PL EN


2000 | 4(4) | 37-50
Article title

Rozwój regionalny w warunkach gospodarki informacyjnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule została przedstawiona istota gospodarki informacyjnej – nowego paradygmatu organizacji współczesnej gospodarki światowej. Wskazano na wzrost roli informacji jako zasobu produkcyjnego, zmieniającego znaczenie pozostałych czynników wytwórczych oraz mającego istotny wpływ na specyfikę gospodarowania. Omówiono oddziaływanie zachodzących zmian na charakter rozwoju regionów. Podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie, jakie wyzwania stawia gospodarka informacyjna dla rozwoju regionalnego. Należy się spodziewać, że era cywilizacji informacyjnej przyczyni się do pogłębienia dysproporcji regionalnych. Regionom opóźnionym trudniej będzie znaleźć szansę rozwoju w zmieniających się uwarunkowaniach, szczególnie w odniesieniu do nowych kryteriów lokalizacji.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
References
 • Bell D., 1983, „Technika łączności” (w:) Przegląd zagranicznej literatury prognostycznej, seria Komitetu PAN Polska 2000, Wrocław–Warszawa.
 • Castells M., Hall P., 1994, Technopoles of the World, London: Routledge.
 • Curtis R.K., 1997, „Informacja jako towar” (w:) L.W. Zacher (red.), Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewaluacji i prognozy, Poznań : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 • Flakiewicz W., 1990, Informacyjne systemy zarządzania. Podstawy budowy i funkcjonowania, Warszawa: PWE.
 • Forlicz S., 1999, „Teoretyczne problemy kształtowania się i funkcjonowania rynków informacji ekologicznej”, Ekonomia i Środowisko, nr 1(12).
 • Goliński M., 1999, „Gospodarka i informacja” (w:) J. Lubacz (red.), W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Warszawa: Wyd. Politechniki Warszawskiej.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000, „Konkurencyjność regionów”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1 (1).
 • Król K., 1999, „Sieć milionerów”, Wprost, nr 33.
 • Malecki E.J., 1991, Technology and Economic Development: the Dynamics of Local, Regional and National Change, New York: Longman Scientific & Technical.
 • Martin H.P., Shumann H., 1999, Pułapka globalizacji, Wrocław: Wyd. Dolnośląskie.
 • Mączyński J.F., 1997, „Globalne społeczeństwo informacyjne – wybrane kwestie adaptacyjne” (w:) L.W. Zacher (red.), Rewolucja informacyjna i społeczeństwo. Niektóre trendy, zjawiska i kontrowersje, Warszawa: Fundacja Edukacyjna TRANSFORMACJE.
 • Naisbitt J., 1997, Megatrendy, Poznań : Wydawnictwo Zysk i Spółka.
 • Pawłowska A., 1996, Władza i uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym, Lublin: UMCS.
 • The Knowladge-Based Economy, 1996, Paris: OECD.
 • Peplak T., 2000, „Pociąg do informatyki. Lokomotywy polskiej gospodarki”, Home & Market, nr 3 (92).
 • Raport United Unions Commitee on Science and Technology for Development, 1995.
 • Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Toffler A., 1997, Trzecia fala, Warszawa: PIW.
 • Upława S., Wierzbołowski J., 1997, „Problemy długookresowego rozwoju Polski na tle scenariuszy rozwoju gospodarki światowej”, Raporty IRiSS, nr 60.
 • Wierzbicki P., 2000, Wpływ megatrendów cywilizacji informacyjnej na sytuację w Polsce w pierwszych dekadach XXI wieku (do roku 2020), maszynopis.
 • Wydro K.B., Kotowski Z., 1998, „Technologie informacyjne a tendencje rozwojowe UE” (w:) Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego: aksjologiczne i społeczne dylematy integracji z Unią Europejską. Raporty IRiSS, nr 67.
 • Zorska A., 1998, Globalizacja działalności gospodarczej, Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9cf9b1d-23ec-4f14-963d-64134cb2fce3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.