PL EN


Journal
2013 | 1(24) | 113-135
Article title

Rola katechezy w wychowaniu do pokoju w pięćdziesiąt lat po encyklice Pacem in terris

Content
Title variants
EN
The role of catechesis in education fo reace on 50th anniversary of issuing Pacem in terris
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Educating for the virtue of peace is one of the key issues of the Church’s mission. It was also placed amongst the socio-cultural transformations of the XX century, becoming a leading theme after the issuing of two encyclical letters by Pope John XXIII – Mater et Magistra and Pacem in terris – dedicated to social problems. In catechesis related to the time of the Council one can find reflections of attempts to educate for pro-peace attitudes. Despite the fact that Vatican Council II did not issue any document directly related to catechesis, nevertheless the Council inspired numerous formulations and indications in catechetical literature which focus on existential concerns and finding a way to dialogue with the contemporary world. Parochial catechesis as well as the teaching of religion – after its return to Polish schools – undertakes the education for peace within the framework of axiological thinking. When referring to the teaching of the Counciliar and post-Conciliar popes, catechists look to accomplish the idea of peace presented in Pacem in terris by using four “pillars” or principles: truth, justice, love and freedom. It is important to underline at this point that the dialogue that aims at arousing a common concern for peace must respect the natural law and safeguard the dignity of every human being. In the post-modern world are not these values becoming rather “meaningless”? This is the leaning of the article’s author.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
113-135
Physical description
Dates
published
2013-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Alberich E., Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa 2003.
 • Chałas K., Wychowanie ku wartościom, t. I, Lublin–Kielce 2003.
 • Charytański J., R. Murawski, A. Spławski (red.), Spotkanie z Bogiem w świecie. Materiały dla katechezy ponadpodstawowej, Kraków 1995.
 • Fink H., Politik und Katechese, w: E.J. Korherr, G. Hierzenberger (red.), Praktische Wörterbuch der Religionspädagogik und Katechetik, Wien–Freiburg–Bassel 1973.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et poenitentia po synodzie biskupów o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła, Watykan, 2 grudnia 1984 roku.
 • Jan Paweł II, Myśląc Ojczyzna. Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. w Nowym Targu, 8 czerwca 1979 roku.
 • Jan XXIII, Encyklika o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności Pacem in terris, Rzym 11 kwietnia 1963 r.
 • Jan XXIII, Encyklika o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej Mater et magistra, Rzym 15 czerwca 1961 r..
 • Jankowski A., Znaki czasu w Piśmie Świętym, „Ataneum Kapłańskie” 74 (1970), s. 12-18.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, wyd. pol., Poznań 1994.
 • Klaus B., Zadania katechezy w świetle założeń programowych polskiej szkoły, w: R. Murawski (red.), Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, Warszawa 1989.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechizacji Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001; por. E. Osewska, J. Stala (red.), Drogi katechezy rodzinnej, Poznań 2002.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Nowe wydanie, Kraków 2010.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Wydanie nowe, Kraków 2010.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Watykan 1997.
 • Majka J., Katolicka nauka społeczna, Rzym 1987.
 • Matulka Z., Wychowanie do wolności jako podstawowy problem pedagogiczny, w: T. Kukołowicz, M. Nowak (red.), Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, Lublin 1997.
 • Misiaszek K., Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej, Warszawa 2010; por. P. Tomasik, Religia w dialogu z edukacją, dz. cyt.; R. Chałupniak, „Katecheza” czy „nauczanie religii”? W obronie szkolnej katechezy, www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/nauczanie.html (odczyt z dn. 13.02.2013 r.).
 • Negri L., L’uomo e la cultura. Nel magisterio di Giovanni Paolo II, Milano 1988.
 • Obowiązki wobec państwa – zagrożeniem autonomii?, w: Chrześcijanin wobec współczesności, Poznań 1998, s. 278-285.
 • Panuś T., Główne kierunki katechetyczne XX wieku, Kraków 2001.
 • Pasterniak W., Przestrzeń edukacyjna, Zielona Góra 1995.
 • Patriotyzm czyli umiłowanie Ojczyzny, w: J. Szpet (red.), Chrześcijanin wobec współczesności, Poznań 1998, s. 276-278.
 • Paweł VI, Adhortacja Evangeli nuntiandi o ewangelizacji w świecie współczesnym, 8 grudnia 1975 roku; Jan Paweł II, Adhortacja Catechesi tradendae o katechizacji w naszych czasach, 16 października 1979 roku.
 • Paweł VI, Encyklika o popieraniu rozwoju narodów Populorum progressio, Rzym, 26 marca 1967 roku.
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008, Dz. U. 2009, Nr 4, poz. 17.
 • Program nauki religii w klasach licealnych I-IV, Kraków 1971.
 • Ramowy program katechizacji. Cykl III – katechizacja młodzieżowa, Warszawa 1971.
 • Roth F., Politische Katechese, „Christlich Pädagogische Blätter” 87 (1974), s. 80-82.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.
 • Sobór Watykański II, Orędzie do świata, Watykan, 20 października 1962 roku.
 • Spiegel, Wychowanie do pokoju, w: C. Rogowski (red.), Leksykon pedagogiki religii, Warszawa 2007.
 • Stroba J., Przepowiadanie i interpretacja w katechezie. Polski tekst referatu wygłoszonego na Międzynarodowym Kongresie Katechetycznym w Rzymie 22.09.1971 r., Poznań 1981.
 • Szczegółowy program katechezy młodzieży, Poznań 1971.
 • Szczegółowy program katechizacji w zakresie szkoły średniej (I-IV), Poznań 1971.
 • Szczegółowy program nauczania i wychowania religijnego przez katechizację dla liceum i techników, Łódź 1971.
 • Tomasik P., Religia w dialogu z edukacją. Studium na temat korelacji nauczania religii katolickiej z polską edukacją szkolną, Warszawa 2004.
 • Twardzicki B., U źródeł katechezy, Przemyśl 2011.
 • Ulig A., Wartości socjocentryczne, w: H. Świda (red.), Młodzież a wartości, Warszawa 1979, s. 208-223.
 • Wojtyła K., U podstaw odnowy, Kraków 1988.
 • Youcat. Katechizm Kościoła katolickiego dla młodych, Częstochowa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9ca3983-01e1-4009-932e-22e4fca2c682
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.