PL EN


2017 | 24 | 275-286
Article title

Czy potrzebujemy kwantowej teologii?

Authors
Content
Title variants
EN
Do we need quantum theology?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba sformułowania pozytywnej odpowiedzi na następujące pytanie: czy potrzebujemy kwantowej teologii? Dlatego też na samym początku zaprezentowano możliwe strategie badawcze dotyczące relacji nauki wiary. Następnie ukazano próby sformułowania definicji kwantowej teologii. W ostatniej części na przykładach teologicznych, zobrazowano możliwe zadania. Wśród zagadnień teologicznych wymienia się: antropologię, protologię, Wcielenie, Zmartwychwstanie oraz eschatologię.
EN
The aim of this article is to attempt to provide a positive answer to the following ques-tion: do we need a quantum theology? Therefore, at the outset it presents possible strategies for research on the relationship between: science and faith. Then, it shows the attempts to formulate the definition of quantum theology In the last part possible theological tasks are illustrated by the way of the examples. Among the theological issues are: anthropology, prothology, the Incarnation, the Resurrection, and eschatology.
Year
Volume
24
Pages
275-286
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
References
 • A. Pais, Niels Bohr’s Times, in Physics, Philosophy and Polity, Oxford 1991.
 • M. Chaberek, Kościół a ewolucja, Kraków 2013.
 • M. Chaberek, Stworzenie czy ewolucja, Kraków 2014.
 • J. I. Israel, Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750, Oxford 2001.
 • B. S. Gregory, No room for God? History, science, methaphysics, and the study of religion, „History and Theory”, 47 (2008).
 • L. Russo, Zapomniana rewolucja. Grecka myśl naukowa a nauka nowoczesna, tłum. I. Kania, Kraków 2005.
 • I. G. Barbour, Jak układają się stosunki między nauką a teologią?, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 1994, nr 16.
 • I. G. Barbour, Mity. Modele. Paradygmaty. Studium porównawcze nauk przyrodniczych i religii, tłum. M. Krośniak, Kraków 1984.
 • P. Bylica, Współczesny teizm naturalistyczny z punktu widzenia modelu poziomów analizy. Problem działania sfery nadnaturalnej w przyrodzie, w: Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 7, Zielona Góra, 2016.
 • S. Creaven, Materialism, Agnosticism and God, „Journal for the Theory of Social Behaviour” 31 (2001), nr 4.
 • S. J. Gould, Rocks of Ages, New York, 1999.
 • M. Heller, Nowa fizyka i nowa teologia, wyd. 2, Kraków, 2014.
 • R. Larmer, Divine Agency and the Principle of the Conservation of Energy, „Zygon” 2009, nr 44 (3).
 • J. Życiński, Wszechświat emergentny. Bóg w ewolucji przyrody, Lublin, 2009.
 • A. Planting, Where the Conflict Really Lies. Science, Religion, and Naturalism, Oxford, 2011.
 • J. Koperski, The Physics of Theism: God, Physics, and the Philosophy of Science, Oxford 2015.
 • H. Bürkle, Theologie, w: LexikonfürTheologie und Kirche, red. W. Kasper, Freiburg-Basel-Rom-Wien 2000, t. 9.
 • J. Szymik, Teologia jako (roz)mowa o Bogu/człowieku, „Studia Salvatoriana Polonica” 2007, t. 1.
 • J. Polkinghorne, Quantum Physics and Theology. An Unexpected Kinship, New Heaven and London2007.
 • V. J. Stenger, Quantum Gods: Creation, Chaos, and the Search for Cosmic Consciousness, New York2009.
 • D. O’Marchu, Quantum theology. Spiritual implications of New Phisics, bmw.1997.
 • W. E. Brown, Quantum Theology: Christianity and the New Physics, „JETS” 33 (1990), nr 4.
 • Ł. B. Michoń, Czy współczesny uniwersytet potrzebuje teologii oderwanej od filozofii przyrody?, w: Misja teologii w uniwersytecie, red. M. Jodkowski, A. Nalewaj, M. Piechocińska-Kłos, Olsztyn 2015.
 • C.Geffré, Croire et interpréter. Le tournant herméneutique de la théologie, Paris, 2001.
 • C. Geffré, Le christianisme au risque de l’interprétations, Éditions du Cerf, 1983.
 • H. Seweryniak, Spesquerensintellectum. Espérance et compréhension dans l’herméneutique de Paul Ricoeur, Roma, 1984.
 • F. Szulc, Źródłowa dziejowość wiary a hermeneutyka teologiczna, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 22 (1989).
 • G. Barth, Hermeneutykaosoby, Lublin, 2013.
 • A. S. Tune, Quantum Theory and the Resurection of Jesus, „Dialog: A Journal of Theology” 43 (2004), nr 3.
 • J. F. Haught, Is Physics fundamental? Robert Russel on Divine Action, „Zygon” 2010, nr 45 (1).
 • N. E. Abrams, A God that could be real in the new scientific universe, „Zygon” 2015, nr 50 (2).
 • T. Luoma, Incarnation and Physics. Natural Science in the Theology of Thomas F. Torrence, Oxford 2002.
 • Th. F. Torrence, Space, Time, and Ressurection, Edinburgh 1998.
 • R. J. Russel, Eschatology and Scientific Cosmology: From Deadlock to Interaction, „Zygon” 2012, nr 47 (4).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9c0429c-4c5e-4f7e-818f-c0b3677fafab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.