PL EN


2013 | 97 | 13-21
Article title

Zarządzanie odpadami komunalnymi w świetle ustaw na różnych szczeblach władz

Title variants
EN
Municipal Waste Management in the Light of Law on the Various Levels of Government
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prognozy wskazują, że ilość odpadów komunalnych w Polsce (szczególnie w miastach) szybko rośnie i w niedługim czasie przekroczyć może średnią europejską. Odpady komunalne w naszym kraju znacznie odbiegają od typowych odpadów Unii Europejskiej, dlatego sposób postępowania z nimi powinien być dostosowany do warunków lokalnych. W Polsce główną Ustawą porządkującą sprawy związane z gospodarką odpadami jest ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 roku, której priorytetem jest hierarchiczne ustawienie ciągu działań, czyli: zapobieganie powstawaniu odpadów, usuwanie i wykorzystanie odpadów oraz unieszkodliwianie ze składowaniem włącznie. Ustawa ta nakłada na władze państwa obowiązek tworzenia Krajowego Planu Gospodarowania Odpadami, który musi być aktualizowany nie rzadziej niż co 6 lat. Planując gospodarkę odpadową już na szczeblu gminy należy brać pod uwagę zmiany morfologiczne masy odpadów, które będą miały wpływ na sprawność procesów przeróbki oraz opłacalność recyklingu. Do podstawowych zadań gminy należy organizacja sprawnego systemu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości z uwzględnieniem ich segregacji. Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje nowa Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na gminy obowiązek ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi.
EN
Prognosis indicato that the amount of municipal waste in Poland (especially in cities) is growing rapidly and many soon exeed the European average. Communal wastes in our country are far from typical waste European Union, so the way to deal with them should be adapted to local conditions. In Poland, the main law order the subject related to waste management is the Act from April 2001, with an emphasis is the hierarchical set of activities, namely: prevention, removal and utilization of waste for storage and disposal included. The Act imposes an obligation on the country of the National Economic Plan for waste management, which must be updated at least every six years. Waste management planning at the municipal level has to take into account the morphological changes of wastes that will have an impact on the efficiency of treatment and cost-effectivness of recycling. The main tasks of the community are the organize an efficient system of waste collection with their segregation from property owners. From 1 July 2011 obligate the new Law about the amemdment of the Act to maintain the purity and order in municipalities and other laws, which imposed on the community a duty of environment protection from municipal waste pollution.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
author
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • 1.Baran S., Harasimowicz-Hermann G., Herman J., Iżewska A., Krzywy E., Krzywy-Gawrońska E., Łabętowicz J., Rutkowska B., Stępień W., Szulc W., Szymańska M., Wołoszyk C., Wójcikowska-Kapusta A., Żukowska G., 2011. Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 2.Beigl P. 2005. Prognozowanie zmian ilości i składu odpadów komunalnych. Mat. VI Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami. Poznań- Licheń Stary.
 • 3.Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów.
 • 4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
 • 5.Eymontt A., Wierzbicki K., 2009. Wybrane problemy unieszkodliwiania odpadów w rolnictwie. Pamiętnik Puławski. 151: 451-464.
 • 6.Maciejewska A., Sobczyk W. 2011. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w świetle badań. Ekonatura, 10: 23-26.
 • 7.Malinowski M., Krakowiak-Bal A., Sikora J., Woźniak A., 2009. Ilości generowanych odpadów komunalnych w aspekcie typów gospodarczych gmin województwa małopolskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 9.
 • 8.Płaczek E., Szołtysek J., 2008. Wybrane metody optymalizacji systemu transportu odpadów komunalnych w Katowicach. Logforum Nr 1.
 • 9.Rosik-Dulewska C., 2011. Podstawy Gospodarki Odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • 10.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia ... 2010 r. w sprawie procesu odzysku R102.
 • 11.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
 • 12.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
 • 13.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2012 r w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.
 • 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
 • 15. Stelmasiak J. 2009. Prawo ochrony środowiska. Wyd. Lexis Nexis. Warszawa: 315-341.
 • 16. Suchy M., Gwizdała-Czaplicki A., Paszkowska M., Milewska B., 2010. Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w latach 2007-2009. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.
 • 17. Tałałaj I., 2010. Analiza zmian ilości odpadów komunalnych w województwie podlaskim. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 14: 165-173.
 • 18. Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014".
 • 19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628).
 • 20. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
 • 21. Wyrębek H., 2010. Zarządzanie ochroną środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, nr 84: 48-57.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-5501
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d99e8d92-4d9b-4a7f-a7a0-50fe03c02d20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.