PL EN


2018 | 1 | 85-103
Article title

TYPY, WZORY I MODELE KARIER W PRZESTRZENI ELASTYCZNEGO RYNKU PRACY

Content
Title variants
EN
CAREER TYPES, PATTERNS AND MODELS IN THE SPACE OF A FLEXIBLE LABOR MARKET
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współczesne znaczenie kariery zawodowej dla człowieka ulega permanentnej zmianie, świadczą o tym zarówno kolejne próby zdefiniowania niniejszego zjawiska podejmowane na polu naukowym, jak i indywidualne sensy przypisywane mu przez podmiot. Uwarunkowań takiego stanu rzeczy należy dopatrywać się w przemianach współczesnej rzeczywistości, a konsekwencji także rynku pracy. Dynamizm i niestabilność jego struktury, oddziałuje na przebieg oraz jakość ścieżek rozwoju zawodowego jednostek, których odzwierciedleniem stają się nowopowstające modele karier. Cel niniejszego artykułu koncentruje się na dokonaniu przeglądu wybranych typów, wzorów oraz modeli kariery zawodowej oraz scharakteryzowaniu ich przeobrażeń w kontekście ponowoczesnego świata pracy.
EN
The contemporary meaning of a professional career for a human being is undergoing permanent change, as evidenced by successive attempts to define this phenomenon in the scientific field, as well as individual senses assigned to it by the subject. Determinations of such a state of affairs should be seen in the changes of contemporary reality, and consequently also in the labor market. Dynamism and instability of its structure affects the course and quality of career development paths of individuals, which are reflected in the emerging models of careers. The aim of this article is to review selected types, patterns and career models and characterize their transformations in the context of the post-modern world of labor.
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Arthur M.B., Inkson K., Pringle J.K., The new careers. Individual action and economic change, SAGE, London Arthur M.B., The boundaryless career: a new perspective for organizational inquiry, “Journal of Organizational Behavior” 1994, Vol. 15, No. 4.
 • Bohdziewicz P., Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2010, nr ¾.
 • Borowiecka-Strug K. (red.), Zarządzanie karierą, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2006.
 • Briscoe J.P., Hall D.T., Grooming and picking leaders using competency frameworks: Do they work?, “Organizational Dynamics” 2006, nr 28(2).
 • Briscoe J.P., Hall D.T., The interplay of boundaryless and protean careers: Combinations and implications, “Journal of Vocational Behaviour” 2006, nr 69 (1).
 • Cybal-Michalska A., Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.
 • Driver J.M., Career concepts – A new approach to career research, [w:] Katz R. (red.), Career issues in human resources management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1982.
 • Duda W., Kukla D., Kariera zawodowa wobec postępujących przemian pracy, Wydawnictwo im. St. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2010.
 • Hall D.T., Breaking career routines: Midcareer choice and identity development, [w:] Hall D.T. i in. (red.), Career Development in Organizations, Jossey-Bass, San Francisco 1986.
 • Hall D.T., The protean career: a quarter century journey, “Journal of Vocational Behavior” 2004, Vol. 65, No. 1.
 • Hornowska E., Rozwój zawodowy – podstawowe założenia, [w:] Listwan T., Witkowski S. (red.), Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne, 2001, nr 900.
 • Iellatchitch A., Mayrhofer W., Meyer M., The File of Career. Towards a New Theoretical Perspective, “The Odyssey of Organising”, Lyon 2001.
 • Inkson K., Heising A., Rousseau D.M., The interim manager: Prototype of the 21st-century worker?, “Human Relation” 2001, nr 54(3).
 • Jepsen D.A., Choudkuri E., Stability and change in 25-year occupational career patters, „The Career Development Quarterly” 2001, nr 50.
 • Kasprzak E., Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej, Wydawnictwo
 • Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013.
 • Lanthaler W., Zugmann J., Akcja JA. Nowy sposób myślenia o karierze, Twigger, Warszawa 2000.
 • Latusek A. (red.), Nowy słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003.
 • Leary-Joyce J., Psychologia sukcesu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • Lipiec-Tomaszewska R., Dynamika zmian współczesnych organizacji a nowy model kariery zawodowej, „Kształcenie zawodowe. Pedagogika i psychologia”, 2008, nr X.
 • Mainiero L.A., Sullivan S.E., The opt-out revolt: Why people are leaving companies to create kaleidoscope careers, Davies-Black Publishing, California 2006.
 • Miller D.C., From W.H., Industrial Socjology, Harper, New York 1951.
 • Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, KOWEZiU, Warszawa 2003.
 • Piorunek M., Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2009.
 • Schein E.H., Career Anchors. Discovering Your Real Values, Jossey-Bass Pfeiffer, San Francisco 1990.
 • Schein E.H., Career Dynamics. Matching individual and organizational needs, Addison-Wesley Publishing Company, 1978.
 • Schein E.H., Career Survival: Strategic Job/Role Planning, CA: Pfeiffer, San Diego 1993.
 • Sikorski C., Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Difin, Warszawa 2007.
 • Strużyna J., Madej E., Przyszłość zarządzania karierą, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2005, nr 2(41).
 • Strykowska M., Zawód – praca - kariera. Dynamika zmian w funkcjonowaniu współczesnych organizacji, [w:] Strykowska M. (red.), Współczesne organizacje – wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna, Wydaw. Fundacji Humaniora, Poznań 2002.
 • Suchar M., Modele kariery. Przewidywanie kolejnego kroku, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Sullivan S.E., Mainiero L.A., Using the Kaleidoscope Career Model to Understand the Changing Patterns of Women’s Careers: Implementing Human Resource Development Programs to Attract and Retain Women, “Business Faculty Publications” 2008.
 • Super D.E., A Life Span, Life Space. Perspective on Convergence, [w:] Savickas M.L., Lent R.W. (red.) Convergence in Career Development Theories, CPP BOOKS, California 1994.
 • Super D.E., Bohn M., Occupational Psychology, Tavistock Publication Limited, London 1971.
 • Ściborek Z., Dylematy rozwoju zawodowego, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2009.
 • Torrington D., Hall L., Human Resources Management, Prentice-Hall, New York 1998.
 • Turska E., Globalizacja i restrukturyzacja a nowy model kariery i sukcesu, [w:] Kożusznik B. (red.), Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 • Weick K.E., Enactment and the boundralyless career: Organzing as we work, [w:] Arthur M.B., Rousseau D.M. (red.), The Boundaryless Career: A New Employment Principle for a New Organizational Era, Oxford University Press, New York – Oxford 1996.
 • Wilensky H.L., Orderly career and social participation: the impact of work history on social integration in the middle mass, “American Sociological Review” 1961, nr 26.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9c38672-1e94-496a-8246-682c1f22fe00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.