PL EN


2015 | 4/2015 (56) | 207-221
Article title

Nadzór korporacyjny a przedsiębiorczość organizacyjna

Authors
Content
Title variants
EN
Corporate Governance and Corporate Entrepreneurship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The study identifies the relationships between corporate governance and corporate entrepreneurship. The aim of this study is to identify the importance of these relationships and describe the concept of the window of entrepreneurship developed by Sven-Olof Collin and Elin Smith. The method adopted in the paper is the analysis of literature. The analysis conducted by Sven-Olof Collin and Elin Smith indicates that corporate governance mechanisms usually restrain risk behaviors and strategic opportunism – two dimensions of corporate entrepreneurship. However, this concept can be a starting point for further research aimed at deepening the knowledge in the area of corporate governance and corporate entrepreneurship. The outcomes resulting from such research can be used to formulate the postulates that allow introduction of changes in the corporate governance which stimulate corporate entrepreneurship.
EN
W opracowaniu podjęto się próby identyfikacji wzajemnych relacji występujących pomiędzy nadzorem korporacyjnym a przedsiębiorczością organizacyjną. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie znaczenia tych relacji i przybliżenie koncepcji okna przedsiębiorczości opracowanej przez Svena-Olofa Collina i Elin Smith. W artykule wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Z analizy zaproponowanego przez Svena-Olofa Collina i Elin Smith modelowego ujęcia wpływu nadzoru korporacyjnego na przedsiębiorczość organizacyjną wynika, iż w przeważającej mierze mechanizmy nadzoru korporacyjnego krępują zachowania ryzykowne i oportunizm strategiczny. Koncepcja ta może jednak stanowić punkt wyjścia do dalszych badań ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy w obszarze nadzoru korporacyjnego i przedsiębiorczości organizacyjnej. Wyniki będące rezultatem takich badań mogą posłużyć do formułowania postulatów pozwalających na dokonanie w obszarze nadzoru korporacyjnego zmian pobudzających przedsiębiorczość organizacyjną.
References
 • Albu, N. i Mateescu, R.A. (2015). The relationship between entrepreneurship and corporate governance. The case of Romanian listed companies. Amfiteatru Economic, 17 (38), 44–59.
 • Allah, M.A. i Nakhaie H. (2011). Entrepreneurship and risk-taking. . Referat wygłoszony na International Conference on E-business, Management and Economics, Singapore. Pozyskano z: http://www.ipedr.com/vol25/15-ICEME2011-N00024.pdf (24.05.2015).
 • Balázs, K. (2012). Contract theory of the firm. Economics & Sociology, 5 (1), 39–50, http://dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2012/5-1/3.
 • Bratnicki, M. (2011). Model przedsiębiorczego rozwoju organizacji: konstrukt i jego wymiary. Współczesne Zarządzanie, (3), 34–42.
 • Coase, R. (1937). The nature of the firm, Economica, (4), 356–405.
 • Collin, S.O. i Smith, E. (2003a). Disciplining and enabling action: Corporate governance influencing corporate entrepreneurship. Kristianstad University College Working Paper, (2003:6). Pozyskano z: http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:534805/FULLTEXT01.pdf (04.06.2014).
 • Collin, S.O. i Smith, E. (2003b). Window of entrepreneurship: Explaining the influence of corporate governance mechanisms on corporate entrepreneurship in two riding schools. Kristianstad University College Working Paper, (2003:9). Pozyskano z: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:534781/FULLTEXT01.pdf (04.06.2014).
 • Collin, S.O i Smith, E. (2003c). Window of Entrepreneurship – An Inductive Analysis of two Riding Schools. Referat wygłoszony na: 17th Nordic Conference on Business Studies in Reykjavik, Iceland. Pozyskano z: http://www.svencollin.se/NFF.pdf (04.06.2014).
 • Collin, S.O. i Smith, E. (2003d). Disciplining and Enabling Action: Corporate Governance Influencing Corporate Entrepreneurship. Pozyskano z: http://www.svencollin.se/BPSPAP.pdf (04.06.2014).
 • Collin, S.O. i Smith, E. (2007). Window of entrepreneurship: Explaining the influence of corporate governance mechanisms on corporate entrepreneurship in two riding schools. The International Journal of Entrepreneurship & Small Business, 4 (2), 122–137, http://dx.doi.org/10.1504/IJESB.2007.011840.
