PL EN


2014 | 1 Współczesne problemy rozwoju regionalnego | 88-101
Article title

Współdziałanie przedsiębiorstw w regionie z perspektywy relacji międzyorganizacyjnych

Content
Title variants
EN
Cooperation enterprises in the region from the perspective of inter-organizational relationships
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest ukazanie złożonej natury relacji w kontekście współdziałania i czynników sprzyjających i utrudniających współdziałanie. Wykazano na podstawie badań, iż przedsiębiorstwa dostrzegają potencjalne korzyści wynikające z różnych form współdziałania. Świadomi są wpływu zmiennego otocznia (czynników ekonomicznych, demograficznych, społecznych, technicznych itp.) na możliwości rozwoju współpracy. Ponadto analizują zmienne wpływające na relacje współdziałania w odniesieniu do uwarunkowań lokalnych, celów i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych, czynników istniejących wewnątrz przedsiębiorstwa oraz identyfikują korzyści ze współpracy, jak i czynniki powodujące jej osłabienie.
The paper describes complex nature of the relationship in the context of cooperation and hindering factors and interaction. It has been shown by studies that companies recognize the potential benefits of various forms of cooperation. Are aware of the effect of variable ambient (of economic, demographic, social, technical, etc.) the possibility of development cooperation. In addition, analyze the variables affecting the relations of cooperation with regard to local conditions, objectives and expectations of external stakeholders, factors existing within the enterprise and identify the benefits of cooperation, as well as factors affecting its weakness.
Contributors
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Blattberg R.C., Getz G., Thomas J.S., (2005), Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 • Brol K. (2006), Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna, w: Metody oceny rozwoju regionalnego, D. Strahl (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Chlipała P., Rutkowski M. (2004), Relacje samorządu terytorialnego z otoczeniem w świetle badań gmin województwa małopolskiego, w: Lokalne układy partnerskie, J. Karwowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Danielak W. (2009), Rozwój regionalny a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, w: Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, W. Sługocki (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Danielak W. (2012), Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Jasiński B. (2012), Sieci kooperacyjne, w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, (red.), Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 • Karasek A. (2012), Sieci franczyzowe i agencyjne, w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 • Kożuch B. i Kożuch A. (2008), Współdziałanie jako instrument podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, Roczniki Naukowe, tom X.
 • Pachciarek H. (2011), Czynniki sprzyjające i utrudniające współpracę pomiędzy organizacjami, „Master of Business Administration”, nr 1(116).
 • Skalik J. (2006), Problem dynamiki zmian w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamiki zmian w organizacji – ewolucja czy rewolucja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Skrzypek E (2009), Monitor aktywów niematerialnych. Pomiar jako warunek skutecznego zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji, „Problemy Jakości”, sierpień.
 • Sługocki W. (2009), Polityka regionalna a aktywność lubuskich gmin w zakresie pozyskiwania środków strukturalnych Unii Europejskiej, w: Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, W. Sługocki (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2012), Strategiczny kontekst sieci międzyorganizacyjnych, w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, (red.),Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 • Ślusarz B. (2009), Promowanie najlepszych praktyk na podstawie projektu własnego samorządu województwa lubuskiego, w: Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, W. Sługocki (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Tomski P. (2008), Stratyfikacja współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw w ujęciu praktycznym, w: Konkurencyjność podmiotów rynkowych, D. Kopycińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Wójcik-Karpacz A. (2012), Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2391-7830
ISBN
978-83-87193-95-9
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9ef82fd-60f5-4656-ace8-208aa914fd5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.