PL EN


2014 | 2(36) | 89-94
Article title

Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Południowej do roku 2020

Title variants
EN
Determinants of Socio-Economic Development of South Poland till 2020
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dobie intensywnych przemian w gospodarce światowej, globalizacji, konkurencji, innowacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego następuje również ewolucja zarządzania w przestrzeni jednostek terytorialnych, obejmująca nowe spojrzenie na strategiczne zarządzanie. W nowych uwarunkowaniach coraz częściej stawia się na współpracę. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw, ale coraz częściej zalety synergii dostrzegają regiony. Jest to potencjalnie dobry sposób na lepsze wykorzystanie endogenicznego potencjału, pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego, przyciąganie kapitału z zewnątrz oraz lepszy sposób na rozwiązywanie wspólnych problemów o różnych charakterze. Celem artykułu jest wskazanie ewolucji i znaczenia kwestii przestrzennych w polityce spójności Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014–2020 oraz kierunków rozwoju makroregionu Polski Południowej do roku 2020. Wykorzystane metody badawcze to metoda porównawcza oraz historyczna.
EN
In the era of turbulent shifts in the global economy, globalization, competition, innovation and permanent economic crisis also followed the evolution of governance in the territorial units, including a new approach to strategic management. The new conditions are increasingly committed to cooperate. This applies not only to companies but also regions increasingly recognize the benefits of synergy. This is potentially a good way to make better use of endogenous potential, boosting socio-economic development, attracting capital from outside, and a better way to solve common problems of different nature.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
References
  • Ohmae K. (1994): The Borderless World. Power and Strategy in the Interlinked Economy. London, HarperCollins.
  • Sakowicz M. (2007): Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
  • Słomczyńska I. (2013): Geneza i rozwój strategii makroregionalnych Unii Europejskiej w kontekście realizacji koncepcji wielopoziomowego sprawowania rządów. „Analiza Natolińska”, nr 12 (71), s. 2–28.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9ad24f2-f1ac-4fd0-904b-ef743f8012a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.