PL EN


2016 | 1 (360) | 334-347
Article title

Kim jest uczestnik bojkotu produktu? Znaczenie cech demograficznych konsumentów

Authors
Content
Title variants
EN
Who Is the Participant of Product Boycott? Importance of Consumers’ Demographic Traits
RU
Кем является участник бойкота продукта? Значение демографических черт потребителей
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest próba identyfikacji cech demograficznych uczestników bojkotów konsumenckich. Realizując taki cel wykorzystano zbiór danych z Europejskiego Sondażu Społecznego. Badania przeprowadzono na podstawie 10 772 obserwacji. Weryfikacji postawionych hipotez dokonano stosując testy istotności różnic. Dodatkowo w celu oszacowania przydatności zidentyfikowanych związków zastosowano analizę regresji logistycznej. Uzyskane wyniki wskazują, że najwięcej osób uczestniczących w bojkotach produktów jest wśród mężczyzn w średnim wieku, z wyższym wykształceniem, mieszkających w dużych miastach, w rodzinach trzyosobowych. Wiedza na temat cech demograficznych uczestników bojkotów może zostać wykorzystana zarówno przez menadżerów przedsiębiorstw stających wobec zagrożenia bojkotem, jak i członków organizacji pozarządowych planujących wykorzystanie bojkotu do wywarcia presji na nieetycznie postępującym przedsiębiorcy. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is an attempt to identify the demographic traits of participants of consumer boycotts. Implementing such an aim, the author made use of a set of data from the European Social Survey. The research was carried out on the basis of 10,772 observations. Verification of the made hypotheses was conducted by way of application of the difference significance tests. Additionally, in order to assess the usefulness of the identified relationships, the author applied the analysis of logistic regression. The obtained results indicate that the most people participating in product boycotts are among middle-aged men, with higher education, living in big towns, in the three-member families. Knowledge of the demographic traits of the boycott participants may be used both by managers of enterprises facing the threat of boycott and by members of NGOs planning the use of boycott to exert pressure on the entrepreneurs with unethical conduct. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – попытка выявить демографические черты участников потребительских бойкотов. Осуществляя такую цель, использовали перечень данных из Европейского зондажного социального исследования. Исследования провели на основе 10.772 наблюдений. Верификацию поставленных гипотез провели, используя тесты существенности отличий. Дополнительно дляоценки пригодности выявленных связей применили анализ логистической регрессии. Полученные результаты показывают, что самое большое число лиц, принимающих участие в бойкотах продуктов, находится среди мужчин среднего возраста, с высшим образованием, проживающих в крупных городах, в семьях, состоящих из трех человек. Знания о демографических чертах участников бойкотов могут быть использованы как менеджерами предпри- ятий, поставленных перед угрозой бойкота, так и членами неправительственных организаций, которые планируют использование бойкота для оказания давления на неэтично ведущего себя предпринимателя. Статья имеет иссле- довательский характер.
Year
Issue
Pages
334-347
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Ahluwalia R., Burnkrant R.E., Unnava H.R. (2000), Consumer response to negative publicity: The moderating role of commitment,” Journal of Marketing Research”, No. 37.
 • Batorski D. (2005), Internet a nierówności społeczne, „Studia Socjologiczne”, nr 2.
 • Batorski D. (2011), Korzystanie z Technologii Informacyjno-komunikacyjnych (PL), “Contemporary Economics”, No. 5.
 • Bekkers R. Wiepking P. (2007), Generosity and Philanthropy: A Literature Review, http://ssrn.com/abstract=1015507 [dostęp: 20.07.2015].
 • Braunsberger K., Buckler B. (2011), What motivates consumers to participate in boycotts: Lessons from the ongoing Canadian seafood boycott, “Journal of Business Research”, No. 64.
 • GUS (2014), Budżety gospodarstw domowych, Warszawa.
 • Dietz T., Kalof L Stern P.C. (2002), Gender, Values, and Environmentalism, “Social Science Quarterly”, No. 83.
 • Friedman M. (1991), Consumer boycotts: A conceptual framework and research agenda, “Journal of Social Issues”, No. 47.
 • Friedman M. (1996), A positive approach to organized consumer action: The “buycott” as an alternative to the boycott, “Journal of Consumer Policy”, No. 19.
 • Herbst J. (2008), Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 2008: bilans czterech lat, UNDP, Poland.
 • John A., Klein J. (2003), The boycott puzzle: consumer motivations for purchase sacrifice “Management Science”, No. 49.
 • Kieżel E. (2010), Rachunek ekonomiczny konsumentów a racjonalność ich zachowań, (w:) Kieżel E., Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Kinowska Z. (2012), Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, „Infos”, nr 22.
 • Kotlarska-Michalska A. (2002), Więź w rodzinach wielodzietnych, Życie rodzinne - uwarunkowania makro i mikrostrukturalne, „Roczniki Socjologii Rodziny”, nr XIV.
 • Kwak A. (2007), Kobieta w domu i na rynku pracy. Czy równość praw i obowiązków? „Wizerunki ról rodzinnych. Roczniki Socjologii Rodziny”, nr XVIII.
 • Maison D., Greszta M. (2014), Czy Polacy są gotowi na odpowiedzialny biznes? Segmentacja Polaków ze względu na postawy i zachowania wobec CSR, „Handel Wewnętrzny”, nr 4.
 • Neilson L.A. (2010), Boycott or buycott? Understanding political consumerism, “Journal of Consumer Behaviour”, No. 9.
 • Obermiller C., Spangenberg E.R. (2000), On the origin and distinctness of skepticism toward advertising, “Marketing Letters”, No. 11.
 • Schwartz S.H. (2006), Basic human values: Theory, measurement, and applications, “Revue Française de Sociologie”, No. 47.
 • Ślęzak E. (2004), Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn, Katedra Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie, „Euro-limes”, nr 4.
 • Smith N.C. (2008), Consumers as drivers of corporate responsibility (in:) Crane A., McWilliams A., Matten D., Moon J., Siegel D.S. (Eds.), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford University Press Inc., New York.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. (2014), Nota sygnalna, GUS, Warszawa,
 • http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwoinformacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2014-r-,2,4.html [dostęp:10.07.2015].
 • Zeichner A., Parrott D.J., Frey F.C. (2003), Gender differences in laboratory aggression under response choice conditions, “Aggressive Behaviour”, No. 29.
 • Zhang X. (2015), Voting with dollars’: a cross-polity and multilevel analysis of political consumerism, “International Journal of Consumer Studies”, March.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d99aeaa5-1e3e-479e-8dc7-3dad1b929b0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.