PL EN


2019 | vol. 63, nr 7 | 183
Article title

Selected problems of the labour market as approached by Keynes; Galbraith and Friedman

Content
Title variants
PL
Wybrane problemy rynku pracy w ujęciu Keynesa; Galbraitha i Friedmana
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper discusses the selected dilemmas of the labour market as approached by three great economists of the 20th century – Keynes, Galbraith and Friedman. Each of them represented a different trend in economics. Keynes was the creator of the so-called Keynesianism, Galbraith represented neo-institutionalism and Friedman formulated the theory of monetarism. Although they all considered unemployment to be an undesirable phenomenon, they were different in their approaches to combating it. The differences in views resulted from doctrinal reasons. Keynes proposed various forms of counteracting unemployment based on the active involvement of the state, Galbraith mainly focused on an adequate social policy, whereas Friedman believed that only a free market can improve the situation on the labour market, and negated all governmental support programs. The aim of the paper is to compare the attitudes of the discussed economists towards the selected problems of labour market, mainly on the basis of their publications. The study applies the method of source analysis as well as descriptive and comparative methods.
Artykuł dotyczy wybranych dylematów rynku pracy w ujęciu trzech wielkich ekonomistów XX w. – Keynesa, Galbraitha i Friedmana. Każdy z nich reprezentował inny kierunek w ekonomii: Keynes był twórcą tzw. keynesizmu, Galbraith reprezentował neoinstytucjonalizm, Friedman stworzył teorię monetaryzmu. Mimo że wszyscy uważali bezrobocie za zjawisko niepożądane, różnili się podejściem do jego zwalczania. Różnice w poglądach wynikały z przesłanek doktrynalnych. Keynes proponował formy przeciwdziałania bezrobociu polegające na aktywnym zaangażowaniu państwa, Galbraith skupiał się głównie na odpowiedniej polityce społecznej i rozwiązaniach instytucjonalnych, Friedman natomiast uważał, że tylko wolny rynek jest w stanie poprawić sytuację na rynku pracy i negował wszelkie programy pomocowe rządu. Celem artykułu jest porównanie stanowisk omawianych ekonomistów wobec niektórych problemów rynku pracy, uwzględniając ich publikacje. Wykorzystano metodę analizy źródeł, metodę opisową oraz porównawczą.
Keywords
References
 • Blaug M., 1994, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bludnik I., 2007, Keynes i postkeynesizm, [in:] M. Ratajczak (ed.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Bludnik I., 2009, Bezrobocie keynesowskie, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXXI, zeszyt 3, pp. 95-110.
 • Cole J.H., 2008, Milton Friedman on Income Inequality, Journal of Markets & Morality, vol. 11, no. 2, pp. 239-253.
 • Dunn S.P., Pressman S., 2005, The economic contributions of John Kenneth Galbraith, Review of Political Economy, vol. 17, issue 2, pp. 161-209. DOI: 10.1080/09538250500067254.
 • Friedman M., 1993, Kapitalizm i wolność, Centrum im. Adama Smitha i Rzeczpospolita, Warszawa.
 • Friedman M.R., 1996, Wolny wybór, Wydawnictwo Panta, Sosnowiec.
 • Friedman M.R., 1997, Tyrania status quo, Wydawnictwo Panta, Sosnowiec.
 • Galbraith J.K., 1952, American Capitalism – The Concept of Countervailing Power, Houghton Mifflin, Boston.
 • Galbraith J.K., 1954, Countervailing power, The American Economic Review, vol. 44, no. 2, pp. 1-34.
 • Galbraith J.K., 1965, The Affluent Society, Penguin Books, Victoria.
 • Galbraith J.K., 1979, Ekonomia a cele społeczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Galbraith J.K., 1991, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Galbraith J.K., 1999, Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • Galbraith J.K., 2005, Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 • Keynes J.M., 1933, The means to prosperity, Macmillan and Co., London.
 • Keynes J.M., 1940, How to Pay for the War, Macmillan and Co., London.
 • Keynes J.M., 1956, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Keynes J.M., 2010, A Short View of Russia, [in:] J.M. Keynes, Essays in Persuasion, Palgrave Macmillan, London.
 • McCord Wright D., 1951, Capitalism, McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Ptak P., 2008, Ile państwa w gospodarce? Milton Friedman o ekonomicznej roli państwa, C.H. Beck, Warszawa.
 • Rivot S., 2012, The great divide? Keynes and Friedman on employment policy, Papers in Political Economy, vol. 1, no. 62, pp. 223-251.
 • Sołdaczuk J., 1959, Teoria ekonomiczna J.M. Keynesa, PWN, Warszawa.
 • Snowdon B., Vane H.R., 2003, Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • Stiglitz J., 2006, John Kenneth Galbraith understood capitalism as lived – not as theorized, The Christian Science Monitor, 28 December, https://www.csmonitor.com/2006/1228/p09s02-coop.html (30.07.2019).
 • Sweezy P.M., 1973, Galbraith’s utopia, The New York Review of Books, November 15, vol. 20, no. 18.
 • Toye R., 1999, Keynes, the labour movement, and how to pay for the war, Twentieth Century British History, vol. 10, issue 3, pp. 255-281.
 • Umiński P., 2013a, Model gospodarki bimodalnej Johna K. Galbraitha w kontekście keynesowskiej wizji funkcjonowania gospodarki rynkowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 4, pp. 135-147.
 • Umiński P., 2013b, Nierówności dochodowe w koncepcji Johna K. Galbraitha – wskazanie źródeł i sformułowanie hipotez badawczych, Nierówności Dochodowe a Wzrost Gospodarczy, nr 30, pp. 210-219.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9b522cf-55d1-4ce0-8a22-75acf0abb9b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.