 • Collin, S.O., Smith, E., Broberg, P., Umans, T. i Tagesson, T. (2008). Mechanisms of Corporate Governance Going International: Outlining a Theory and an Initial Test of the Performance Effects. Referat wygłoszony na: Annual Meeting of the Academy of Management. Pozyskano z: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:640587/FULLTEXT01.pdf (06.06.2014).
 • Covin, J.G. i Slevin, D.P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, (Fall), 7–25.
 • Dyduch, W. (2008). Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej jako przesłanka podwyższania efektywności. Organizacja i Zarządzanie, (4), 37–51.
 • Georgen, M. (2012). International Corporate Governance. Pearson.
 • Glinka, B. (2013). Przedsiębiorczość polskich emigrantów w USA. Etnicznie, lokalnie, globalnie? Warszawa: Poltext.
 • Grossman, S.J. i Hart, O.D. (1986). The costs and benefits of ownership: A Theory of vertical integration. The Journal of Political Economy, 94 (4), 691–719.
 • Hagen, A., Emmanuel, T. i Alshare, K., (2005). Major determinants of entrepreneurship in mid-size companies: Empirical investigation. Pozyskano z: http://www.swdsi.org/swdsi05/Proceedings05/paper_pdf/Entrepreneurship%20by%20A-Hagan%20T-Emmanuel%20K-Alshare%20(F2B2).pdf (17.08.2015).
 • Hart, O. i Moore, J. (1990). Property rights and the nature of the firm. Journal of Political Economy, 98, 1119–1158.
 • Hosseini, M., Dadfar, H. i Brege, S. (2012). Taxonomy of entrepreneurial firms: Entrepreneurial orientation versus corporate entrepreneurship. The Business & Management Review, 3 (1), 240–251.
 • Isenberg, D.J. (1987). The tactics of strategic opportunism. Harvard Business Review, (March–April), 92–97.
 • Jensen, M.C. (2005). Value maximization, stakeholder theory, and the corporate objective function. W: D.H. Chew i S.L. Gillan (red.), Corporate Governance at the Crossroads (s. 7–20). MacGraw-Hill–Irwin.
 • Mohamad, O., Ramayah, T., Puspowarsito, H., Natalisa, D. i Saerang, D. (2011). Corporate entrepreneurship and firm performance: The role of business environment as a moderator. The IUP Journal of Management Research, X (3).
 • Mokaya, S.O. (2012). Corporate entrepreneurship and organizational performance: Theoretical perspectives, approaches and outcomes international. Journal of Arts and Commerce, 1 (4), 133–143.
 • Nelson, R. i Winter, S. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge: Belknap Press.
 • Park, H.Y. i Shin, G.C. (2004). The Grand Unified Theory of the Firm and Corporate Strategy: Measures to Build Corporate Competitiveness. Pozyskano z: http://www.kdi.re.kr/upload/7301/a/9.pdf (04.06.2014).
 • Rutherford, M.W. i Holt, D.T. (2007). Corporate entrepreneurship: An empirical look at the innovativeness dimension and its antecedents. Journal of Organizational Change Management, 20 (3), 429–446.
 • Samborski, A. (2011). Nadzór korporacyjny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. W: J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach (s. 373–385). Katowice: TNOiK.
 • Samborski, A. (2012). Governance w przedsiębiorstwie w kontekście społecznej odpowiedzialności. Przegląd Organizacji, (1), 14–17.
 • Samborski, A. (2014), Nadzór korporacyjny a atrakcyjność inwestycyjna spółki akcyjnej. W: R. Sobiecki i J.W. Pietrewicz (red.), Wymogi globalnej konkurencji przedsiębiorstw. Warszawa: SGH.
 • Sautet, F.E. (2003) An Entrepreneurial Theory of the Firm. London: Routledge.
 • Shamsuddin, S., Othman, J., Shahadan, M.A. i Zakaria, Z. (2012). The dimensions of corporate entrepreneurship and the performance of established organization. ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives, 1 (2), 111–131.
 • Shleifer, A. i Vishny, R.W. (1996). A survey of corporate governance. NBER Working Paper, (5554). Pozyskano z: http://www.nber.org/papers/w5554.pdf (14.06.2014).
 • Smith, E. (2005). Maintenance of entrepreneurial activities: A gender perspective. Kristianstad University College Working Paper, (2005:1). Pozyskano z: http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:509665/FULLTEXT01.pdf (09.06.2014).
 • Tribbitt, M.A. (2012). The Moderating Role of Environment on the Relationship between Corporate Governance and Corporate Entrepreneurship. Drexel University. Pozyskano z: https://idea.library.drexel.edu/islandora/object/idea%3A4078 (17.08.2015).
 • Williamson, O.E. (1985). The Economic Institution of Capitalism. New York: The Free Press.
 • Zahra, S.A. (1996). Governance, ownership, and corporate entrepreneurship: The moderating impact of industry technological opportunities. The Academy of Management Journal, 39 (6), 1713–1735.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9e9f9a4-386c-4cb0-9b5e-096e80cb61df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.