PL EN


2017 | 9(45) | 2 | 93-106
Article title

Zarządzanie gminą w zakresie ochrony środowiska – zagadnienia wybrane

Title variants
EN
Management of the Municipality in the Field of Environmental Protection − Selected Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju jest jednym z wielu aspektów ochrony środowiska. Jest ona obowiązkiem władz publicznych, a jej efektywność będzie uzależniona od stosowania przymusu wobec podmiotów prawa i kształtowania świadomości znaczenia działań przyjaznych środowisku. Władze publiczne są zobowiązane do: zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska, prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnym i przyszłym pokoleniom, udzielania informacji o stanie i ochronie środowiska, wspierania działań obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Ład przestrzenny i zrównoważony rozwój przyjęto jako podstawę kształtowania polityki przestrzennej, określania zakresu i sposobów postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy, ponadto stanowią one podstawę do sporządzania i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W szczególności działania te winny obejmować: określenie rozwiązań niezbędnych do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami, a także przywracania środowiska do właściwego stanu oraz ustalanie warunków realizacji przedsięwzięć umożliwiających uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska.
EN
Sustaining the environment and managing its resources in accordance with the principle of sustainable development is one of many aspects of environmental protection. It is the responsibility of the public authorities, and its effectiveness will depend on the use of coercion towards legal entities and the awareness of the importance of environmentally friendly actions. Public authorities are required to: prevent adverse health effects of environmental degradation, pursue policies that ensure ecological safety for modern and future generations, provide information on the state and the environment, support citizens' actions for the protection and improvement of the environment. Spatial planning and sustainable development have been adopted as the basis for shaping spatial policy, defining the scope and ways of dealing with issues related to the allocation of land for specific purposes and establishing the principles of their management. Moreover, they are the basis for drawing up and updating the concept of spatial development of the country, the development strategy of voivodeships, spatial development plans of voivodeships, studies of conditions and directions of spatial development of municipalities and local spatial development plans. In particular, these actions should include: identifying the solutions needed to prevent pollution, ensuring protection from emerging pollutants and restoring the environment to the right condition and setting the conditions for the implementation of projects that will achieve optimum environmental performance.
Year
Volume
Issue
2
Pages
93-106
Physical description
Contributors
 • Zakład Ekonomiki Bezpieczeństwa, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zakład Ekonomiki Bezpieczeństwa, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Boć J.: Prawo administracyjne, wyd. 11, Wrocław: Kolonia Limited 2005.
 • Gajdzik B., Wyciślik A.: Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2007.
 • Lipiński A.: Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa: Wolters Kluwer 2010.
 • Michalik M.: Zarządzanie sprawami ochrony środowiska, w: Samorząd na rzecz ochrony środowiska, red. T. Wrona, Częstochowa 2002.
 • Ninard G.: Formalnoprawne wymogi ochrony środowiska w procedurze tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 9.
 • Paczuski R.: Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta 2000.
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa: C.H. Beck 2011.
 • Pochyluk R., Grudowski P., Szymański J.: Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001, Gdańsk: Eko-Konsult 1998.
 • Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem, Warszawa: PWE 1998.
 • Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa: Wolters Kluwer 2009.
 • Prawo ochrony środowiska, red. J. Stelmasiak, Warszawa: LexisNexis 2010.
 • Stelmasiak J.: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny środek ochrony środowiska, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1994.
 • Wierzbowski B., Rakoczy B.: Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa: LexisNexis 2010.
 • Wyrębek H.: Zarządzanie ochroną środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach” 2010, nr 84, s. 47.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9b2beaa-c392-4346-9792-a7d3b1ec5a30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.