Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 179-200

Article title

Motywy stosowania iCT w praktyce zawodowej nauczycieli (doniesienie z badań)

Content

Title variants

EN
Motives of ICT use in teachers’ professional practice (research report)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie fragmentu badań diagnostyczno-korelacyjnych o charakterze ilościowo-jakościowym, ustalających kompetencje informacyjne nauczycieli w zakresie wykorzystywania metod i narzędzi ICT w kontekście nowych trendów technologicznych i towarzyszącym im przemianom cywilizacyjnym. Rozważane zagadnienia poszukują odpowiedzi na pytania określające motywy, dla których nauczyciele w swojej praktyce zawodowej wykorzystują narzędzia ICT. Podkreśla przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania konstruujące okoliczności, w których nauczyciele podejmują działania na rzecz stosowania ICT w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Year

Issue

2

Pages

179-200

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Babbie E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Tłum. W. Betkiewicz i in. Warszawa: PWN.
 • Baron-Polańczyk E. (2006). Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej. Zielona Góra: Oficyna Wyd. UZ.
 • Baron-Polańczyk E. (2007). Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Raport z badań. Zielona Góra: Oficyna Wyd. UZ.
 • Baron-Polańczyk E. (2011). Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT. Zielona Góra: Oficyna Wyd. UZ.
 • Baron-Polańczyk E. (2012). Model kompetencji informacyjnych w zakresie wykorzystywania ICT. W: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.). Nowe media w edukacji. Toruń: Wyd. A. Marszałek.
 • Czerepaniak-Walczak M. (1994). Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
 • Czerepaniak-Walczak M. (1997). Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Toruń: Wyd. „Edytor”.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2006). Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka. Gdańsk: GWP.
 • Dróżka W. (2010). Trangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo-jakościowe. W: S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: GWP.
 • Ferguson G. A., Takane Y. (2003). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Gnitecki J. (1996). Metodologiczne problemy pedagogiki prakseologicznej. Zielona Góra: Wyd. WSP.
 • Goban-Klas T. (1998). Informacja. Manipulacja informacją. W: W. Szewczuk (red.), Encyklopedia psychologii. Warszawa: Fundacja INNOWACJA.
 • Gołębniak B. D. (2004). Nauczanie i uczenie się w klasie. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, vol. 2. Warszawa: PWN.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2000). O zmianach w edukacji. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane Akademii Bydgoskiej.
 • Konarzewski K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa: WSiP.
 • Lakerveld L. von (2014). Kształcenie kontekstualne w zarządzaniu i nauczaniu w Europie. Jak zmienić szkołę w środowisko kształcenia dla nauczycieli. Wyd. System Ewaluacji Oświaty. Nadzór pedagogiczny.
 • Melosik Z. (2004). Pedagogika postmodernizmu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, vol. 1. Warszawa: PWN.
 • Melosik Z., Szkudlarek T. (2010). Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Kraków: Impuls.
 • Nowak S. (2007). Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN.
 • Okoń W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wyd. „Żak”.
 • Pachociński R. (1999). Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń. Warszawa: Wyd. IBE.
 • Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wyd. „Żak”.
 • Retter H. (2005). Komunikacja codzienna w pedagogice. Tłum. M. Wojdak-Piątkowska. Gdańsk: Wyd. Naukowe GWP.
 • Reykowski J. (1992). Motywacja. W: T. Tomaszewski (red.), Psychologia ogólna. Emocje. Motywacja. Osobowość. Warszawa: PWN.
 • Schön D. A. (1987). The Reflective Practicioner. How Professionals Think in Acton. New York: Basic Books.
 • Siemieniecki B. (2007). Zastosowania technologii informacyjnej w pedagogice specjalnej W: B. Siemieniecki (red.), Pedagogika medialna. Warszawa: PWN.
 • Siemieniecki B. (2010). Pedagogika kognitywistyczna. Studium teoretyczne. Kraków: Impuls.
 • Survey of Schools: ICT in Education, Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools, Final Report. (2013). A study prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content & Technology
 • Szkudlarek T. (2004). Pedagogika krytyczna. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, vol. 1. Warszawa: PWN.
 • Szkudlarek T., Śliwerski B. (2009). Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki. Kraków: Impuls.
 • Taraszkiewicz M. (1999). Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa: Wyd. CODN.
 • Wenta K. (2002). Samouctwo informacyjne młodych nauczycieli akademickich. Toruń: Wyd. A. Marszałek.
 • Włodarski Z. (1985). Odbiór treści w procesie uczenia się. Warszawa: PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-da0cf7de-6b97-4958-967d-15319325bff3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.