PL EN


2015 | Studia Administracyjne nr 7 | 5-21
Article title

Zakres przedmiotowy egzekucji sądowej i egzekucji administracyjnej na przykładzie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia ustalanego decyzją starosty na podstawie art. 129 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Selected contents from this journal
Title variants
EN
THE SCOPE OF THE ENFORCEMENT OF JUDICIAL AND ADMINISTRATIVE EXECUTION ON THE EXAMPLE OF COMPENSATION FOR EXPROPRIATION DETERMINED BY THE DECISION OF THE STAROST BASED ON ARTICLE 129 PARAGRAPH 1 OF THE ACT ON REAL ESTATE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Postępowanie egzekucyjne jest postępowaniem wykonawczym. Stanowi ono jedną z form przymusu prawnego. Ów przymus (środki egzekucyjne przymuszające lub zaspokajające) stosowany jest przez właściwe organy sądowe lub administracyjne w zależności od tego, co jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Istotne jest zatem ustalenie, w jakim trybie prowadzona będzie egzekucja, to znaczy ustalenie, które normy prawa materialnego sąprzedmiotem egzekucji administracyjnej, a które egzekucji sądowej. W opracowaniu podjęto próbęodpowiedzi na kluczowe pytania związane z tym rozgraniczeniem. Ustaleńdokonano na przykładzie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia ustalanego decyzjąstarosty na podstawie art. 129 ust. 1 u.g.n.
EN
The execution proceedings is the administrative proceedings. It represents one of the forms of law enforcement. That kind of enforcement (enforcement forcing or satisfying measures) is used by the competent judicial or administrative authority, depending on what is the subject of enforcement proceedings. Therefore, it is important to determine the mode in which the execution will be carried out that is, to determine which substantive law standards are subject to administrative execution, and which to judicial enforcement.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d9ffa331-4bc6-4d57-9b83-20d940594a7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.