PL EN


2016 | 3(14) | 97-113 (17)
Article title

POLITYKA W ZAKRESIE PODATKÓW SAMORZĄDOWYCH W LATACH 1991–2016

Content
Title variants
EN
STATE POLICY IN THE FIELD OF LOCAL TAXES IN THE YEARS 1991–2016
Languages of publication
PL
Abstracts
The establishment of local governments in 1990 was accompanied by a separation of taxes for municipalities from public revenues. Local taxes are fiscally inefficient due to their specific construction, which triggers a question whether state tax policy does not marginalise them. The article refers to the introduced changes, as well as to the conse-quences of a chosen tax structure. In order to answer the aforementioned question, an analysis of regulations devoted to reforms in the system of local taxation, and of the extensive data of figures for years 1991–2016 has been conducted. The research does not unambiguously confirm the thesis that the state policy marginalises local taxes.
Keywords
Year
Issue
Pages
97-113 (17)
Physical description
Contributors
 • Katedra Finansów i Rachunkowości Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
References
 • Felis P. 2012, Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa.
 • Górnicze gminy będą musiały zwrócić miliony? Efekt nieprecyzyjnych przepisów, http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/gminy-zwroca-miliony-efekt-przepisow-o-podatku-od-wyrobisk-gorniczych,531152.html (13.03.2016).
 • Guziejewska B. 2006, Koncepcje samorządu terytorialnego a źródła jego finansowania, „Samorząd Terytorialny”, nr 5.
 • Miszczuk M. 2014, Makroekonomiczne uwarunkowania sytuacji finansowej gmin [w:] Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Wrocław.
 • Sachs K., Nielepkowicz M., Podatki lokalne [w:] System stworzony od podstaw czyli prawdziwa historia 25-lecia polskich podatków, http://www.ey.com/Publication/vw LUAssets / Prawdziwa_historia _25lecia _ polskich_ podatk % C3%B3w/$FILE/ Praw-dziwa _historia_25-lecia_polskich_podatkow.pdf (16.02.2016).
 • Swianiewicz P. 2011, Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Warszawa.
 • Taxation trends in the European Union 2007, EUROSTAT, Luxemburg.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 roku oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, DzU 1990, nr 89, poz. 518.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 1991, nr 80, poz. 350, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o zmianie ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, a także o zmianie niektórych innych ustaw, DzU 1991, nr 110, poz. 475.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, DzU 1991, nr 101, poz. 444.
 • Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin, DzU 1993, nr 129, poz. 600.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych, DzU 1997, nr 123, poz. 780.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU 1998, nr 144, poz. 930, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000, DzU 1998, nr 150, poz. 983.
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w ad-ministracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy – Prawo o publicznym obro-cie papierami wartościowymi, ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych – w związku z dostoso-waniem do prawa Unii Europejskiej, DzU 2000, nr 122, poz. 1315.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, DzU 2001, nr 125, poz.1371.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2003, nr 203, poz. 1966.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych, DzU 2004, nr 6, poz. 42.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnym, DzU 2006, nr 222, poz. 1629.
 • Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2014 roku 2015, GUS, Warszawa.
 • Współczesne finanse publiczne 2015, red. A. Alińska, B. Woźniak, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9af6306-2874-4e0b-9304-59e560f09c2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.