PL EN


2013 | 98 | 329-344
Article title

Efektywność w zarządzaniu kapitałem intelektualnym na przykładzie wybranych sektorów

Authors
Title variants
EN
Efficiency in Intellectual Capital Management Based on Selected Sectors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano metody służące oszacowaniu wartości niematerialnych w wybranych przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należących do dwóch sektorów: paliwowego i motoryzacyjnego. W niniejszym opracowaniu wskazano w jaki sposób wartości niematerialne tworzą wartość dodaną dla organizacji. W tym celu zastosowano dwa wskaźniki służące szacowaniu wartości niematerialnych, a mianowicie: VAICTM (Value Added Intellectual Coefficient) - intelektualny wskaźnik wartości dodanej oraz wskaźnik q-Tobina. Na podstawie dostępnych informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych badanych przedsiębiorstw autor dokonał analizy kształtowaniu się tych wskaźników za lata 2007-2011.
EN
This paper presents a method for measuring the value of intangible assets in selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange which belong to two sectors: fuel and automotive industries. In this study author identifies how intangibles create added value for the organization. For that purpose the two indicators being used for estimating intangible assets, are: VAIC (Value Added Intellectual Coefficient) - the intellectual indicator of the value added and the q-Tobina indicator. Based on available information included in financial statements of examined enterprises the author made analysis for forming these indicators in the years 2007-2011.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w "Nowej Gospodarce", "Organizacja i Zarządzanie" 1 (115)/2004.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Fijałkowska J., Analiza porównawcza wybranych metod pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego, zif.wzr.pl/pim/2012_1_3_36 strona dostępna w dniu: [10.02.2013 r.].
 • Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001.
 • Kunasz M., Analiza efektywności tworzenia wartości dodanej w oparciu o wykorzystanie materialnych i niematerialnych aktywów metodą VAIC - wyniki badań, "Problemy Jakości", 3/2006.
 • Laing G., Dunn J., Huges-Lucas S., Applying the VAIC model to Australian hotels. Journal of Intellectual Capital, Vol. 11, No. 3, 2010.
 • Mroczko F., Skowron P., Wartości niematerialne a wartość przedsiębiorstwa [w:] Czerwińska M., Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Istota, po miar i instrumenty wdrażania, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Salej A., Pomiar efektywności wykorzystania potencjału intelektualnego, [w:] E. Skrzypek (red.), Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa FUTURE 2002, Materiały z konferencji naukowej, Wydawnictwo UMCS Lublin 2002.
 • Smuda M., Kapitał intelektualne sektora MŚP (spółek Newconnect) w dobie kryzysu, www.konferencjakz.p.lodz.pl/?download=Smuda_Marlena.pdf
 • Strojny M., Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji [w:] D. Dobija (red.), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. Materiały na konferencję. Wyd. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2003.
 • Study on the measurement of intangible assets and associated reporting practices prepared for the Commission of the European Communities Enterprise Directorate General http://ec.europa.eu/enterprise/services/business_related_services/poli cy_papers_brs/intangiblesstudy.pdf strona dostępna w dniu: [10.02.2013 r.].
 • Śliwa K.R., Ujwary-Gil A., Metoda VAICTM w ocenie efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie" 2/2006.
 • Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9dd5e37-d37b-42ae-b004-169f2df03c95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.