PL EN


2015 | 2 | 127-137
Article title

KOMPETENCJE POLAKÓW W ZAKRESIE JĘZYKÓW OBCYCH I ICH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Content
Title variants
EN
LANGUAGE COMPETENCES OF POLES AND THEIR INFLUENCE ON THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu próbę odpowiedzi na pytanie jakimi kompetencjami dysponują Polacy w zakresie języków obcych. Stanowi również analizę polskiego systemu edukacyjnego w odniesieniu do zakładanych osiągnięć uczniów i studentów co do poziomu znajomości języków obcych na wszystkich etapach edukacyjnych. Ponadto artykuł jest próbą ukazania faktu, że proces kształcenia oraz system ewaluacji kompetencji w obszarze języków obcych jest skoncentrowany wokół biernego odtwarzania przyswojonych zagadnień językowych i w wielu przypadkach kompetencje językowe pracowników nie odpowiadają potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
The article aims at answering the question what competences in the field of foreign languages Polish people have. It is also the analysis of the Polish educational system with the reference to the assumed students’ achievements as to the level of their foreign language knowledge. Moreover, the article also tries to show the fact that the educational process and the system of evaluation the competences in the area of foreign languages is focused on the passive reproduction of the learnt language parts and in many cases language competences of the employees do not meet the needs of small and medium enterprises owners.
Year
Issue
2
Pages
127-137
Physical description
Dates
published
2015-12-10
Contributors
 • Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
References
 • Baron-Polańczyk E., Infrastruktura teleinformatyczna jako czynnik warunkujący stosowanie ICT w pracy nauczycieli. Raport z badań. [w:] Problemy Profesjologii 2013, nr 1.
 • CILT The National Centre for Languages, ELAN Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprises, [w:] http://ec.europa.eu/languages/policy/strategicframework/documents/elan_en.pdf [16.09.2015].
 • Czerepaniak-Walczak M., Kompetencja słowo kluczowe czy wytrych, [w:] Neodidagmata, 1999, XXIV, https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/6514/1/04_Maria_Czerepaniak_Walczak_KOMPETENCJA_S%C5%81OWO_KLUCZOWE_53-66.pdf [20.08.2015].
 • Europejskie poziomy biegłości językowej – tabela samooceny, [w:] http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr [16.09.2015].
 • Gajdamowicz H., Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych w XXI wieku, Tom I, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
 • Gvaramadze I., Lieflong Learning (LLL) [w:] http://www.projects.aegee.org/educationunlimit/files/Lifelong_Learning_brief.pdf [20.08.2015].
 • Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, tom 3, [w:] http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=233&from=FBC, [15.09.2015].
 • Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, Kluczowe Dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie, Raport Eurydice, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2012., [w:] http://eurydice.org.pl/wp content/uploads/2015/01/PL_KD_ECEC1.pdf [15.09.2015].
 • Kwiatkowski S. M., Problemy rynku pracy. Edukacyjne funkcje zakładów pracy, [w:] S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak (red.) Pedagogika pracy, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Milerski M., Śliwerski B., Leksykon PWN Pedagogika, Wyd. PWN, Warszawa 2000.
 • Podstawa programowa z komentarzami, tom 3, [w:] http://men.gov.pl/wpcontent/uploads/2011/02/men_tom_3.pdf, [20.08.2015].
 • Polityka.pl Forum, [w:] http://www.polityka.pl/forum/1133954,polska_szkola_zle_uczy_jezukow.thread, [10.07.2015].
 • Raport z egzaminu maturalnego w województwie dolnośląskim [w:] http://oke.wroc.pl/images/library/File/pdfy/RapMatura2014_02.pdf [16.09.2015].
 • Report on Languages Management Strategies and Best Practice in SMEs. The PIMLICO project, [w:] http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/documents/pimlico-full-report_en.pdf [15.09.2015].
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, [w:] http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/478e9241dffed3a0bcd4fb28792392a8.pdf [15.09.2015].
 • Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko pomorskim, [w:] http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Opracowania_wynikow/2014/2014_09_19_Sprawozdanie_Matura_2014_kuj-pom.pdf, [19.08.2015].
 • Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku 2014 w województwie mazowieckim, [w:] http://www.oke.waw.pl/new/download/files/File/matura/2014/wyniki/szczegolowe/raport_ogolny%202014_OKE_Wwa.pdf [19.08.2015].
 • Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w Łodzi 2014, [w:] http://www.komisja.pl/pobierz/matura/raporty/2014/sw_raport_ogolny_2014.pdf [19.08.2015].
 • Strykowski W., Strykowski J, Pielachowski J., (red.), Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Wyd. eMPi2, Poznań 2003.
 • Wyborcza.pl, [w:] http://wyborcza.pl/1,75478,18285984,Zdanie_matury_z_angielskiego_nie_oznacza_znajomosci.html [15.07.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9b4dfac-d179-4346-86a2-4cf951381879
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.