PL EN


2018 | 22 | 59-76
Article title

Zwalczanie tak zwanych dopalaczy normami prawa karnego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

Title variants
EN
Fighting legal highs with criminal law provisions of the Act on Counteracting Drug Addiction
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsza publikacja jest poświęcona problematyce zwalczania „dopalaczy” za pomocą przepisów prawa karnego. W związku z przygotowywanymi nowelizacjami przepisów konieczne jest poddanie projektowanych zmian analizie. Zasadniczo należy zgodzić się z potrzebą wprowadzenia odpowiedzialności karnej za posiadanie i wprowadzanie do obrotu „dopalaczy”, choć wydaje się, że przedstawione projekty nie rozwiązują wszystkich zdiagnozowanych już problemów.
EN
This publication is devoted to the issue of combating “legal highs” by means of criminal law. In connection with the prepared amendments to the regulations, it is necessary to subject the proposed changes to an analysis. Essentially, one should agree with the need to introduce criminal liability for the possession and marketing of “legal highs”, although it seems that the presented projects do not solve all the problems already diagnosed.
Year
Issue
22
Pages
59-76
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • Gadecki B., Glosa do postanowienia SN z dnia 31 maja 2017 r., I KZP 5/17, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 11.
 • Klinowski M., Karalne posiadanie narkotyków w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Państwo i Prawo” 2010, z. 7.
 • Korczak J., Próba definicji i klasyfikacji dopalaczy, w: Wokół dopalaczy, red. M. Rewera, Warszawa 2014.
 • Kulik M., w: Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2017.
 • Nawrocki M., Definicje legalne w kodeksie karnym, „Państwo i Prawo” 2017, z. 9.
 • Nawrocki M., Nowelizacje przepisu artykułu 115 K.K. – między stabilnością a zmiennością definicji legalnych w prawie karnym, w: Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, red. W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2017.
 • Pieprzyca E., Skowronek R., Chowaniec Cz., Problemy analityczne i interpretacyjne związane z diagnostyką zatruć „dopalaczami”, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 3.
 • Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015.
 • Rewera M., Wprowadzenie, w: Wokół dopalaczy, red. M. Rewera, Warszawa 2014.
 • Rewera M., Zjawisko psychoaktywnych środków zastępczych jako przedmiot zainteresowania pracy socjalnej, Stalowa Wola 2016.
 • Tkaczyk-Rymanowska K., Problem tzw. dopalaczy i nowych narkotyków w świetle zmian normatywnych do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 9.
 • Zając D., Karalność obrotu dopalaczami w świetle art. 165 k.k. (analiza dogmatyczna), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2017, z. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9af46f3-6dee-41cd-8b36-68dfd1e3b9d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.