PL EN


2015 | 4/2015 (56) | 195-206
Article title

Przedsiębiorstwa społeczne – poszukiwanie tożsamości pomiędzy celami ekonomicznymi a społecznymi

Content
Title variants
EN
Social Enterprise: Finding Identity Between Social and Economic Goals
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedsiębiorstwa społeczne stały się w ostatnich latach przedmiotem debaty publicznej jako organizacje, które mogą rozwiązywać wiele problemów społecznych na poziomie lokalnym. Zatrudnianie osób wykluczonych rynku pracy, wspieranie i aktywizowanie lokalnych podmiotów gospodarczych czy wreszcie dostarczanie usług społecznych to tylko wstępne oczekiwania skierowane ku przedsiębiorstwom społecznym rozwijającym się dzięki publicznemu wsparciu. Jednocześnie oczekuje się od nich także realizacji celów biznesowych — konkurowania na rynku, generowania nadwyżek, a nawet maksymalizacji zysków. Ten dualizm oczekiwań wobec przedsiębiorstw społecznych może prowadzić do poczucia odrealnienia celów i zagubienia (może nawet utraty) własnej tożsamości. Celem opracowania jest przedstawienie, jak przedsiębiorstwa społeczne równoważą w swoim funkcjonowaniu osiąganie celów społecznych i ekonomicznych. Czym skutkuje silny nacisk na osiąganie celów społecznych? Czy jest to zadowolenie społecznych interesariuszy i uzależnienie od publicznych źródeł wsparcia przedsiębiorstwa? Czy z kolei skupienie na biznesowej stronie działania daje w efekcie większe możliwości spełniania oczekiwań społecznych?
EN
In recent years social enterprises have become the subject of public debate as organizations which can solve many social problems at the local level. Hiring people excluded from the labor market, supporting and activating local economic operators and finally the provision of social services are only some of the most basic expectations directed at social enterprises which are constantly growing thanks to public support. On the other hand, they are also expected to achieve business objectives: to compete on the market, generate surpluses and even maximize profits. This discordant duality of expectations social enterprises are forced to face can be conducive to a feeling of unreality of goals and misapprehension (perhaps even loss) of their own identity. The aim of this paper is to show how social enterprises balance the realization of their social and economic goals. What is the consequence of a strong focus on social objectives? Is it the social satisfaction of stakeholders and the enterprise’s dependence on public resources for financial support? Or maybe focusing on the business side results in the enterprises generating more power for themselves which enables them to better meet social expectations?
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagiellonski, Instytut Kultury
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych.
References
 • Amin, A. (2009). Locating the social economy. W: A. Amin (red.), Social Economy. International Perspectives on Economic Solidarity (s. 3–21). London, NewYork: Zed Books.
 • Bogacz-Wojtanowska, E., Przybysz, I. i Lendzion, M. (2014). Sukces i trwałość ekonomii społecznej w warunkach polskich. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych. Defourny, J. (2001). From third sector to social enterprises. W: C. Borzaga i J. Defourny (red.), The Emergence of Social Enterprise (s. 1-18). London, New York: Routledge.
 • Defourny, J., Hulgard, L. i Pestoff, V. (red.). (2014). Social Enterprise and the Third Sector: Changing European Landscapes in a Comparative Perspective. Routledge.
 • Ekonomiaspoleczna.pl. (2008). Manifest ekonomii społecznej. Pozyskano z: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433233 (01.07.2015).
 • Gray, M., Healy, K. i Crofts, P. (2003). Social enterprise: is it the business of social work? Australian Social Work, 56 (2), 141–154.
 • Jäger, U. (2010). Managing Social Businesses: Mission, Governance, Strategy and Accountability. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Kaźmierczak, T., Przybysz, I. i Podkańska, D. (2011). Przedsiębiorstwa społeczne. Czynniki trwałości. Raport z pierwszej fazy monitoringu przedsiębiorstw społecznych. Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych.
 • Lechat, N. (2009). Organizing for the solidarity economy in South Brazil. W: A. Amin (red.), Social Economy. International Perspectives on Economic Solidarity (s. 159–174). London, NewYork: Zed Books.
 • Mendell, M. (2009). The three pillars of the social economy: The Quebec experience. W: A. Amin (red.), Social Economy. International Perspectives on Economic Solidarity (s. 176–207). London, NewYork: Zed Books.
 • Young, D.R. (2007). A unified theory of social enterprise. Working Paper, (07-01). Georgia State University, Andrew Young School of Policy Studies.
 • Zappala, G. (2001). From charity to social enterprise: Managing volunteers in publicserving nonprofits. Australian Journal on Volunteering, 6 (1), 41–49.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9db08e5-537a-4a53-81aa-14f309b5d051
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.