PL EN


2015 | 3 (356) | 5-14
Article title

Oczekiwania klientów wobec e-learningu na rynku europejskim

Content
Title variants
EN
Clients’ Expectations towards e-Learning in the European Market
RU
Ожидания клиентов в отношении э-обучения на европейском рынке
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Artykuł traktuje o nauczaniu z wykorzystaniem szkoleń realizowanych na odległość. Dotychczasowe rozważania wskazują na coraz większe znaczenie e-learningu w nauczaniu, a z analiz studialno-literaturowych wynika, iż na postrzeganie jakości szkoleń e-learningowych wpływa wiele czynników, które decydują o ich ocenie. W publikacji ukazano genezę, klasyfikację, platformy e-learningowe oraz korzyści z e-learningu. Celem zaprezentowanych w artykule badań było określenie, jakie czynniki wpływają na jakość szkoleń e-learningowych, wskazanie barier korzystania z e-learningu oraz preferencji dotyczących komunikacji nauczyciela i ucznia. Badania ankietowe, na podstawie których dokonano wnioskowania, przeprowadzono w latach 2012-2013 na grupie 400 osób.
EN
The article treats the teaching with the use of training carried out as distance learning. The previous considerations indicate the growing importance of e-learning in teaching, and the study and literature analyses show that the perception of the quality of e-learning is influenced by many factors which decide assessment thereof. In their article, the authors presented the genesis, classification, e-learning platforms and benefits from e-learning. An aim of the presented in the article surveys was to determine what factors affect the quality of e-learning, indicate the barriers of the use of e-learning and preferences concerning communication of the teacher and the student. The surveys, based on which the authors made their conclusions, were carried out in 2012-2013 on the group of 400 individuals.
RU
Статья посвящена учебе с использованием дистанционного обучения. Прежние рассуждения указывают все большее значение э-учебы в обучении, а из анализов исследований и литературы вытекает, что на восприятие качества обучения в системе электронной учебы влияют многие факторы, которые решают вопрос об их оценке. В статье указаны генезис,классификация, платформы э-обучения и выгоды от э-обучения. Цель представленных в статье исследований – определить, какие факторы влияют на качество э-обучения, указать барьеры в пользовании э-обучением и предпочтения, касающиеся общения учителя и учащегося. Опросы, на основе которых сделали умозаключение, провели в 2012-2013 гг. на группе 400 лиц.
Year
Issue
Pages
5-14
Physical description
Contributors
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Lubelska
References
 • Bednarek J. (2006), Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Drążek Z., Komorowski T. (2005), Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu, Uniwersytet Szczeciński, Materiały z II ogólnopolskiej konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Warszawa.
 • Dwornik J., Wojewodzic K., Litwin M., Rogowska B. (2011), Innowacje w procesie nauczania akademickiego: trendy, praktyki i strategie rozwoju e-learningu, Langmedia Spółka z o.o., Funenglish.Pl Spółka z o.o. &Wrocławskie Centrum Akademickie, Wrocław.
 • Konarski W. (2013), Dla kogo e-learning?, http://www.edukacja.net/nauczycielu-pisz-dla-nas/477-dla-kogo-e%E2%80%91learning [dostęp: 22.12.2013].
 • Kubiak M. J. (2002), Wirtualna edukacja, Wydawnictwo Mikom, Warszawa.
 • Neczaj-Świderska R. (2004), Nowy wymiar edukacji- e-learning w Australii, „E-mentor”, nr 4(6).
 • Penkowska G. (2010), Meandry e-learningu, Difin, Warszawa.
 • Sroki H., Stanka S. (red.), (2005), Wirtualna edukacja, koncepcja i wybrane kierunki realizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Wolski K., Mykowska A. (2010), Badania na temat motywacji w szkoleniach e-learningowych, Dom Szkoleń i Doradztwa, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9cb7932-d7e1-4e3a-839d-315f3378de46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.