PL EN


2018 | 3/2018 | 97-113
Article title

Preferencje wobec sposobu finansowania opieki długoterminowej w Polsce

Content
Title variants
EN
Attitudes towards the financing of long-term care in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono preferencje społeczne wobec sposobu finansowania opieki długoterminowej w Polsce. Informacje zebrano w 2016 r., wykorzystując metodę CATI (wywiadów telefonicznych). Zakres terytorialny badania obejmował całą Polskę, a zakres podmiotowy uwzględniał osoby w wieku od 40 do 69 lat. Próba badawcza liczyła 1026 respondentów. Otrzymane wyniki wskazują opinie i preferencje, czyli nie przedstawiają faktycznego sposobu finansowania opieki długoterminowej, lecz to, w jaki sposób respondenci życzyliby sobie, aby była ona opłacana. Z uzyskanych deklaracji wynika, że respondenci są mocno podzieleni w opiniach na temat tego, kto w głównej mierze ma za zadanie finansować opiekę długoterminową. Ponad połowa z nich uważa, że powinna ona być opłacana przede wszystkim ze środków publicznych, a około 40 proc., że ze źródeł prywatnych. Wskazania różnią się w zależności od wieku, poziomu wykształcenia, posiadania dzieci, sytuacji materialnej oraz regionu zamieszkania.
EN
The article presents social attitudes towards the financing of long-term care in Poland. Information was collected by CATI method (telephone interviews). The territorial scope of the research covered the whole of Poland, and the respondents were aged from 40 to 69 years. The sample consisted of 1026 people. The results show the ways respondents would like long-term care to be financed. Respondents are strongly divided on the opinion about who should finance long-term care. More than a half of them think that it should be the state, with about 40% preferring private sources of funding. These opinions differ depending on the age, education level, family and material situation as well as the region of residence.
Year
Issue
Pages
97-113
Physical description
Dates
published
2018-12-19
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocałwiu
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Błędowski P., Finansowanie opieki długoterminowej w Polsce [w:] Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, red. M. Augustyn, Warszawa 2008.
 • Czekanowski P., Synak B., Wybrane elementy obrazu rodzinnych sytuacji opiekuńczych ludzi starych w Polsce [w:] Zostawić ślad na ziemi, red. M. Halicka, J. Halicki, Białystok 2006.
 • Eurobarometr, Health and long-term care in the European Union. Report, 2007.
 • Frąckiewicz L., Społeczne i ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności [w:] Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku, red. idem, Katowice 2002.
 • Jurek Ł., Polityka proubezpieczeniowa w opiece długoterminowej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2016, nr 2(33).
 • Jurek Ł., Preferencje i postawy społeczne wobec prywatnego zabezpieczenia na wypadek niesamodzielności w Polsce, „Społeczeństwo i Ekonomia” 2016, nr 2(6).
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Warszawa 2009.
 • Khan H., Leeson G., Findlay H., Attitudes toward bearing the cost of care in later life across the world, „Illness, Crisis & Loss” 2013, nr 21(1).
 • Klimczuk A., Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki [w:] Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu, red. M. Grzybowski, Gdynia 2011.
 • OECD Health Statistics 2015, http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en.
 • Piotrowski J., Stosunki rodzinne osób starszych [w:] Encyklopedia seniora, pod red. I. Borsowa, W. Pędich i in., Warszawa 1986.
 • Stanisz A., Modele regresji logistyczne. Zastosowania w medycynie, naukach przyrodniczych i społecznych, Kraków 2016.
 • Szweda-Lewandowska Z., Modele opieki nad osobami niesamodzielnymi, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 179.
 • Więckowska B., Ubezpieczenie pielęgnacyjne, Warszawa 2008.
 • Wójtowicz A., Zróżnicowanie regionów w Polsce, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze” 2016, nr 4.
 • Wóycicka I., Model opieki w Polsce [w:] Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, red. I. Kotowska, Warszawa 2009.
 • Zapędowska-Kling K., Nowe technologie w służbie seniorom, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2015, nr 4 (315).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d99e8cc9-ece1-448e-9767-93f02f069703
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.