Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4 (363) | 338-349

Article title

Marketing Innovations and Modernisation of Value for Customer in the Market of High Technology Products

Content

Title variants

PL
Innowacje marketingowe a modernizacja wartości dla klienta na rynku produktów zaawansowanych technicznie
RU
Маркетинговые инновации и модернизация ценности для клиента на рынке хайтек-продуктов

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The goal of the paper was to determine the influence of marketing innovations implemented by manufacturers of high technology products on modernising the value offered to the customer. The research methods included critical analysis of the literature on marketing and innovations, documentary method, and the case research method. The research was complemented with primary studies with the use of observation method. The results of the research proved that manufacturers introduce the largest number of innovations in products (technological innovations are correlated with marketing ones) and in marketing communication. They enable modernisation of general value for the customer both at the stage of buying and product use (this is about a new and improved value). New solutions in the sphere of distribution and pricing (while pricing innovations are implemented least frequently) significantly affect the value for the customer at the stage of buying. Some innovations in products can cause the phenomenon of “feature fatigue” in consumers and, as a consequence, decrease the value perceived by them. The knowledge of the impact of particular marketing innovations on value for the customer allows for more efficient and effective management of products in the market by their manufacturers (practical implications). From the perspective of social implications, marketing innovations may improve consumer’s functioning in their private and business life.
PL
Celem rozważań jest określenie wpływu innowacji marketingowych wdrażanych przez producentów dóbr high-tech na modernizowanie wartości proponowanej klientowi. W artykule wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury i metodę dokumentacyjną oraz posłużono się badaniami jakościowymi opartymi na analizie naukowych studiów przypadków (case research), a także uzupełniająco badaniami pierwotnymi przy użyciu metody obserwacji. Badania dowiodły, że producenci dóbr high-tech wprowadzają najwięcej innowacji w produktach (innowacje technologiczne są skorelowane z marketingowymi) i komunikacji marketingowej. Umożliwiają one modernizowanie ogólnej wartości dla klienta zarówno w fazie zakupu, jak i użytkowania dobra. W fazie zakupu znaczny wpływ na wartość dla klienta mają nowe rozwiązania w sferze dystrybucji i ceny (przy czym innowacje cenowe są wprowadzane najrzadziej). Niektóre innowacje mogą wywoływać u konsumentów zjawisko feature fatigue i w efekcie obniżyć postrzeganą przez nich wartość. Znajomość oddziaływania poszczególnych innowacji marketingowych na wartość dla klienta umożliwia wytwórcom bardziej skuteczne zarządzanie produktami na rynku. Innowacje marketingowe mogą ponadto usprawnić funkcjonowanie konsumentów w ich życiu prywatnym i biznesowym.
RU
Цель рассуждений – определить влияние маркетинговых инноваций, внедряемых производителями хайтек-продуктов, на модернизирование ценности, предлагаемой клиенту. В статье использовали метод критического анализа литературы и документальный метод, а также использовали качественные исследования, основанные на анализе типа case research, и, кроме того, в качестве дополнения, первичные исследования с использованием метода наблюдений. Исследования доказали, что производители хайтек-товаров вводят больше всего инноваций в продуктах (технологические инновации сопряже- ны с маркетинговыми) и в маркетинговой коммуникации. Они позволяют модернизировать общую ценность для клиента как в фазе покупки, так и использования блага. В фазе покупки значительное влияние на клиента оказывают новые решения в сфере распределения и цены (причем ценовые инновации вводятся реже всего). Некоторые инновации могут вызвать у потребителей явление feature fatigue и в результате снизить воспринимаемую ими ценность. Знание воздействия отдельных маркетинговых инноваций на ценность для клиента дает производителям возможность более эффективно управлять продуктами на рынке. Кроме того, маркетинговые инновации могут совершенствовать функционирование потребителей в их личной и деловой жизни.

Year

Issue

Pages

338-349

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

References

 • Armstrong G., Kotler Ph. (2011), Marketing. An Introduction, Pearson Education, Prentice Hall.
 • Booz, Allen, Hamilton (1982), New product management for the 1980’s, Booz, Allen & Hamilton, Inc., New York.
 • Chan Kim W., Mauborgne R. (2005), Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant, Harvard Business Review Press, Boston.
 • Doyle P. (2000), Value-Based Marketing. Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value, John Wiley&Sons, Ltd., Chichester.
 • Drucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warsaw.
 • Gale B.T. (1994), Managing customer value. Creating quality and service that customers can see, The Free Press.
 • Holbrook M.B. (1999), Customer value: A framework for analysis and research, Routledge.
 • Jocius J. (2011), The Age of Annoyance: Managing our Frustrations with Information Overload, Lulu.com.
 • Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warsaw.
 • Nilson T.H. (1992), Value-added Marketing. Marketing management for superior results, McGraw-Hill, London.
 • Oslo Manual (2005), Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd Edition, OECD publishing, European Commission.
 • Schumpeter J. (1983), The Theory of Economic Develompent: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Transaction Publishers, NewBrunswick, London.
 • Smith J.B., Colgate M. (2007), Customer value creation: A practical framework, “Journal of Marketing Theory and Practice”, No. 15(1).
 • Szymura-Tyc M. (2006), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, AE Katowice, Katowice.
 • Woodall T. (2003), Conceptualising „Value for the Customer”: An attributional, structural and dispositional analysis, “Academy of Marketing Science Review”, No 12.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d9aa07e1-429d-4522-9131-2f3ea1daf447
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.