PL EN


2012 | 5 (340) | 43-53
Article title

Marka jako czynnik determinujący wybory żywieniowe dzieci

Content
Title variants
EN
Brand as a Factor Determining Children’s Food Choices
RU
Марка как фактор, определяющий детские выборы продуктов питания
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badania była ocena wpływu marki na wybory żywieniowe dzieci. Badanie przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2011 roku. Grupę badaną stanowiły dzieci (n=40) w wieku 5-6 lat. Dzieci dokonywały wyboru między celowo dobranymi grupami produktów. Skierowano również ankietę do rodziców badanych dzieci, która dostarczyła informacji o zwyczajach żywieniowych rodziny. Wykazano korelacje między pozytywną postawą dzieci wobec produktów markowych a liczbą ilością godzin przeznaczonych na oglądanie telewizji, częstością oglądania telewizji w czasie posiłków, częstością towarzyszenia rodzicom w zakupach oraz częstością bywania w barach typu fast food. Produkty marek globalnych były wybierane częściej i oceniane wyżej w porównaniu z produktami marek lokalnych. Wpływ marki na wybory żywieniowe dzieci uznano za znaczący, a jednocześnie uzależniony od zwyczajów żywieniowych rodziny.
EN
The survey’s objective was to evaluate brand’s impact on children’s food choices. The survey was carried out at the turn of March and April 2011. The survey group was comprised of children (n=40) aged 5-6. Children were choosing from among the deliberately chosen product groups. There was also sent a questionnaire to the surveyed children’s parents, which provided the information on family’s eating habits. There were indicated correlations between the children’s positive attitude towards branded products and the number of hours designed to watch TV, frequency of TV watch during meals, frequency of accompanying the parents while shopping and frequency of staying at the fast food type bars. Products of the global brands were chosen more often and evaluated better that products of the local brands. The brand’s impact on children’s nutrition choices were considered as significant and, at the same time, dependent on the family’s eating habits.
RU
Цель исследования – оценить влияние марки на детские выборы продуктов питания. Исследование провели в конце марта и начале апреля 2011 года. Обследуемую группу составляли дети (n=40) в возрасте 5-6 лет. Дети осуществляли выбор между сознательно подобранными группами продуктов. Направили тоже анкету родителям обследуемых детей, которая принесла информацию о привычках питания семьи. Указали корреляции между положительным отношением детей к марочным продуктам и количеством часов, отведенных смотру телевизора, частотностью смотра телевизора во время приема пищи, частотностью сопровождения родителей во время покупок и частотностью посещения заведений типа fast food. Продукты глобальных марок выбирались чаще и оценивались лучше по сравнению с продуктами локальных марок. Влияние марки на выборы детьми продуктов питания сочли значительным и, заодно, зависимым от привычек питания семьи.
Year
Issue
Pages
43-53
Physical description
Dates
published
2012-09-2012-10
Contributors
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
author
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
References
 • Anderson S.E., Whitaker R.C., Household routines and obesity in US preschool-aged children, “Journal of the American Academy of Pediatrics” 2010, No. 125.
 • Arredondo E., Castaneda D., Elder J.P., Brand Name Logo Recognition of Fast Food and Healthy Food among Children, “Journal of Community Health” 2009, No. 34.
 • Bell R.A., Cassady D., Culp J., Frequency and Types of Foods Advertised on Saturday Morning and Weekday Afternoon English- and Spanish-Language American Television Programs, “Journal of Nutrition Education and Behavior” 2009, No. 41.
 • Borzekowski D.L.G., Robinson, T.M., The 30-Second Effect: An Experiment Revealing the Impact of Television Commercials on Food Preferences of Preschoolers, “Journal of the American Dietetic Association” 2001, No. 101.
 • Fisher P.M., Schwartz M.P., Richards J.W. Jr., Brand logo recognition by children aged 3 to 6 years. Mickey Mouse and Old Joe the Camel, “Journal of The American Medical Association” 1991, No. 266.
 • Hindin T.J., Contento I.R., Gussow J.D., A media literacy nutrition education curriculum for head start parents about effects of TV advertising on their children’s food requests, “Journal of the American Dietetic Association” 2004, No. 104.
 • Kopelman C.A., Roberts L.M., Adab P., Advertising of food to children: is brand logo recognition related to their food knowledge, eating behaviours and food preferences?, “Journal of Public Health” 2007, No. 29.
 • Kroak V., Pelletier D.L., How marketers Reach Young consumer: Implications for nutrition education and health promotion campaigns, “Family Economics and Nutrition Review” 1998, No. 11.
 • Mazur A., Matusik P., Caroli M.A., Nutritional quality of advertised food adressed to children, “International Journal of Obesity” 2006, Suppl 2.
 • Mazur A., Szymanik I., Matusik P., Rola reklam i mediów w powstawaniu otyłości u dzieci i młodzieży, „Endokrynologia, Otyłości i Zaburzenia Przemiany Materii” 2006, nr 1.
 • Robinson T.N., Borzekowski D.L.G., Matheson D.M., Effects of Fast Food Branding on Young. Children’s Taste Preferences, “Archives of Pediatrics And Adolescent Mecicine” 2007, No. 161.
 • Sutherland L.A., Mackenzie T., Purvis L.A., Prevalence of food and beverage brands in movies: 1996-2005, “Journal of the American Academy of Pediatrics” 2010, No. 125.
 • Weker H., Ocena stanu odżywienia I sposobu żywienia dzieci w wieku 3-7 lat – wyniki badań ankietowych, „Medycyna Wieku Rozwojowego” 2000, IV, supl. I do nr. 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9dc68ec-70c4-496d-86c1-6b5f25c781d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.