PL EN


2013 | 1/2013 (41) t.2 | 227 - 239
Article title

Problemy zdrowotne polskich emigrantów poakcesyjnych. Implikacje dla systemów opieki zdrowotnej

Authors
Content
Title variants
EN
Health problems of Polish post-accession migrants. Implications for health care systems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Migracja zarobkowa wiąże się z podwyższonym ryzykiem zdrowotnym m.in. ze względu na rodzaj pracy podejmowanej przez imigrantów, warunki mieszkaniowe i zmianę stylu życia. Podwyższone ryzyko zdrowotne dotyczy w szczególności chorób zakaźnych (w tym chorób przenoszonych drogą płciową), wypadków i obrażeń, chorób układu mięśniowo-szkieletowego oraz nadużywania substancji psychoaktywnych. Migranci są także bardziej narażeni na problemy zdrowia psychicznego, takie jak: stres, depresja i trudno ści adaptacyjne. Badania wskazują, że wielu imigrantów nie korzysta z opieki zdrowotnej w kraju gospodarza, pomimo posiadania uprawnień i wystąpienia potrzeb zdrowotnych.
EN
Economic migration entails a higher health risk, due to types of work performed by immigrants, their living conditions and lifestyle changes. The increased health risk concerns especially infectious diseases (including sexually-transmitted diseases), accidents and injuries, musculoskeletal system diseases and psychoactive substances abuse. Migrants are also more prone to mental health conditions such as stress, depression and adjustment problems. Studies indicate that many immigrants do not use health care in the host country even though they are eligible for publicly funded health services and have health needs.
Year
Pages
227 - 239
Physical description
Dates
issued
2013-03-15
Contributors
author
 • Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
References
 • Bhugra, D. i Gupta, S. (red.). (2011). Migration and Mental Health. Cambridge University Press, http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511760990.
 • Currie, S. (2008). Migration, Work and Citizenship in the Enlarged European Union. England, Farnham: Ashgate Publishing Limited.
 • Gajewska, M. (2012). Akulturacja sposobu żywienia i jej wpływ na stan zdrowia imigrantów. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(1).
 • Golinowska, S. (2008). Społeczny wymiar emigracji w krajach wysyłających. Polityka społeczna, 11–12.
 • Haavio-Mannila, E. i Stenius, K. (1976). Imigracja a zdrowie psychiczne. W: M. Sokołowskia, J. Hołówka i A. Ostrowska (red.), Socjologia a zdrowie.
 • Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Jarosz, M. i Rychlik, E. (2010). Epidemia otyłości – jaka przyszłość nas czeka?. Gastroenterologia Polska, 17(1), 47–52.
 • Kawczyńska-Butrym, Z. (2009). Migracje. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej.
 • Kozłowska, O., Sallah, D. i Galasiński, D. (2008). Migration, Stress and Mental Health: An Exploratory Study of Post-accession Polish Immigrants to the
 • United Kingdom. Final Report. Centre for Health and Social Care Improvement & History and Governance Research Institute, University of Wolverhampton,
 • wrzesień.
 • Kubitsky, J. (2012). Psychologia migracji. Warszawa: Difin SA.
 • McDonald, J.T. i Kennedy, S. (2004). Insights into the ‘health immigrant effect’: health status and health service use of immigrants to Canada. Social
 • Science & Medicine, 59, http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2004.02.004.
 • Mladovsky, P., Allin, S., Masseria, C., Hernández-Quevedo, C., McDaid, D. i Mossialos, E. (2009). Health in the European Union. Trends and analysis.
 • European Observatory on Health Systems and Policies. Observatory Studies Series No. 19. World Health
 • Organization.
 • ONS. (2012). Population by Country of Birth and Nationality Report August 2012. Annual Population Survey (APS)/Labour Force Survey (LFS). Office for
 • National Statistics.
 • Sokołowska, M., Hołówka, J. i Ostrowska, A. (red.). )1976). Socjologia a zdrowie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Sumption, M. i Somerville, W. (2010). The UK’s New Europeans. Progress and challenges five years after accession. Equality and Human Rights Commission.
 • Policy Report. Migration Policy Institute, styczeń. ZUS. (2011). Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy.
 • Opracowanie Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9c0d670-affa-4df8-9abf-bb0ab40e30de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.