawo do nauki dobrej jakości. Biorąc pod uwagę, że prawo do nauki jest potężnym narzędziem świadomości, większość państw dokonała próby uwzględnienia prawa do nauki w swoich konstytucjach. Warto zaznaczyć, że przepisy krajów rozwiniętych regulujące prawo do nauki zostały sformułowane w wyniku rozwoju prawa międzynarodowego, chociaż często ograniczają się do kilku zdań.
Year
Issue
Pages
85-106
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Białostocki
References
  • Beiter K., The Protection of the Right to Education by International Law: Including a Systematic Analysis of Article 13 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Leiden 2006.
  • Czuba-Wąsowska M., Mańko K., Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki. Zagadnienia prawne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.
  • McMillan L., What’s in a Right? Two Variations for Interpreting the Right to Education, “International Review of Education” 2010, vol. 56, iss. 5/6, December.
  • Motakef M., The Human Right to Education as a Right to Literacy in Germany, “Convergence” 2007, vol. XL, no. 3–4.
  • Roth K., Article 26: A Principled Statement on Education, “Journal of Human Rights” 2009, no. 8.
  • Spring J., The Universal Right to Education: Justifi cation, Defi nition, and Guidelines, Lawrence Erlbaum Associates 2000.
Notes
EN
I. Papers
PL
I. Artykuły
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d997dff2-6205-4a88-b086-eb0de16388c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.