PL EN


2018 | Volume 32, Issue 1 | 20-37
Article title

Możliwości wykorzystania transportu kolejowego i intermodalnego w obsłudze stref przemysłowych w Polsce

Content
Title variants
EN
Possibilities for Using Intermodal Transport in Servicing Industrial Zones in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy było zbadanie rozmieszczenia współczesnych stref przemysłowych w stosunku do lokalizacji terminali intermodalnych (kontenerowych) oraz wskazanie rekomendacji w zakresie zwiększenia wykorzystania transportu kolejowego i intermodalnego. Do analizowanych stref przemysłowych autor zaliczył specjalne strefy ekonomiczne oraz parki przemysłowe i technologiczne. Przedstawiono także różnice pomiędzy deklarowaną a rzeczywistą polityką transportową i przemysłową państwa. Artykuł stanowi diagnozę uwarunkowań wykorzystania kolei i transportu intermodalnego przez przedsiębiorstwa działające w strefach przemysłowych. Uwzględniono procesy zachodzące od początku transformacji ustrojowej w zakresie rozwoju stref przemysłowych i transportu intermodalnego w Polsce. Jak wynika z przeprowadzonych badań, dostęp stref przemysłowych do terminali intermodalnych był ograniczony. Przy lokalizacji stref przemysłowych w małym stopniu brano pod uwagę możliwość doprowadzenia bocznicy kolejowej czy też odległość od terminali kontenerowych. Stanowiło to barierę w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce oraz wpływało na zwiększenie kosztów zewnętrznych transportu i jego negatywnego wpływu na środowisko.
EN
The aim of the study was to investigate the location of modern industrial zones in relation to the location of intermodal terminals (containers) and to make recommendations in terms of increasing the use of rail and intermodal transport. As analysed industrial areas, the author has included special economic zones and industrial and technological parks. The differences between the declared and actual transport and industrial policies of the state are also presented. The present article is a diagnosis of the conditions for the use of railways and intermodal transport by companies operating in industrial zones. The processes that have taken place since the beginning of the systemic transformation in the development of industrial zones and intermodal transport in Poland have been taken into account. According to the research, access to intermodal terminals was limited. For the location of industrial zones, the possibility of connecting a railway siding or the distance from container terminals was considered to a small extent. This constituted a barrier to the development of intermodal transport in Poland, increased the cost of external transport and its negative impact on the environment.
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Badań Miast i Regionów
References
 • Badya, A. (2010). Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu. Nauka, 4, 115–125.
 • Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (2011, 28 marca). Komisja Europejska, KOM(2011) 144 wersja ostateczna.
 • Blachownia Holding S.A. (2017, październik). Pozyskano z: http://www.jpmholding.pl/historia
 • Bocheński, T. (2016). Przemiany towarowego transportu kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Rozprawy i Studia, 938. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Bocheński, T. (2017). Rozwój transportu intermodalnego z wykorzystaniem kolei w Polsce. Praca końcowa na studiach podyplomowych logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Katedra Transportu Szynowego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Brezdeń, P., Spallek, W. (2008). Specjalne strefy ekonomiczne w przestrzeni gospodarczej w województwie dolnośląskim. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 217–229.
 • Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny (2018, luty). Pozyskano z: http://www.bppt.pl/ Czermański, E. (2011). Zagadnienia terminologiczne transportu wielogałęziowego. Współczesna Gospodarka, 2(2), 47–53.
 • Dej M. (red.) (2016). Raport o stanie polskich miast 2016. Rozwój gospodarczy. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
 • „Dolina Lotnicza” (2017, październik). Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Pozyskano z: http://www.dolinalotnicza.pl/
 • Dozamel Sp. z o.o. – Wrocławski Park Przemysłowy (2017, październik). Pozyskano z: http:// dozamel.pl
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, Dz.U. UE L 343/32 Euro-Park Mielec Specjalna Strefa Ekonomiczna Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (2017, październik). Pozyskano z: https://europark.arp.pl
