PL EN


2015 | 63 | 7: Słowianoznawstwo | 237-248
Article title

Ewaluacja materiałów dydaktycznych w procesie nauczania i uczenia się języka ukraińskiego jako obcego w szkolnictwie wyższym

Authors
Title variants
RU
Оценка учебных материалов для преподавания и обучения украинскому языку как иностранному в высшем образовании
EN
Evaluation of Teaching Materials in the Process of Teaching and Learning Ukrainian as a Foreign Language in Higher Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę oceny wybranych materiałów glottodydaktycznych (podręczników) do nauki języka ukraińskiego, wykorzystywanych w procesie dydaktycznym na poziomie szkolnictwa wyższego od lat 90. XX wieku. W pierwszej części artykułu zaprezentowano rodzaje materiałów glottodydaktycznych oraz omówiono ich miejsce i funkcje w procesie nauczania i uczenia się języka obcego. W drugiej części artykułu poddano ocenie wybrane podręczniki do nauki języka ukraińskiego, uwzględniając kryteria zewnętrzne, dotyczące np. programów nauczania oraz wewnętrzne, odnoszące się m.in. do potrzeb ucznia czy nauczyciela.
RU
Данная статья является попыткой оценить отдельные глоттодидактические материалы (учебники) для обучения украинскому языку, используемые в учебном процессе на уровне высшего образования с девяностых годов ХХ века. В первой части этой статьи были представлены типы глоттодидактических материалов, кроме того, было обсуждено их место и функции в процессе преподавания и изучения иностранного языка. Во второй части данной статьи была предпринята попытка оценить выбранные учебники для изучения украинского языка, принимая во внимание как внешние критерии, касающиеся, например, учебных планов, так и внутренние критерии, связанные, например, с потребностями студента и преподавателя.
EN
This article is an attempt to assess selected glottodidactic materials (textbooks) for learning the Ukrainian language, used in the teaching process at the level of higher education since the 1990s. In the first part of the article the types of glottodidactic materials are presented and their place and function in the processes of teaching and learning a foreign language is discussed. In the second part selected textbooks for learning the Ukrainian language are assessed, taking into account external criteria concerning, for instance, Curricula, and internal, related to the needs of a student or teacher.
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Белей О.: Розмовляєте українською? Підручник української мови, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2006.
 • Brewka I.: Як повинен виглядати підручник для навчання української мови, „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN”. 3(2008), nr 5-6, 91-95.
 • Komorowska H.: Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa: WSiP 1999.
 • Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW” 1996.
 • Nowacka D.: Nauczanie języka ukraińskiego w Polsce. Prasa i wydawnictwa fachowe, „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich związków Kulturowych PAN” 5(2012), nr 7, s. 108-118.
 • Pfeiffer W.: Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań: WAGROS 2001.
 • Styszyński J.C.: Rodzime materiały glottodydaktyczne jako czynnik efektywizacji procesu nauki języka obcego w polskiej szkole – możliwości oceny ich lokalnej przydatności, „Przegląd Glottodydaktyczny” 19(2004), s. 21-40.
 • Śpiwak J.: Podręcznik języka ukraińskiego. Самовчитель української мови для всіх, Warszawa: Wiedza Powszechna 1996.
 • Терлак З. Сербенская А.: Украинский язык для начинающих, Львов: Свит 1991.
 • Zinkiewicz-Tomanek B. Baraniwska O.: Język ukraiński dla początkujących, Kraków: Petrus 2012.
 • Zinkiewicz-Tomanek B., Baraniwska O.: Język ukraiński dla średniozaawansowanych, Kraków: Petrus 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9d25be5-276a-4331-b389-53853f81ab73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.