Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3 | 50-69

Article title

Wpływ zmian PKB na przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia na Ukrainie

Content

Title variants

EN
Influence of GDP changes on the spatial variation of unemployment in Ukraine

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem badania jest zobrazowanie przestrzennego zróżnicowania PKB per capita i stopy bezrobocia w obwodach Ukrainy w latach 2004— —2015. Zbadano również oddziaływanie stóp wzrostu PKB oraz opóźnionej o rok stopy bezrobocia na jej przyrost. W tym celu wykorzystano metody ekonometrii panelowej (regresja z efektami indywidualnymi). W badaniu posłużono się danymi publikowanymi przez ukraiński urząd statystyczny. W początkowych latach analizowanego okresu Ukraina rozwijała się bardzo szybko, co prowadziło do wzrostu zatrudnienia i spadku bezrobocia. Światowy kryzys finansowy wpłynął na jednoroczną recesję i skokowy wzrost bezrobocia. Po wydarzeniach w latach 2013 i 2014 (Euromajdan) nastąpił spadek PKB, połączony ze wzrostem bezrobocia. Procesy te w największym stopniu zaznaczyły się w obwodach Ukrainy Wschodniej, w szczególności w ługańskim i donieckim.
EN
The purpose of the study is to describe the spatial variation of GDP per capita and unemployment rates in the Ukrainian oblasts in the years 2004—2015. The influence of GDP growth rates and unemployment rate delayed by one year on the growth of unemployment rate was examined. For this purpose, methods of panel data econometrics (regression with fixed effects) were used. The research used data published by the State Statistics Service of Ukraine. In the initial years of the analysed period, Ukraine was rapidly developing, which led to an increase in employment and a decrease in unemployment. The global financial crisis resulted in one-year recession and a rapid growth of the unemployment. After the events in the years 2013—2014 (Euromaidan) there was a decline in GDP combined with an increase in unemployment. These processes to the greatest extent were present in the oblasts of Eastern Ukraine, especially in Luhansk and Donetsk.

Year

Issue

3

Pages

50-69

Physical description

Dates

published
2018-03-28

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Barro, R. J. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407—443.
 • Dykas, P., Misiak, T. (2013). Determinanty przestrzennego zróżnicowania wybranych zmiennych makroekonomicznych. W: M. Trojak, T. Tokarski (red.), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski (s. 242—257). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dykas, P., Misiak, T. (2014). Determinanty podstawowych zmiennych rynku pracy w polskich powiatach w latach 2002—2011. Gospodarka Narodowa, (6), 57—80.
 • Filipowicz, K., Tokarski, T. (2016). Zróżnicowanie wydajności pracy w Europie — na podstawie grawitacyjnego modelu wzrostu gospodarczego. W: A. Nowosad, R. Wisła (red.), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy (s. 311—338). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Homiak, M. A. (2015). Analiz suchasnogo stanu zainiatosti ta bezrobittia v Ukraini. Aktualni problemy filosofii ta sociologii, (4), 141—148.
 • Jarova, L. G. (2015). Analiz rivnia bezrobittia v Ukraini ta napriamky jogo podolannia. Globalni ta nacionalni problemy ekonomiky, (4), 752—755.
 • Kliber, P. (2017). Prawo Okuna na regionalnych rynkach pracy w Polsce. Przegląd Statystyczny, (1), 41—57.
 • Lysiuk, O. S., Kaflevska, S. G. (2012). Bezrobittia yak socialno-ekonomichna problema naselennia Ukrainy. Ekonomichni nauki, (4), 48—53.
 • Majchrowska, A., Mroczek, K., Tokarski, T. (2013). Zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w układzie powiatowym w latach 2002—2011. Gospodarka Narodowa, (9), 69—90.
 • Paniuk, T. (2013). Vykorystannia svitovogo dosvidu dlia vyrishennia problem rynku pratsi v Ukraini. Ekonomika ta menedzhment, (10), 178—187.
 • Pastuszka, S., Tokarski, T. (2017). Analiza porównawcza przestrzennego zróżnicowania bezrobocia i PKB w Polsce i we Włoszech oraz jego determinanty. Wiadomości Statystyczne, 62(3), 49—70.
 • Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L. (1991). Econometric Models and Economic Forecast. New York: McGraw-Hills.
 • PSSU. (2005—2016). Statystychnyi zbirnyk „Regiony Ukrainy”. Kijów: PSSU.
 • PSSU. (2016). Ekonomichna aktyvnist naselennia Ukrainy 2015. Statystychnyi zbirnyk. Kijów: PSSU.
 • Tokarski, T. (2005). Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d9aeb3ef-386b-4e45-b17d-f0641a110743
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.