 • Euro-Park Wisłosan. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (2017, październik). Pozyskano z: https://tsse.arp.pl/
 • Google Maps (2018, styczeń). Pozyskano z: https://www.google.pl
 • Gorynia, M. (1996). Koncepcja liberalno-instytucjonalnej polityki przemysłowej. Gospodarka Narodowa, 1–2.
 • Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. – GAPR (2017, 30 października). Pozyskano z: http://www.gapr.pl/
 • Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2015 r. (2016). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
 • Jankowiak, A.H. (2016). Branżowe specjalizacje specjalnych stref ekonomicznych w kontekście tworzenia klastrów i inicjatyw klastrowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 448, 131–142.
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (2017, październik). Pozyskano z: http://ksse.com.pl/
 • Kolej na trasie Ostrołęka–Chorzele będzie uruchomiona (2017, 18 stycznia). Powiat Przasnyski. Pozyskano z: http://www.powiat-przasnysz.pl
 • Koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce (2007, 19 lutego). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (2017, październik). Pozyskano z: http:// kssse.pl/
 • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (2017, październik). Pozyskano z: http://lsse.eu/
 • Logistyka transportu towarowego w Europie – klucz do zrównoważonej mobilności (2006, 28 czerwca). Dodatek do załącznika do komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela, SEC(2006)820.
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (2017, październik). Pozyskano z: http://sse.lodz.pl/
 • Nowosielski, L. (2006). Transport kolejowy w polityce transportowej Polski. Problemy Kolejnictwa, 142, 5–16.
 • Poliński, J. (2015). Rola kolei w transporcie intermodalnym. Warszawa: Instytut Kolejnictwa.
 • Polityka transportowa państwa na lata 2006–2025 (2005, 27 czerwca). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury.
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. – PAIH (2017, luty). Pozyskano z: http://www.paiz.gov.pl
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (2017, październik). Pozyskano z: http://www.strefa.gda.pl/
 • Radło, M.J., Spałek, P. (2017). Deklarowana i rzeczywista polityka przemysłowa Polski w świetle danych o pomocy publicznej w latach 2007–2014. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(1), 7–23.
 • Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (2017, październik). Pozyskano z: https://www.sse.slupsk.pl
 • Stankiewicz, R., Stiasny, M. (2014). Atlas linii kolejowych Polski 2014. Rybnik: Wydawnictwo Eurosprinter.
 • Strefa gospodarcza w Chorzelach praktycznie sprzedana. Strefa w Przasnyszu ponownie zablokowana (2017, 21 marca). Gazeta w Przasnyszu, 3.
 • Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. (2017, 25 października). Pozyskano z: http://szczecinpark.pl
 • Śleziona, K. (2010, 1 grudnia). Dzisiaj biznes kręci się wokół miasta Żory. Nasze Miasto Żory.Pozyskano z: http://zory.naszemiasto.pl/
 • Ślusarczyk, B. (2016). Wspieranie konkurencyjności polskiego przemysłu w świetle założeń nowej polityki przemysłowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 22, 7–22.
 • Tarnowski Klaster Przemysłowy (2017, październik). Pozyskano z: http://www.tkp.com.pl/
 • Terminology on combined transport (2001). Nowy Jork–Genewa: Economic Commission for Europe, United Nations.
 • Transport. Wyniki działalności (1995–2015). Warszawa: GUS.
 • Trojak, A., Wiederman, K. (2009). Specjalne strefy ekonomiczne i strefy przemysłowe w kształtowaniu rozwoju gospodarczego regionów na przykładzie Polski i Czech. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 133–143.
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1010).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. z 2006 r. nr 66, poz.472).
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361, z późn. zm).
 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Inwest Park (2017, paździenik). Pozyskano z: https:// invest-park.com.pl/
 • Wiedermann, K. (2016). Współczesne modele uprzemysłowienia a kształtowanie się struktur społecznych i gospodarczych. Prace Monograficzne, 775. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Zastal S.A. (2017, październik). Pozyskano z: http://www.zastal.pl/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9ef9e40-ec5a-4786-915e-b81ed323eb66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.