PL EN


2014 | 14 | 2 | 47-51
Article title

Winter Wandering on Snow Shoes as a Non-Religious Pilgrimage

Content
Title variants
PL
Zimowa wędrówka na rakietach śnieżnych jako niereligijna pielgrzymka
Languages of publication
Abstracts
EN
Background and study aim. The program of a two-week course consisted mainly in wandering on snow shoes in the Poloniny National Park at the border of Slovakia and Poland. This type of project enables its participants to encounter the raw reality of the outdoor environment in difficult natural conditions forcing the participants to involve their self-protective mechanisms needed for survival. Material and methods. The contribution utilizes the reflections of participants acquired in interviews (n = 12) and visualizations by means of Systemic Constellations (n = 19). Results. The findings imply that the most frequent themes among the respondents relate to thinking and searching (for oneself, for the purpose of life), stopping and calming, experiencing difficult situations (focusing on basic needs), natural behavior (e.g. related to dropping masks) as well as apprehension and fear and their overcoming. The symbolism of transcendence and spirituality is also quite evident in several of their statements. Conclusions. The way of experiencing in this type of course manifests the acquisition of a pilgrimage experience. Due to the non-religious spirituality as witnessed by the participants’ experience, such journeys can be legitimately classified as spiritual, non-religious pilgrimages.
PL
Praca przedstawia rezultaty badań dokonanych w czasie dwutygodniowego kursu zorganizowanego przez Vacation School of Lipnice, Czechy w 2011 roku, polegającego głównie na wędrówkach na rakietach śnieżnych w Parku Narodowym na granicy Słowacji i Polski. Ten typ projektu umożliwił uczestnikom poznać surową rzeczywistość środowiska zewnętrznego, a trudne warunki naturalne zmusiły uczestników do włączenia mechanizmów samo-ochronnych niezbędnych do przetrwania. W badaniu zostały wykorzystane refleksje uczestników uzyskane w czasie przeprowadzonych 45- minutowych wywiadów (n=12), nagrane do celów późniejszej analizy i wizualizacje wykonane przy pomocy Konstalacji Sytemowych (n=19) notujących niewerbalne zachowania respondentów. Obie te metody wzajemnie się uzupełniały. Wyniki sugerują, iż najczęstsze motywy wśród respondentów odnoszą się do myślenia i poszukiwania (dla siebie, dla życiowych celów), zatrzymania się i uspokojenia, przeżywania trudnych sytuacji (skupianie się na podstawowych potrzebach), naturalnego zachowania (np. związanego ze zrzucaniem masek), jak również wiążą się z obawą i strachem oraz ich przezwyciężeniem. Symbolika transcendencji i duchowości jest dość oczywista w kilku wypowiedziach. Autorzy dochodzą do wniosku, że ten typ wędrówki przypomina pielgrzymkę. Ze względu na nie-religijną duchowość stanowiącą część doświadczenia uczestników, takie wyjazdy mogą być w pełni klasyfikowane jako duchowe pielgrzymki niereligijne.
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
47-51
Physical description
Contributors
author
  • Palacký University, Olomouc (Czech Republic)
  • Palacký University, Olomouc (Czech Republic)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9d5fc01-f103-43bc-9cb1-90f3e694707f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.