PL EN


2016 | 47 | 346-360
Article title

Dynamika procesów gospodarczych w skali mikro a problem nierówności społecznych w państwach BRICS

Authors
Content
Title variants
EN
The Dynamics of Economic Processes at the Micro Level and the Problem of Social Inequality in the BRICS Countries
RU
Динамика экономических процессов на микро уровне и проблема социального неравенства в странах БРИКС
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Utrzymanie równowagi między stabilnym przyrostem wartości dodanej w gospodarce a równomiernym podziałem dóbr w społeczeństwie ma niebagatelne znaczenie dla zachowania zrównoważonego charakteru rozwoju gospodarczego. W niniejszej analizie przedstawiono uwarunko-wania i skalę nierówności w pięciu gospodarkach wschodzących: Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA. Dokonano także analizy stanu przedsiębiorczości w tych państwach w oparciu o wybrane wskaź-niki opracowane przez międzynarodowe ośrodki. W artykule ukazany został potencjał rozwoju przedsiębiorczości i związane z nim szanse na ograniczenie nierówności społeczno-gospodarczych. Ze względu na złożoność zadań badawczych wykorzystane zostały różne metody badawcze, w tym m.in.: metoda opisowa, metody analizy statystycznej, metody badań niereaktywnych oraz analiza treści. Przedsiębiorczość w gospodarkach wschodzących jest często jedyną szansą na podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej i umożliwia poprawę sytuacji bytowej społeczeństwa w obliczu sztywności na rynku pracy. Analiza danych pozwala na sformułowanie wniosku, iż także państwa BRICS mogą odnosić korzyści wynikające z rozwoju przedsiębiorczości. Jak wynika z badań prowadzonych przez instytucje międzynarodowe, rozwój przedsiębiorczości w tych krajach utrud-niają czynniki instytucjonalne. Tak więc, poprawa otoczenia instytucjonalnego, w dużej mierze pozostająca w gestii państwa, może przyczynić się do wzrostu potencjału sektora przedsiębiorstw i pozwolić na budowanie silnych marek narodowych, rozpoznawalnych w świecie. To z kolei może wzmacniać konkurencyjność gospodarki i sprzyjać jej większemu umiędzynarodowieniu. Rozwój przedsiębiorczości powinien być więc wspierany przez państwo i jego organy, ponieważ to, obok oddolnych inicjatyw i rozwoju rodzinnych przedsiębiorstw, jak wynika z doświadczeń takich gospodarek jak Wietnam czy Korea Południowa, pozwala na wzrost zamożności i tym samym redukcję problemów związanych z nierównomiernym podziałem dóbr w społeczeństwie.
EN
Maintaining balance between the steady economic growth and even distribution of wealth in society is vital for preserving the sustainability of economic development. This article presents conditions and the scale of inequalities in five emerging economies: Brazil, Russia, India, China and South Africa. Moreover, it contains the analysis of the state of entrepreneurship in these countries based on selected indicators elaborated by international institutions. The main goal of the article was to stress the potential entrepreneurship development and the associated opportunities to reduce socio-economic inequalities. Due to the complexity of research there have been used dif-ferent research methods, including i.e.: descriptive statistical analysis, nonreactive test methods and content analysis. Entrepreneurship in the emerging economy is often the only chance to take any job and to improve the living conditions of society, when considering the rigidity in the labor market. The analysis of data allows to conclude that also the BRICS countries may benefit from the development of entrepreneurship. As the research carried out by international institutions shows, the development of entrepreneurship in those countries is limited by the institutional factors. Thus, im-proving the institutional environment, largely within the responsibility of the state, may contribute to the growth of the enterprises sector and allow to build globally recognized firms. This, in turn, may strengthen the competitiveness of the economy and encourage its greater internationalization. The entrepreneurship development should therefore be supported by the state and its institutions, and must be accompanied by initiatives taken by the entrepreneurs and the development of family businesses, as it was in case of economies like Vietnam and South Korea. It drives the steady economic growth and contributes to reduction of several problems related to the uneven distribution of wealth in society.
Year
Volume
47
Pages
346-360
Physical description
Contributors
 • Instytut Studiów Międzynarodowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Bank Światowy, 2015, Doing Business Report 2015. Going Beyond Efficiency, http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0351-2_About_Doing_Business.
 • Bank Światowy, 2015, Enterprise Surveys, www.enterprisesurveys.org.
 • Bank Światowy, 2015, World Development Indicators, http://data.worldbank.org/indica tor/SI.POV.GINI/countries?display=default (stan na dzień 29.08.2015).
 • Berkowitz D., Jackson J.E., 2005, Entrepreneurship and the Evolution of
 • Income Distributions in Poland and Russia, University of Michigan, International Policy Center.
 • Doing business 2015, www.doinbusiness.org (stan na dzień 29.08.2015).
 • GEM Consortium, Global Enterprise Monitor, Key Indicators, www.gemconsortium.org
 • Income Distributions in Poland and Russia, Univeristy of Michigan, International Policy Center, http://dx.doi.org/10.1016/j.jce.2006.02.003.
 • International Finance Corporation, MSME Country Indicators, http://www.ifc.org/ wps/ wcm/ connect/Industry_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Industries/Fi nancial+Markets/msme+finance/sme+banking/msme-countryindicators (09.03.2016).
 • Jutting, J., Laiglesia (red.), 2009, Is Informal Normal? Towards More and Better Jobs in
 • Komisja Europejska, 2013, SME annual report 2013, Bruksela.
 • Khimi A., 2009, Entrepreneurship and Income Inequality in Southern Ethiopia, UNU-WIDER, Research Paper No. 2009/05, https://www.wider.unu.edu/sites/default/ files/RP2009-05.pdf.
 • Międzynarodowa Organizacja Pracy, 2012, Statistical update on employment in the informal economy, ILO – Department of Statistics.
 • OECD, 2011, Divided We Stand. Why Inequality Keeps Rising, http://www.oecd.org/ els/soc/49170768.pdf.
 • Tusińska M., 2014, Nierówności społeczne a konkurencyjność gospodarki, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekono-miczne, nr 176.
 • UNCTAD, 2015, World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf.
 • van Stel1 A., Scholman G., Wennekers S., 2012, Solo selfemployed versus employer entrepreneurs: prevalence, determinants and macro-economic impact, Rotterdam.
 • Wennekers, S., Van Wennekers, A., Thurik, R., Reynolds, P., 2005, Nascent entrepreneurship and the level of economic development, “Small business economics”, 24(3), http://dx.doi.org/10.1007/s11187-005-1994-8.
 • Wójcik-Żołądek M., 2013, Nierówności społeczne w Polsce, Analizy Biura Analiz Sejmowych, nr 20(157).
 • Wong P.K., Ho Y.P., 2014, An Exploratory Cross-Country Analysis of the Relationship between Entrepreneurial Propensity and Income Inequality, ADB National Univer-sity of Singapore, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2383728
 • World Economic Forum, 2013, Outlook on the global agenda 2014, Genewa http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_GlobalAgendaOutlook_2014.pdf (stan na dzień 29.08.2015).
 • Yanya M. i in., 2013, Does Entrepreneurship Bring An Equal Society and Alleviate Poverty? Evidence from Thailand, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” no. 91, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.430.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-da03fee8-f7f1-40b9-9742-f3e02facf9a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.