PL EN


2012 | 2 | 111-117
Article title

ZVYŠOVANIE ODBORNÝCH KOMPETENCIÍ BUDÚCICH UČITEĽOV – VZDELÁVANIE K BOZP

Content
Title variants
PL
PODNOSZENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI – KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE BHP
EN
INCREASING OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE TEACHERS – EDUCATION TO OHS
Languages of publication
PL EN SK
Abstracts
EN
The danger is the state or the characteristics of working process that can damage the health of a student or an employee. That is why the prevention – in the form of regular organized sessions as a part of educational process – is inevitable. The aim of the sessions (such as seminars, lectures and as well as practical trainings) for students is to become familiar with the importance of OHS education (including chemical safety, proper manipulation with chemical substances, providing first aid when life-threatening situations take place, as well as immediate intervention when material assets are in danger). The article proves the importance of education in field of respecting the safe work and the prevention of students health – future teachers of chemistry.
SK
Nebezpečenstvo je stav alebo charakteru pracovného procesu, ktorý môže poškodiť zdravie študenta alebo zamestnanca. To je dôvod, prečo prevencia - vo forme pravidelných stretnutí organizovaných ako súčasť vzdelávacieho procesu - je nevyhnutná. Cieľom pravidelne organizovaných stretnutí (napr. odborné semináre, prednášky a praktické cvičenia) pre študentov je zoznámiť sa s dôležitosťou vzdelávania v oblasti BOZP (vrátane chemickej bezpečnosti, správnej manipulácie s chemickými látkami, poskytnutím prvej pomoci pri ohrození života a zdravia a neodkladným zásahom pri záchrane majetku). Príspevok poukazuje na dôležitosť vzdelávania v oblasti dodržiavania zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia študentov - budúcich učiteľov chémie.
Year
Issue
2
Pages
111-117
Physical description
Dates
published
2012-12-10
Contributors
 • Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitrze (Słowacja)
 • Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitrze (Słowacja)
 • Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitrze (Słowacja)
References
 • T. KOZÍK, M. FESZTEROVÁ, M, Znaczenie calozyciowej edukacji w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy, [w:] Problemy profesjologii : pólrocznik poswiencony problemom rozwoju zawodowego czlowieka, ISSN 1895-197X, 2010, roč. 1, č. 1, s. 187-192.
 • T. KOZÍK, J. BELICA, Súčasnosť a perspektíva celoživotného vzdelávania. Nitra : PF UKF v Nitre, 114 s. ISBN 978-80-8094-163-5.
 • V. TOMKOVÁ, Odborné vzdelávanie študentov stredných škôl v Slovenskej republike, [w:] Cywilizacyjne wyzwania edukacji zawodowej : wybrane problemy ksztalcenia zawodowego w Polsce i na Slowacji. Rzeszów : Max druk Drukarna medyczna, 2010, ISBN 978-83-61483-72-4, s. 86-90.
 • B. PIETRULEWICZ, (red.) Calożyciowa edukacja zawodova. Problemy teorii i praktyki. Centrum Zastosowań Ergonomii, Zeliona Góra, 1997, s.106.
 • Z. KUBÍČEK, J. STOFFA, K inovaci učebního plánu přípravy učitelů technické výchovy. [w:] Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech ´97. J. STOFFA, P. CYRUS P. (Eds.), Olomouc : Vydavateľstvo UP, 1997. ISBN 80-7067-784-8, s. 86-89.
 • M. FESZTEROVÁ, Č. SERAFÍN, Z. JENISOVÁ, Chemické laboratórium a ochrana zdravia pri práci. Nitra : UKF, 2009. 120 s. ISBN 978-80-8094-607-4.
 • M. FESZTEROVÁ, E-learning a jeho prínosy pre oblasť BOZP. [w:] Media4u Magazine : čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávaní. ISSN 1214-9187, Roč. 8, č. X3 (2011), s. 167-171.
 • M. WASIELEWSKI, V. N. DAWYDOW, Bezpieczeństwo w pracowni chemicznej. Warszawa : WNT, 2008, 369 s. ISBN 978-83-204-3433-0.
 • M. FESZTEROVÁ, Význam dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v chemickom laboratóriu. [w:] XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu : Brno, 21. května 2009. Brno : Univerzita obrany, 2009, ISBN 978-80-7231-650-2, s. 1-5.
 • B. PIETRULEWICZ, Edukacja ergonomiczna a proces rozwoju zawodowego czlowieka w sytuacji zakladu pracy. [w:] Problemy rozwoju zawodowego pracowników, Zielona Góra: 1998 s. 163 – 166, ISBN 83-906348-9-9.
 • M. FESZTEROVÁ, Zvyšovanie vzdelávania študentov prírodovedných predmetov v oblasti BOZP. [w:] V. InEduTech 2011 : zborník príspevkov z EVO/VRVS videokonferencie ako súčasti medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, Prešov 24. a 25. november 2011. Prešov : PU, 2011, ISBN 978-80-555-0445-2, s. 71-76.
 • K. KONTRASOVÁ, E. KORMANÍKOVÁ, Modernizácia vysokoškolskej výučby stavebno-technických predmetov. [w:] Modernizáce vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, ISBN 978-80-7041-752-2. s. 71-75.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9ad1c46-c96e-4a82-a44c-262190dad576
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.