PL EN


2018 | 528 | 56-67
Article title

Polityka podatkowa a aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie miast na prawach powiatu

Content
Title variants
EN
Tax policy vs. investment activity of territorial government units in Poland – the case of cities with county rights
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano identyfikacji rozwiązań prawnych w zakresie władztwa podatkowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce. Celem opracowania była próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zależność pomiędzy aktywnością inwestycyjną JST a prowadzoną przez nie polityką podatkową. Ze względu na to, że przyznane samorządom władztwo podatkowe może owocować jedynie obniżeniem dochodów budżetowych, teoretycznie można założyć negatywny wpływ polityki podatkowej na możliwości finansowania inwestycji samorządowych. Przeprowadzona analiza statystyczna wybranych kategorii budżetowych na przykładzie miast na prawach powiatu za lata 2007-2016 nie potwierdziła jednak tej zależności. Nasuwa się wniosek, że decyzje inwestycyjne w JST są podejmowanie niezależnie od decyzji z zakresu polityki podatkowej, która cechuje się dużą inercją i pasywnością.
EN
The article identifies legal solutions within the scope of tax authorities of local government units in Poland. The purpose of the study was an attempt to answer the question whether there exists any correlation between the investment activity of local government units and their tax policy. Due to the fact that the tax authority granted to local governments may only result in lower budget revenues, it is theoretically possible to assume a negative impact of tax policy on the possibilities for financing local government investments. The conducted statistical analysis of the selected budget categories based on the example of cities with county rights, covering the years 2007-2016, did not confirm the aforementioned correlation. The conclusion can be drawn that investment decisions are made in local government units regardless of the tax policy decisions, which is characterized by high inertia and passivity.
References
 • Dylewski M., 2017, Nadwyżka operacyjna a decyzje finansowe jednostek samorządu terytorialnego, ANNALES UMCS, Sectio H, OECONOMIA, vol. 51, No 6, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Dziuba J., 2013, The concept of sustainable development in tax policy of cities with county rights referring to property tax in Poland, [w:] Finance and Accountancy for Sustainable Development: Sustainable
 • Finance, red. G. Borys, M. Solarz, Research papers of Wrocław University of Economics No 302, Publishing House of University of Economics, Wrocław, s. 26-36.
 • Gaudemet P.M., Molinier J., 2000, Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl (14.05.2018).
 • Kornberger-Sokołowska E., 2001, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Liber, Warszawa.
 • Korolewska M., 2014, Polityka podatkowa gmin i miast na prawach powiatu w zakresie podatku od nieruchomości a wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Studia BAS, nr 1 (37), s. 85-108.
 • Łukomska J., Swianiewicz P., 2015, Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce, Municipium SA, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów, 2008-2017, Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu w latach 2007-2016, Warszawa (www.mf.gov.pl).
 • Ministerstwo Finansów, 2017, Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2014-2016, Warszawa (www.mf.gov.pl).
 • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., 1999, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Owsiak S., 2005, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ruśkowski E., 2004, Finanse lokalne w dobie akcesji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Satoła Ł., 2014, Wpływ polityki podatkowej gmin na poziom przedsiębiorczości (na przykładzie podatku od nieruchomości), Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 40, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 238-247.
 • Swianiewicz P., 2004, Finanse lokalne – teoria i praktyka, Municipium SA, Warszawa.
 • Śmiechowicz J., Kozak P., 2016, Diagnoza skutków polityki podatkowej gmin w Polsce w latach 2003-2015, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 451, Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, A. Żabiński, Wrocław, s. 468-478.
 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 2017, poz. 1785 ze zm.
 • Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. 2017, poz. 1892.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2017, poz. 2077.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2018, poz. 800.
 • Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz.U. 2017, poz. 1821.
 • Wernik A., 2007, Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d99dd6c4-5241-4581-a156-34b109b77960
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.